Lansera inom ett tematiskt område

Har ditt företag en lösning som passar in i någon av våra tematiska områden? Kontakta oss!

Inom vårt uppdrag kopplat till affärs- och investeringsfrämjande i svensk energiteknik har vi ett antal tematiska områden. Det är områden där vi gör extra insatser och samlar kunskap och stöd för svenska företag som vill ta sig in på utländska marknader.

+

Batterier

Energimyndigheten arbetar med investerings- och affärsfrämjande genom en rad insatser inom batteriområdet. Sverige har förutsättningar för att utveckla batteriområdet till en ny svensk basindustri, men för detta behövs internationella insatser för att stärka batterivärdekedjan, möjliggöra utbyte av kunskap och främja investeringar i Sverige.

Energimyndighetens insatser för att stärka den svenska batterivärdekedjan handlar bland annat om att ta fram studier och kartlägga utmaningar och behov hos företag inom sektorn. Vi samarbetar även med våra grannländer för ett starkt och sammanhållet främjande system i Norden och arbetar för att utveckla de internationella kontakterna mellan aktörer i batterivärdekedjan.

I syfte att bibehålla Sveriges konkurrenskraft inom batteriområdet pågår även insatser med direkt stöd till den framväxande branschen samt för att attrahera internationell spetsteknik till Sverige.

Vill du veta mer om vårt arbete inom batterier? Vi har samlat fakta och aktuella rapporter och kartläggningar på ett och samma ställe.

Så jobbar Energimyndigheten mer batterier

Om du är intresserad av Sydkorea och dess batteriekosystem, anmäl då ditt intresse för att delta i Energimyndighetens batteriexpedition.

Batteriexpedition Sydkorea 24–27 september 2024

+

Bioenergi

Bioenergi har en central roll för att uppfylla de svenska energi- och klimatpolitiska målen och Sverige är på många sätt ett föregångsland i användandet av bioenergi. Energimyndigheten driver sedan 2018 plattformen Swedish Bioenergy Climate Solutions. 

Syftet med plattformen är att skapa förutsättningar för innovationer inom bioenergiområdet att nå en internationell marknad.

Europa är till stor del beroende av fossil olja och gas och svenska lösningar inom bioenergiområdet har stor potential att skynda på omställningen till inom detta område. Plattformen arbetar främst, men inte uteslutande, mot den franska marknaden. Exempel på aktiviteter som plattformen anordnar är delegationsresor, seminarier/webbinarier, nätverksbyggande insatser och marknadsanalyser.

Är du intresserad av att delta i plattformen? Kontakta projektledarna för Swedish Bioenergy Climate Solutions.

Svebioclimate, Swedish Bioenergy Climate Solutions

+

Energieffektiv sjukvård

Den globala hälso- och sjukvården står för över 4 procent av världens koldioxidutsläpp. Den svenska sjukvården är dock en av världens mest energieffektiva och hållbara.

Sverige har många innovativa energiföretag, som har stor potential att kunna göra skillnad även i den internationella sjukvårdssektorn. Både kopplat till att öka takten i det globala klimatarbetet, och till det rådande energipolitiska läget i Europa. Det finns ett stort behov av att komma bort från det fossil- och gasberoende energisystemet i Europa.

Sedan 2018 driver Energimyndigheten plattformen Energi- och klimateffektiv sjukvård i samarbete med stiftelsen TEM. Plattformen erbjuder ett omfattande nätverk, kunskap om den internationella sjukvårdssektorn samt kontakter i specifika länder.

Fokusmarknader för plattformens internationaliseringsarbete är Tyskland, Storbritannien, Polen och Italien.

Insatserna kan exempelvis vara seminarier/webbinarier, delegationsresor, kundmöten och utbildningar kring export. Plattformen hjälper även deltagande företag att få kontakt med relevanta aktörer på rätt nivå på målmarknaden och fungerar därför till stor del som ”dörröppnare” till nya marknader.

Är du intresserad av att delta i plattformen? Kontakta projektledarna för Energi- och klimateffektiv sjukvård via plattformens webbplats.

Nordic Center for Sustainable Healthcare

+

Värme och kyla

Värme (i industri, hushåll och fastigheter) står för ungefär hälften av världens energianvändning och hållbar värme och kyla är avgörande för omställningen av energisystemen globalt. Uppvärmningen av fastigheter i Europa är fortfarande fossilberoende, främst av naturgas.

Sveriges värmesektor har kommit långt i omställningen. Ungefär hälften av uppvärmningen av bostäder och lokaler täcks av fjärrvärme och småhusen i Sverige använder till stor del värmepumpar, elektricitet eller bioenergi för uppvärmning. Fjärrkyla är också etablerat på de flesta större orter.

Vår leverantörskedja för värme och kyla i Sverige är mångfacetterad, innovativ och väletablerad, vilket gör att svenska företag kan bidra starkt till omställningen i Europa och globalt.

Energimyndigheten driver därför plattformen Sustainable Heating and Cooling by Sweden, som hittills haft fokus på marknaderna Storbritannien, Frankrike och Kina. Under 2023 utvecklar vi plattformen till att omfatta fler länder i Europa. Att delta i plattformen är kostnadsfritt och omfattar matchningsaktiviteter, webbinarier, kundmöten och konferenser.

Har ditt företag relevanta erbjudanden för utvecklingen av sektorn för värme och kyla? Kontakta projektledarna för Sustainable Heating and Cooling by Sweden via plattformens webbplats. De kommer sedan kontakta er för en intervju för att säkerställa att ni passar in i kontexten.

Heat Networks - Sustainability by Sweden