Termoprogrammet

Programmet Termo stöttar forskning och innovation som bidrar till utvecklingen av framtidens värme- och kylalösningar.

Forsknings- och innovationsprogrammet Termo bidrar till att accelerera energiomställningen genom att utveckla den kunskap, kompetens och de innovationer som behövs för att värme- och kylsektorn kommer till nytta som integrerad del av ett fossilfritt och resurseffektivt energisystem.

Förutom tekniska aspekter av värme- och kylaresurser omfattar programmet även områden såsom beteende och behov hos användare. Dessutom inkluderar det spelregler som omgärdar värme- och kylsektorn samt hur svensk forskning och innovation kan nå en internationell marknad. Vidare rymmer programmet frågor om hur värme- och kylasektorn kan interagera med andra delar av energisystemet, i syfte att öka dess resurseffektivitet, flexibilitet och tillräcklighet, samt övergripande försörjningstrygghet.

I programmet ingår även aktiviteter såsom konferenser, webbinarier, nätverkande och deltagande i internationella forskningssamarbeten. Detta sker genom bland annat innovationskluster, upphandlingar av nationella och internationella expertuppdrag samt syntesprojekt över kunskapsläget.

Sedan starten 2018 har Termoprogrammet genomfört och finansierat ett 90-tal projekt under sin första etapp. Programmets andra etapp pågår mellan 2024 och 2028 och har en budget på 160 miljoner kronor.

Termoprogrammets vision

Termoprogrammets vision är att värme- och kylsystem möjliggör en hållbar och resurseffektiv omställning av energisystemet i Sverige och internationellt. I strävan mot visionen arbetar programmet mot fyra övergripande målsättningar:

Energimarknad, samverkan och samhällsengagemang

Samhällsaktörer och beslutsfattare har kunskap och kompetens att fatta beslut inom värme- och kylaområdet som premierar ett sampel inom energisystemet. Värme- och kylasektorn bidrar till ett kostnadseffektivt, stabilt och flexibelt energisystem.

Resurseffektivitet och cirkulära system

Värme och kyla används på ett hållbart och resurseffektivt sätt. Systemkomponenter och infrastruktur för värme- och kylasystem omhändertas och hanteras cirkulärt.

Hållbara teknik- och systemlösningar

Värme och kyla produceras, lagras och distribueras på ett hållbart och energieffektivt sätt med låg miljö- och klimatpåverkan. Produkter, systemlösningar och tjänster för värme- och kylasystem är konkurrenskraftiga på en internationell marknad och främjar export.

Försörjningstrygghet inom värme och kyla

Värme- och kylasektorn samverkar med andra delar av energisektorn och stärker energisystemets resiliens, pålitlighet och tillgänglighet på samhällsnivå.

Följ våra projekt och ta del av resultat

På programmets webbplats kan du ta del av information om aktiviteter, projekt, nyheter och rapporter som upprättats inom programmet. Du även hålla dig uppdaterad genom att prenumerera på nyhetsbrevet som skickas ut varannan månad.   

Mer om våra projekt och resultat, Termoinnovation

Sök stöd

Du söker stöd genom att ansöka till en av programmets utlysningar.

Våra utlysningar och stöd