Bio+

Bio+ är ett forsknings- och innovationsprogram med fokus på biomassans, bioenergins och bioekonomins bidrag till de energi- och klimatpolitiska, forskningspolitiska och näringspolitiska målen. 

Bio+ står även för de tre grundpelarna i energipolitiken: försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

Programmet syftar till att utveckla biobaserade lösningar och värdekedjor med relevans för energisystemet. Programmet ska även öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra och med övriga energisystemet. De framtagna lösningarna och värdekedjorna ska vara konkurrenskraftiga, om möjligt förbättra den ekologiska statusen i mark och vatten, bidra till trygghet och jämlikhet och tillsammans bidra till flexibilitet och robusthet i energisystemet.

Kunskapsspridning, behovsidentifiering och samverkan är centralt inom programmet för att skapa mervärde av den forskning, innovation och affärsutveckling som stöds inom programmet. Programmet ska även skapa förutsättningar för aktörer att kommersialisera lösningar inom bioområdet.

Programmet är indelad i fyra områden:

  • biomassa och biobaserade lösningar
  • hållbarhet, samhällsperspektiv och systemanalys
  • marknad och kommersialisering
  • internationell samverkan.

Accelererande aktiviteter (kunskapsspridning och nyttiggörande samt samverkan) syftar till att påskynda implementering av projektresultat och att skapa samverkan mellan aktörer för en hållbar omställningen.

Bioplusportalen

Budgetram

Programmet Bio + är planerat att pågå 2021–2027 och budgetramen för perioden är 511 miljoner kronor.