Hållbara bränslen

Sverige och EU arbetar för att öka användningen av förnybara bränslen och minska klimatpåverkan. Det finns ett antal lagar som reglerar detta. 

EU har infört förnybartdirektivet som tar sikte på minskade utsläpp från energiproduktion och transporter, och ställer krav så att biobränslen verkligen är hållbara. Vi har även ett bränslekvalitetsdirektiv för transportsektorn som sätter mål för utsläppsminskning och krav på miljöegenskaper på drivmedel.

Sverige använder stora mängder biomassa till biodrivmedel och biobränslen. Biodrivmedel används i den svenska fordonsflottan. Biobränslet (i flytande, gas eller fast form) används bland annat i värme- och kraftvärmeverk för att producera el och värme till medborgarna och industrier använder biobränslen i produktionen för att skapa varor. Den absoluta merparten av dessa är hållbara, definierade enligt förnybartdirektivet, satt av EU.

I Sverige har vi införlivat dessa europeiska direktiv i form av lagen om hållbarhetskriterier och drivmedelslagen. Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för båda dessa lagstiftningar. Sverige har gått längre än EU och infört krav på att drivmedelsleverantörer ska minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel, via den så kallade reduktionsplikten.

Lagen om hållbarhetskriterier

Lagen om hållbarhetskriterier innehåller hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen. Leverantörer av biodrivmedel och användare av biobränslen (aktörer) måste se till att biodrivmedel och biobränslen som omfattas av regelverket uppfyller hållbarhetskriterierna som finns i lagen (läs mer om hållbarhetskriterierna). Gör en aktör det kan de ansöka om ett hållbarhetsbesked för biodrivmedlet eller biobränslet. Det är dessutom ett krav att ha ett hållbarhetsbesked för att ta del av vissa ekonomiska styrmedel som skattelättnader, elcertifikat, och för att inte behöva rapportera biobränslet som fossilt inom EU:s system för utsläppshandel.

Det är Energimyndigheten som utfärdar hållbarhetsbesked. Det är bara bränslen som har ett hållbarhetsbesked som får räknas som förnybar energi när Sverige sammanställer sin energimix.

Lagen om hållbarhetskriterier (riksdagen.se)

Om lagen om hållbarhetskriterier på energimyndigheten.se

Om hållbarhetskriterier och hållbarhetsbesked

 

Drivmedelslagen

Drivmedelslagen ställer krav på att drivmedel ska uppfylla vissa bränslespecifikationer så att drivmedel som används inom EU är av likvärdig kvalitet. Det finns även krav på att drivmedelsleverantörerna ska minska klimatpåverkan hos det drivmedel de levererar med sex procent varje år. Just nu omförhandlas detta krav för att höjas, med ett nytt målår på 2030. Drivmedelsleverantörer ska därför en gång om året rapportera levererad mängd, ursprung och växthusgasutsläpp till Energimyndigheten så vi kan se att kravet är uppfyllt.

Drivmedelslagen (riksdagen.se)

Om drivmedelslagen på energimyndigheten.se

Reduktionspliktslagen

Reduktionspliktens mål är att minska utsläppen från vanlig diesel och bensin som säljs vid pump, samt på det flygfotogen som vanliga flyg flyger med. Det ska göras genom att biodrivmedel blandas in för att nå en viss genomsnittlig utsläppsminskning (så kallad kvotnivå) på drivmedlet som säljs. Kvotnivån ökar för varje år. Det är skattskyldiga drivmedelsleverantörer som ska blanda in biodrivmedel, och rapportera till oss. Om de inte uppnår sin reduktionsplikt måste de betala en avgift.

Reduktionsplikten (riksdagen.se)

Om reduktionsplikt på energimyndigheten.se

Hur definieras ”hållbart” i hållbara bränslen?

Det finns forskare och ideella organisationer som anser att hållbarhetskriterierna i lagen om hållbarhetskriterier inte är tillräckligt skarpa för att verkligen säkerställa bränslets hållbarhet. När vi pratar om hållbara bränslen på Energimyndighetens hemsida så pratar vi om bränslen som är hållbara enligt hur det är definierat i lagen.

Digital hantering av dina ärenden

All hantering gällande anmälan, ansökan, rapportering, ändringar, avvikelser och behörigheter kan göras digitalt via e-tjänsten Mina sidor.

Mina sidor

Publikationer och nyheter

Våra olika publikationer gällande lagen om hållbarhetskriterier, drivmedelslagen och reduktionsplikten återfinns i Energimyndighetens webbshop.

Vi skickar med jämna mellanrum ut ett nyhetsbrev som innehåller nyheter och aktuell information som kan vara intressant om man på något sätt berörs av regelverken ovan.

Prenumerera på nyhetsbrevet Hållbara bränslen

Läs våra tidigare publicerade nyheter inom området.