Om portalen det svenska energisystemet

Sveriges energisystem

Energisystemet är alltid i balans. Det betyder att den tillförda energin alltid är lika stor som den använda energin, inklusive förluster. En del av energin förloras i samband med omvandling och överföring eller används för andra ändamål än energi. 

I Sverige använder vi egna förnybara energikällor som vatten, vind, sol och biomassa. Vi importerar också kärnbränsle, biobränslen och fossila bränslen som olja och naturgas.

Energisystemet i tre delar

Sveriges energisystem kan delas in i tillförsel av energi, omvandling av energi och slutanvändning av energi. Energisystemet består av tillförd energi i form av primär energi som omvandlas och överförs till de slutliga energianvändarna.

Energisystemet bildserie.svg

Energisystemet är alltid i balans

Energisystemet är alltid i balans. Det betyder att den tillförda energin alltid är lika stor som den använda energin, inklusive förluster. En del av energin förloras i samband med omvandling och överföring eller används för andra ändamål än energi. Skillnaden mellan tillförsel och användning i statistiken är en statistisk differens. Denna skillnad beror på osäkerheter när man mäter energi.

Svenska energibalansen 2022

Källa: Energimyndigheten

Total energitillförsel per energivara fr.o.m. 1970, TWh (Excel) (Excel)
Total energianvändning fördelad på slutlig energianvändning, förluster m.m. fr.o.m. 1970, TWh (Excel)
Slutlig energianvändning per energivara fr.o.m. 1970, TWh (Excel)

Flödet i energisystemet

Energiflöden inom det svenska energisystemet presenteras i sankeydiagrammet.

Ett exempel på ett flöde i diagrammet är:

  • Tillförsel av energi från vind, vatten och sol till energisystemet.
  • Energin omvandlas till el.
  • Elen används i samhället inom industrin, transporter och bostäder.
    En del av elen exporteras till andra länder. 

Bilden visar ett sankeydiagram över Sveriges energisystem 2022.