Kommunal energi- och klimatrådgivning

Information till kommuner som vill söka stöd för att erbjuda energi- och klimatrådgivning och till dig som är energi- och klimatrådgivare i en eller flera kommuner.

Det här är energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar och organisationer.

Grundläggande kommunal energi- och klimatrådgivning

Alla kommuner som vill har möjlighet att söka stöd för att bedriva grundläggande energi- och klimatrådgivning i sin kommun. Hur stort ekonomiskt stöd kommunen kan få baseras på målgruppens storlek i kommunen. Stöd kan bara sökas när Energimyndigheten gör en utlysning och inte under pågående programperiod.

Gemensam inriktning, samma målbild

Den nu pågående programperioden omfattar åren 2021–2023. Programperiodens inriktning och prioritering är ett resultat av Energimyndighetens regelbundna analys av omvärlden och aktuella utvärderingar. Att förutsättningarna kring rådgivningen ligger väl i linje med Energimyndighetens strategiska plan och därmed kan bidra till att förstärka samt komplettera andra satsningar är centralt.

Samverkan med Energikontor på regional nivå

På regional nivå samordnas rådgivningen i samverkan med Energikontoren - regional utvecklingsledare, insatsledare och nationellt kommunikationsstöd, som tillsammans konkretiserar hur energi och klimatrådgivningen på bäst sätt kan verka för att nå målbilden.

Förordning och föreskrifter sätter ramar för uppdraget

Energi- och klimatrådgivningens uppdrag styrs på ett övergripande plan av den förordning och de föreskrifter som finns för uppdraget. 

Programperioden för åren 2021 till och med 2023 har följande inriktning och målsättning:

  • Rådgivningen bidrar aktivt till att mobilisera relevanta kategorier eller konstellationer av aktörer vilket genererar nya kunskapsutbyten och ökad medvetenhet.
  • Rådgivningen använder de mest ändamålsenliga och aktuella metoderna för energirådgivning, uppföljning samt kommunikation för respektive målgrupp i syfte att uppnå störst utväxling av insatsen.
  • Rådgivningen spelar en aktiv roll för rådsökandes beslutsprocess och handlingar genom att förstärka kunskapsunderlag och medvetenhet.
  • Rådgivningen genererar genom riktade prioriterade insatser en ökad mängd energieffektiviserande åtgärder.

Nationella insatsprojekt

Insatsprojekt ingår som en del i grundläggande energi- och klimatrådgivning. Målgrupperna för insatsprojekten är samma som för grundläggande energi- och klimatrådgivning. De nationella insatsprojekten tar sin utgångspunkt i Energimyndighetens verksamhetsplan där hållbara och smarta städer prioriteras. Det finns två nationella insatsprojekt för programperioden 2021–2023, inom resurseffektiva byggnader och hållbara transporter.

Insatsprojekt 2021–2023

Uppdrag att utveckla energi- och klimatrådgivningen

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur energi- och klimatrådgivningen kan utvecklas. En delrapport lämnades i maj och senast 2 september ska uppdraget slutredovisas.

Delrapport