Om portalen det svenska energisystemet

Energianvändning

Den totala energianvändningen, inklusive den statistiska differensen, motsvarar den totala energitillförseln. 

I den totala energianvändningen ingår användningen för sektorerna industri, transport samt bostäder och service med mera. Även energiförluster, energisektorns egenanvändning samt användning för icke energiändamål ingår.

Total energianvändning

Total energianvändning, TWh

Den totala energianvändningen låg på drygt 600 TWh i början av 2000-talet men har minskat något under 2010-talet.

Total energianvändning inklusive förluster, TWh

Källa: Energimyndigheten

Slutlig energianvändning per energivara

Slutlig energianvändning avser energianvändningen i olika sektorer men utan förluster som sker vid omvandling av en energibärare.

Total slutlig energianvändning

Den totala slutliga energianvändningen som inkluderar sektorerna industri, transport och bostäder och service med mera har varit relativt stabil under perioden 1970–2021 och varierat mellan 350 - 400 TWh. Däremot ser man en tydlig övergång från en stor andel petroleumprodukter under 70- och 80-talet till el, fjärrvärme och biobränsle.

Slutlig energianvändning per energivara, TWh

Källa: Energimyndigheten

Slutlig energianvändning i industrin

Inom industrisektorn används energi främst för att driva industriella processer. Biobränslen och el är de dominerande energivaror inom svensk industri.

Slutlig energianvändning i industrin TWh

Slutlig energianvändning i transportsektorn

Diesel och bensin är den dominerande energivaran inom transportsektorn.

Slutlig energianvändning i transporter TWh

Slutlig energianvändning i bostäder, service och övriga sektorer

Bostads- och servicesektorn står för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Sektorn består av hushåll, offentlig verksamhet, övrig serviceverksamhet, jordbruk, skogsbruk, fiske och bygg.

Slutlig energianvändning i bostäder, service och övriga sektorer TWh