Insamling av detaljerad energistatistik i lokaler

För att få aktuell statistik kring vad effektivare uppvärmningssystem och produkter i lokaler innebär för energianvändningen genomför Energimyndigheten just nu inventeringar och mätningar över hela Sverige.

Under 2023–2030 samlar Energimyndigheten in uppgifter om energianvändningen i drygt tusen lokaler av olika typer runt om i landet. Målet är att kunna utveckla statistiken över energianvändningen i Sverige. Möjligheten att även mäta elanvändningen i hushåll är under utredning. 

Vi vill kunna ge en tydligare bild av hur användningen av värme, kyla, fastighetsel och verksamhetsel ser ut i hela landet.

I hushållen vill vi också kunna redogöra för hur elanvändningen ser ut fördelat på hushållstyp, och ner på apparatnivå. Kunskapen är viktig för att kunna analysera nuvarande energisystem och styrmedel, samt få underlag till nya insatser och åtgärder.

Statistiken är även intressant för fortsatt forskning och innovation, och ett bra beslutsunderlag för berörda aktörer och beslutsfattare på olika nivåer, till exempel fastighetsägare och myndigheter.

Hur går det till?

Insamlingen av uppgifter bygger på inventering, beräkningar, mätning och intervjuer med de som vistas i lokalerna.

För att kunna dra slutsatser om energianvändningen i lokaler i Sverige dras ett statistiskt säkrat urval för respektive byggnadskategori. Först dras ett antal kommuner och därefter ett antal lokaler i respektive kommun.

På uppdrag av Energimyndigheten tillfrågar Statisticon eller Aktea de utvalda fastighetsägarna om de vill delta i studien. De som väljer att delta kommer att kontaktas för ett platsbesök.

Alla som deltar får en detaljerad beskrivning av energianvändningen i sin byggnad som kan användas som underlag för kostnadseffektiva effektiviseringsåtgärder.

Tidplan

Kontorslokaler är den första lokaltypen som inventeras. Det arbetet påbörjades under 2023. Därefter följer inventeringar i andra typer av lokaler åren 2024–2030 (förutsatt att finansiering säkras).

De byggnadstyper som planeras ingå i inventeringen är:

  • kontorslokaler
  • skolor och förskolor
  • vårdlokaler
  • idrottsanläggningar
  • handelslokaler, butikslokaler
  • hotell, restauranger och samlingslokaler
  • logistikbyggnader
  • serverhallar, datorhallar.

Varför är min fastighet intressant för Energimyndigheten?

Om du blivit kontaktad för att delta i studien, så har din fastighet valts ut slumpmässigt med statistiska metoder baserat på uppgifter inom det officiella statistiksystemet (SCB). 

Hur presenteras resultatet?

Resultatet från undersökningarna anonymiseras och publiceras på energimyndigheten.se löpande så snart respektive lokaltyp är genomförd.

De som deltar får en detaljerad beskrivning av energianvändningen i sin byggnad som kan användas som underlag för kostnadseffektiva effektiviseringsåtgärder.

Bakgrund

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samla in ny och utveckla befintlig energistatistik som kan användas i syfte att minska energianvändningen.

Vi har genomfört statistikinhämtningar på likartat sätt tidigare. Den förra undersökningen gjordes mellan 2005–2010.

Förbättrad energistatistik i bebyggelsen och industrin