Parisavtalet

Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som är till för att begränsa den globala uppvärmningen och stödja de som drabbas av klimatförändringarna.

Undertecknandet av parisavtalet

Foto: UN Photo/Mark Garten

Parisavtalet antogs i december 2015. Men det var först i november 2021 som FN:s medlemsländer enades om de sista delarna av Parisavtalets regelbok, som beskriver hur avtalet ska genomföras och gemensamma riktlinjer. Nästan alla världens länder har skrivit under Parisavtalet och gått med på att regelbundet rapportera sina utsläpp och vad de gör för att minska dem.

Nationella åtagandeplaner

Till skillnad från Kyotoprotokollet, det förra globala klimatavtalet, fastställs det i Parisavtalet att alla länder har ett gemensamt ansvar att stoppa den globala uppvärmningen. Därför har alla länder som skrivit under avtalet upprättat nationella planer för hur de ska minska sina utsläpp, så kallade nationella åtagandeplaner. Parisavtalets långsiktiga temperaturmål om att hålla temperaturökningen under 2 grader, med sikte mot 1,5 grader, kräver att våra åtaganden ökar över tid. Detta innebär att länderna förväntas uppdatera sina nationella planer med mer ambitiösa åtaganden vart femte år.

Regelbok för Parisavtalet

I december 2018 antog länderna en regelbok för Parisavtalet. Regelboken beskriver hur Parisavtalet ska genomföras och innehåller gemensamma riktlinjer för planering, kommunikation, genomförande, metod, rapportering, utvärdering och översyn.

De sista delarna av regelboken, bland annat regler för internationella klimatsamarbeten under Parisavtalets artikel 6, kom länderna överens om på klimatmötet COP26 i Glasgow i november 2021.

Parisavtalets artikel 6

Artikel 6 i Parisavtalet möjliggör bilaterala samarbeten för handel med utsläppsminskningar direkt mellan länder. Den omfattar också en ny central marknadsmekanism för global utsläppshandel som överses av FN. Dessa verktyg gör det möjligt för länder att uppnå och överträffa sina nationella åtaganden genom internationellt samarbete. Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att finansiera insatser som utvecklar nya internationella samarbetsformer inom ramen för Parisavtalet och särskilt artikel 6.

Parisavtalets artikel 6

Energimyndighetens roll i FN:s klimatförhandlingar

Energimyndigheten deltar i den svenska delegationen vid FN:s klimatförhandlingar med ansvar för förhandlingarna om internationella samarbetsformer under Parisavtalets artikel 6 samt teknikutveckling och spridning av klimatvänlig teknik. I förhandlingarna jobbar Energimyndigheten för mer robusta regelverk som främjar hållbar utveckling, transparens och höjd ambition.

FN:s klimatkonferenser