Kompetenscentrum

Tillsammans med företag, offentlig sektor och akademi finansierar Energimyndigheten elva kompetenscentrum under 2022 till 2026. Kompetenscentrumen bedriver behovsdriven forskning om såväl elsystem och bioenergi som transporter, industriella processer och energisystem. 

Syftet med kompetenscentrumen är att bygga upp kunskap och kompetens som accelererar energiomställningen. 

Sveriges energisystem är tekniskt komplexa och kräver tillgång till hög kompetens för att utvecklas och vidmakthållas. Dessutom kräver den omställning som nu sker av energisystemet ny kunskap för att fossilberoendet ska kunna avvecklas så snabbt som möjligt.

Energimyndigheten har sedan många år finansierat kompetenscentrum som ett effektivt sätt att gynna samverkan mellan akademi och företag där kunskaps- och kompetensutvecklingen sker utifrån samhällets och företagens behov.

Tidigare utvärderingar av kompetenscentrum visar att en stor del av de disputerade personerna från centrumen gått till en karriär i näringslivet, vilket även bidrar till att stärka företagens konkurrenskraft. Merparten av dessa doktorer har också gått till företag som deltar i de kompetenscentrummiljöer där de disputerat. På så vis utgör centrumen viktiga bidrag i arbetet med att stärka svensk kompetensförsörjning inom energiområdet.

Elva kompetenscentrum i gemensam satsning

Under 2020 utlyste Energimyndigheten medel med syfte att förnya myndighetens portfölj med kompetenscentrum. Som resultat av utlysningen kunde elva kompetenscentrum starta sin verksamhet den 1 januari 2022, varav sju var helt nya. De nya kompetenscentrumen samlar idag över 230 näringslivsaktörer, 150 doktorander och 65 postdoktorer.

Centrumen har fått stöd för att bedriva sin verksamhet i fem år som ett första steg, men det finns möjligheter till förlängning med ytterligare fem år. Långsiktigheten skapar goda förutsättningar att fördjupa relationen och öka samverkan mellan aktörerna.

Gemensam finansiering

Kompetenscentrumen är en gemensam satsning där Energimyndighetens stöd på cirka 600 miljoner kronor motsvarar en tredjedel, och där de två motsvarande tredjedelarna finansieras av lärosäten och forskningsinstitut respektive näringsliv och offentliga organisationer. Den sammanlagda finansieringen för de 11 centrumen motsvarar cirka 1,8 miljarder kronor under den första etappen. 

Pågående kompetenscentrum

+

Biogas Solutions Research Center – vetenskap för att realisera biogaslösningarnas hållbarhetspotential

Koordinator: Linköpings universitet

Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: Sveriges Lantbruksuniversitet

Beskrivning: Syftet med Biogas Solutions Research Center (BSRC) är att öka kunskapen om socio-tekniska energisystem som innehåller biogasbaserade lösningar. Biogasbaserade lösningar har oftast bra hållbarhetsprestanda eftersom de samtidigt behandlar avfall, producerar förnybart bränsle och förnybar växtnäring. Energimyndigheten bedömer att BSRC tydligt bidrar till en ökad hållbarhet i de strukturförändringar som är nödvändiga för omställningen både inom transportsektorn och industrin.

Total budget: 193 250 000 kronor

Beviljat stöd: 60 000 000 kr

Webbplats: www.biogasresearchcenter.se

Föreståndare: Mats Eklund

+

Svenskt elektromobilitetscentrum

Koordinator: Chalmers tekniska högskola.

Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Uppsala universitet, Statens väg- och transportforskningsinstitut, RISE Research Institutes of Sweden AB.

Beskrivning: Elektromobilitet är en möjliggörare i utmaningar kopplade till att skapa hållbar mobilitet, på land, till sjöss och i luften. Forskning och samarbete är avgörande för att lösa denna utmaning och Swedish Electromobility Centre (SEC) bidrar till lösningen genom strategisk forskning av hög kvalité och industriell relevans inom fem temaområden, definierade av akademin och industrin tillsammans. 

Total budget: 276 755 000 kronor

Beviljat stöd: 92 250 000 kronor

Webbplats: www.emobilitycentre.se

Föreståndare: Linda Olofsson

+

Svenskt centrum för el-energilagring och balansering

Koordinator: Chalmers tekniska högskola.

Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: Linköpings universitet, Lunds universitet, Karlstads universitet, Uppsala universitet.

Beskrivning: Svenskt centrum för el-energilagring och balansering (SESBC) ämnar vara en nyckelspelare för att nå visionen om ett 100 procent förnybart elsystem, genom formeringen av ett multidisciplinärt och internationellt konkurrenskraftigt svenskt nav för excellent forskning med stark industrisamverkan, täckandes hela kedjan från material, via komponenter till elsystemet och dess styrning.

Total budget: 162 691 500 kronor

Beviljat stöd: 54 230 500 kronor

Webbplats: Om SESBC | Chalmers

Föreståndare: Massimo Bongiorno

+

Teknologier och innovationer för en framtida hållbar vätgasekonomi

Koordinator: Chalmers tekniska högskola.

Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Beskrivning: Kompetenscentrumet TechForH2 genomför tillämpad multidisciplinär vätgasforskning med ett fokus mot tung transport. Centrumet fokuserar i huvudsak på integrationen av de tekniska lösningarna i tillämpningar, ett område som skapar nya multidisciplinära forskningsbehov. Framgångsrik implementering av lösningarna är nödvändig för att snabbt uppnå stora minskningar i CO2-utsläpp och är även avgörande för att säkra att svenskt näringsliv förblir framgångsrikt. Integrationen av ny vätgasteknologi driver också utbildningsutmaningar där TechForH2 kommer genomföra viktiga bidrag.

Total budget: 161 625 000 kronor

Beviljat belopp: 53 875 000 kronor

Webbplats: Om TechForH2 | Chalmers

Föreståndare: Tomas Grönstedt

+

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft

Koordinator: Luleå tekniska universitet.

Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: Uppsala universitet, Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Karlstads universitet, Umeå universitet, Lunds universitet.

Beskrivning: Vattenkraften har en viktig roll för elektrifieringen och omställningen av energisystemet genom flexibel, pålitlig, säker och hållbar elförsörjning. För att fullt ut ta denna roll krävs ny kunskap om balansen mellan elproduktion av vattenkraft, vattenkraftens miljöpåverkan, säkerhet och samhällsfrågor.

Detta kompetenscentrum adresserar frågor relaterade till att:

  1. Säkerställa att anläggningarna är säkra och har en lång livslängd, dvs. 60-100 år i drift.
  2.  Implementera åtgärder för ekologisk rehabilitering av vattendrags ekosystem och
  3.  Optimera användningen av vattnet för att tillgodose behoven både för förnybar el och för att skydda den biologiska mångfalden, även med tanke på klimatförändringar.

Total budget: 279 900 000 kronor

Beviljat stöd: 93 300 000 kronor

Webbplats: Svenskt centrum för hållbar vattenkraft (energiforsk.se)

Föreståndare: Staffan Lundström

+

ANItA Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning

Koordinator: Uppsala universitet.

Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan.

Beskrivning: Kompetenscentrumet ANItA samlar större delen av svensk industriell och akademisk kärnteknisk kompetens under ett paraply syftande till att stödja utvecklandet av en kunskapsbaserad strategi för införande av små modulära reaktorer i Sverige. Arbetet inom centrumet är multidisciplinärt och omfattar förutom kärnteknik också licens- och lagstiftningsaspekter samt frågor som rör hur införandet av ny kärnkraftsteknik påverkar industrins och samhällets teknisk-ekonomiska strategier.

Total budget: 81 490 000 kronor

Beviljat belopp: 25 128 000 kronor

Webbplats: Uppsala universitet (uu.se)

Föreståndare: Ane Håkansson

+

Kompetenscentrum för hållbara turbinbränslen för luftfart och kraftproduktion (CESTAP)

Koordinator: Lunds universitet.

Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: RISE Research Institutes of Sweden AB och Luleå tekniska universitet.

Beskrivning: Kompetenscentrum för hållbara turbinbränslen för luftfart och kraftproduktion (CESTAP) kommer att utveckla nya bränsleproduktionsvägar och fossilfria bränslen samt arbeta med potentiella modifieringar av turbinmotorer eller turbinmotorkomponenter för luftfart, sjötransport och reservkraftsproduktion. Energimyndigheten bedömer att centrumbildningen kommer att stimulera produktionen och användningen av fossilfria bränslen inom luftfart och kraftproduktion.

Total budget: 118 100 000 kronor

Beviljat belopp: 39 175 000 kronor

Webbplats: CESTAP.se

Föreståndare: Christer Fureby

+

Lövkompetenscentrum – Hållbar skog, material och energi

Koordinator: Sveriges lantbruksuniversitet.

Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Skogforsk och Uppsala universitet.

Beskrivning: Trees For Me (TFM) är ett kompetenscentrum om produktion och förädling av de snabbväxande lövträden björk, asp, poppel och hybridasp till energi och andra produkter. Femtio partners som representerar akademi, skogsforskningsinstitut, företag och offentlig sektor samarbetar i TFM. Energimyndigheten bedömer att centrumet kan bidra till att ekonomin i skogsbruket diversifieras samtidigt som bränslebasen kan öka. 

Total budget: 112 905 000 kronor

Beviljat belopp: 37 635 000 kronor

Webbplats: Trees For Me

Föreståndare: Urban Nilsson

 

+

RESILIENTa Energisystem Kompetenscentrum

Koordinator: Mälardalens universitet

Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: Uppsala universitet, Högskolan i Gävle, Umeå universitet och RISE Research Institutes of Sweden AB

Beskrivning: Fem forskningsorganisationer tillsammans med cirka 30 företag och offentliga aktörer har formulerat det nya kompetenscentret Resilienta energisystem. Syftet är att öka kunskap och kompetens om omställningen av det svenska energisystemet, mot hög tillförlitlighet och resurseffektivitet, samt låg miljöpåverkan. I centrum står kunskap om hur sektorkoppling mellan transportinfrastruktur, industri och byggd miljö, inklusive affärsmodeller och organisation, kan skapa ett resilient energisystem.

Total budget: 189 000 000 kronor

Beviljat belopp: 63 000 000 kronor

Webbplats: Resilient - Kompetenscentret för Resilienta energisystem, MDU

Föreståndare: Peter Rohlin 

+

Kompetenscentrum katalys

Koordinator: Chalmers tekniska högskola.

Beskrivning: Kompetenscentrum katalys vision är att använda de deltagande parternas excellens inom katalys för att nå de energi- och klimatpolitiska målen för ett hållbart energisystem och en fossilfri välfärdsstat. Kompetenscentrumets forskningsområden är katalys för syntes och produktion av förnybara energibärare, katalys för reduktion av växthusgaser och emissioner, katalys för bränsleceller och elektrobränslen och katalys för energieffektiva kemiska processer. Centret kommer att ta fram ny kunskap och nya katalysatorer, och utbilda en ny generation studenter till högt kvalificerade forskare och ingenjörer med djup kunskap inom områden som är viktiga för omställningen till ett hållbart samhälle.

Total budget: 117 000 000 kronor

Beviljat belopp: 39 000 000 kronor

Webbplats: KCK | Chalmers

Föreståndare: Magnus Skoglundh

+

SOLVE:Solelforskningscentrum Sverige

Koordinator: Uppsala universitet.

Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: Sveriges lantbruksuniversitet, RISE Research Institutes of Sweden AB, Högskolan dalarna, Mälardalens högskola och Karlstads universitet.

Beskrivning: Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE) skapas som ett strategiskt partnerskap mellan Sveriges excellenta forskningsbas inom solel och en bred och engagerad grupp aktörer inom offentlig och privat sektor. Centrets gemensamma vision är ett brett genomslag för solel i Sverige genom smart och genomtänkt integration i städer, på mark och i energisystemet, för att bidra till hållbarhetsmålen. Centret avser också ha en tydlig roll för svenska företag i expansionen av solel både i Sverige och internationellt. 

Total budget: 129 627 740 kronor

Beviljat belopp: 36 500 000 kronor

Webbplats: SOLVE - Uppsala universitet (uu.se)

Föreståndare: Marika Edoff