Vårt arbete i Nato

Nato lyfter energiförsörjningen som ett av flera prioriterade områden inom för att stärka det civila försvaret. Energiförsörjningen omfattar drivmedel, insatsbränslen, el, värme och energigaser.

Sveriges Natomedlemskap innebär att arbetet med att bygga upp totalförsvaret kommer att integreras med åtaganden inom Nato.

Medlemskapet kommer därför att påverka Energimyndighetens arbete och ansvar som sektorsansvarig myndighet.

Sektorsansvarig myndighet

Energiförsörjning är ett prioriterat område

Nato har identifierat sju förmågor som är särskilt prioriterade områden för stärka det civila försvaret. Ett av dessa områden är "Resilient energiförsörjning". Det omfattar försörjningen av drivmedel, el, värme och energigaser.

Resilient energiförsörjning

Natos definition av resiliens är att samhället har förmåga att motstå och återhämta sig efter störningar, till exempel naturkatastrofer, störningar i den kritiska infrastrukturen, hybridattacker eller väpnade angrepp.

Resilient energiförsörjning betonar energiförsörjningens grundläggande
funktion för samhällets resiliens.

Resiliens är ett centralt tema inom Nato. Inom Natoarbetet får resiliensbegreppet en vidare tillämpning genom kopplingen till klimatförändring och den ökande konfliktrisk denna för med sig. Den energiomställning som Energimyndigheten på olika sätt bidrar till är därför viktig. 

Det här gör Energimyndigheten 

Energimyndigheten arbetar sedan tidigare med beredskapsfrågor för att bidra till totalförsvaret. Vi arbetar bland annat med: