Resan till ett mer elektrifierat samhälle

För att minska vår klimatpåverkan behöver hela samhället ställa om till fossilfria energikällor. Den storskaliga elektrifieringen ger oss den möjligheten.

Elektrifieringen skapar förutsättningar för innovativa, hållbara och konkurrenskraftiga svenska företag och gör det möjligt att bryta vårt beroende av import av fossila bränslen från geopolitiskt oroliga områden. Energimyndigheten arbetar för att omställningen av energisystemet ska vara trygg, konkurrenskraftig och hållbar.

Prognoser och scenarier

I våra långsiktiga scenarier över Sveriges energisystem ser vi att elbehovet kommer öka kraftigt. Det kan handla om en ökning från 70 procent upp till 160 procent till år 2050.

Framtidens energisystem

pildata dec 2023.jpg
Alla fossilfria kraftslag kommer att behövas men störst potential att bidra har landbaserad vindkraft, befintlig kärnkraft, havsbaserad vindkraft och ny kärnkraft.

Utvecklingsvägar för elproduktion

Det finns utmaningar med omställningen till ett mer elektrifierat samhälle. För att lyckas med en storskalig utbyggnad av den svenska elproduktionen behöver det exempelvis bli fler som arbetar inom energibranschen – ingenjörer, elektriker och montörer som forskare, investerare och myndighetspersoner.

I rapporten Utvecklingsvägar för elproduktion har vi identifierat sju behovs- och åtgärdsområden för att röja hinder för elektrifieringen.

Utvecklingsvägar för elproduktion

Framtidens elektrifierade samhälle

I rapporten Framtidens elektrifierade samhälle analyserar vi hur elektrifieringen kan bidra till ett försörjningstryggt, konkurrenskraftigt och ekologiskt hållbart energisystem på ett sätt som minimerar negativ miljö- och hälsopåverkan.

Mer om elektrifieringen

+

Bakgrund

Elektrifieringen drivs i grunden av strävan mot ett mer hållbart samhälle, mot ett Sverige med nettonollutsläpp år 2045. Omställningen av energisystemet ser vi som en integrerad del av samhällsutvecklingen såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt.

Det är i huvudsak företag på en internationellt konkurrensutsatt marknad som driver utvecklingen av fossilfri el framåt och de ska genomföra de flesta investeringarna inom industrin och elsektorn. Samtidigt måste utvecklingen kombineras med nationella målsättningar, regelverk och samhällsbehov som kräver insatser från allt från kommuner till myndigheter.

Med en snabbt ökande efterfrågan på el i samhället och med nya och förändrade elanvändningsmönster är det viktigt att redan nu skapa förutsättningar för utökad elektrifiering. Alla fossilfria kraftslag kommer att behövas och en viktig del i omställningen är att skapa förutsättningar för utbyggnad av dessa kraftslag.

En hållbar elektrifiering kräver också en väl fungerade marknad med flexibilitet och resurseffektivitet. På så vis minskar den negativa påverkan på miljön och det håller kostnaderna nere samtidigt som grundförutsättningen för en trygg energiförsörjning säkerställs.

+

EU och elektrifieringen

EU har genom förordningen om en europeisk klimatlag satt upp ett bindande mål om att uppnå klimatneutralitet senast 2050 och åtagit sig att minska utsläppen med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

Ur ett strikt elektrifieringsperspektiv har EU exempelvis beslutat om att till år 2035 införa ett förbud mot att sälja bilar och lätta lastbilar som inte drivs av el eller elektrobränslen och det görs stora satsningar på vätgas som ersättare till fossila bränslen.

Som en följd av Rysslands krig mot Ukraina har EU också genomfört en rad krisåtgärder för att hantera de ovanligt höga energipriserna och föreslagit åtgärder som syftar till att klara klimatmålen samtidigt som det också ökar den europeiska försörjningstryggheten.