Kärnkraft

Kärnkraft är ett viktigt och prioriterat forskningsområde framåt. Forskarutbildning samt akademisk och industriell forskning är viktiga insatser.

Intresset för forskning och innovation inom kärnkraftsområdet har länge varit lågt i Sverige. Om sektorn ska kunna växa behövs ett betydande kompetenstillskott där forskarutbildning, akademisk och industriell forskning är viktiga insatser.

Fokusområden för kärnkraftsforskningen

I nuläget prioriterar Energimyndigheten forskning och innovation inom hela livscykeln för kärnkraft, från bränsleproduktion till avfallshantering och inom naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap och humaniora. Forskningen syftar till att främja produktion av kärnenergi, både i nya kärnkraftverk och befintliga anläggningar genom att öka deras effektnivå, förlänga deras drifttid och förbättra metoder för drift och underhåll.

För att förbereda inför en möjlig utbyggnad av kärnkraften krävs även forsknings- och innovationsinsatser med koppling till samhällets förväntningar och inkludering, inom marknad och affärsmodeller samt inom regler och styrmedel.

Energimyndigheten stödjer ett brett spektrum av forsknings- och utvecklingsprojekt, vilket i sin tur skall bygga upp den svenska spetskunskapen och kompetensen som kommer behövas för framtidens kärnkraft i Sverige. Därför stöder Energimyndigheten forskning vid universitet, privata företag och inom offentlig sektor samt uppmuntrar till samarbeten mellan dessa aktörer.

Pågående forskningsinsatser

Energimyndigheten stödjer forskningsprojekt inom bland annat forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens elsystem.

Framtidens elsystem

295 miljoner till forskning och innovation inom fossilfri elproduktion

Vi finansierar även pilot- och demonstrationsprojekt samt stöttar kompetenscentrumet ANiTA, som kartlägger förutsättningarna för små modulära kärnreaktorer i Sverige och bygger upp långsiktig kunskap och kompetens och gynnar ett långsiktigt samarbete mellan akademi och industri.

Kompetenscenter med små kärnreaktorer i fokus 

År 2022 beviljade Energimyndigheten drygt 99 miljoner kronor i stöd till projektet Solstice, som ska demonstrera en modulär blykyld reaktor i mindre skala.

Energimyndigheten stöttar satsning på smarta solelparker och blykylda reaktorer