Driving Urban Transitions to a Sustainable Future, DUT

Driving Urban Transitions (DUT) är ett partnerskapsprogram inom Horisont Europa och syftar till att driva på stadsutveckling mot en hållbar framtid. Svenska aktörer har möjlighet att delta i partnerskapets utlysningar och få finansiering för projekt som sker i samarbete med andra länder.

Partnerskapsprogrammet Drivning Urban Transitions (DUT), som formellt startade i januari 2022, bygger vidare på arbetet från JPI Urban Europe och samarbetsmodellen inom ERA-Net Co-fund. I DUT samverkar Vinnova, Formas, Energimyndigheten och Viable Cities med den Europeiska kommissionen och offentliga finansiärer från 27 europeiska länder.

Under de närmaste sju åren ska partnerskapsprogrammet intensifiera det europeiska arbetet med urbana utmaningar och möjliggöra för myndigheter, forskare, kommuner, företag och invånare att omsätta globala strategier till lokala initiativ. Partnerskapsprogrammets huvudsakliga verktyg är utlysningar där akademi, städer och näringsliv kan söka finansiering.

Energimyndigheten, Formas och Vinnova bidrar med finansiering och svenska aktörer kan söka medel i utlysningar som genomförs inom ramen för partnerskapet.

Inom vilka områden kan jag söka finansiering? 

Partnerskapet är indelat på tre olika tematiska pelare (Transition Pathways) som var för sig identifierar ett antal utmaningar som adresseras i respektive utlysning. I Sverige är tre olika forsknings- och innovationsfinansiärer huvudsakligen ansvariga för varsitt tema:

  • Energipositiva stadsdelar (PED) - Energimyndigheten.
  • 15-minutersstaden (15minC) - Vinnova.
  • Cirkulära urbana ekonomier (CUE) – Formas.

Energipositiva stadsdelar (PED)

Temaområdet Energipositiva stadsdelar (Positive Energy Districts - PED) syftar till etablering av energipositiva stadsdelar, det vill säga stadsdelar som på årsbasis uppnår en positiv energibalans och därmed bidrar till en överskottsproduktion av förnybar energi.

Detta kan uppnås genom exempelvis införande av energieffektiva lösningar, lokal energiproduktion och flexibilitet i energisystemet samt integrering av dessa åtgärder i stadsplaneringsprocesser. Dessa insatser kan tillsammans bidra till att skapa smarta och klimatneutrala städer.

PED bygger på samarbete mellan stadsdelsförvaltningar, näringsliv, fastighetsägare, byggbolag, akademi och medborgare. Målet är att stödja planering, etablering och replikering av 100 energipositiva stadsdelar i Europa till år 2025

Det är Energimyndigheten, i samverkan med Viable Cities, som samordnar det svenska arbetet inom PED. Viable Cities stöttar Energimyndigheten med att informera om kommande utlysningar och europeiska matchmaking möjligheter.

Mer information om de samfinansierade PED-projekt med svenskt deltagandet

PED är inget nytt initiativ utan har sedan tidigare utvecklats inom European Strategic Energy Technology (SET) Plan och drivits vidare inom ramen för JPI Urban Europe.

Vem kan söka finansiering från partnerskapets utlysningar?

Nationella aktörer (städer, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och medborgarorganisationer) har möjlighet delta i partnerskapets utlysningar och få finansiering för ett samarbetsprojekt. För att kunna söka behöver du samarbeta med partners från minst två andra länder och gemensamt ta fram och skriva en ansökan kopplat till ett av utlysningens områden.

För att hitta relevanta samarbetspartners tillhandahåller partnerskapet en matchmaking-plattform, B2Match.

När kan jag söka?

Det kommer att öppnas en utlysning i september varje år fram till 2027. Utlysningen för 2023 öppnar den 1 september och mer information kommer att komma på Energimyndighetens webbplats.

Redan nu kan du läsa om inriktningen på utlysningen på Formas webbplats. 

Ny utlysning för 2023 om hållbar urban omställning inom europeiskt partnerskap - Formas

4 september 2023: Informationsmöte om ny europeisk utlysning om hållbar urban omställning 

Aktuella utlysningar hos Energimyndigheten