Vindkraft

I Sverige finns stor potential för utbyggnad av vindkraft och vindkraften kommer sannolikt utgöra huvuddelen av ny elproduktion de närmaste 20 åren.

Utbyggnaden av vindkraft behöver ske på ett hållbart sätt, såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt. Att utifrån ett samhällsperspektiv med helhetssyn för alla intressen skapa samspel och lösa intressekonflikter på ett optimalt sätt är en stor utmaning.

Vindkraft är i dag en mogen teknik och elproduktionskostnaderna (speciellt för landbaserad vindkraft) är bland de lägsta för alla produktionsslag, inklusive produktion från fossila bränslen. Likväl finns det behov av forskningsinsatser för att underlätta etableringen ytterligare.

Forskningsinsatserna handlar dels om att bygga upp kunskap och utveckla lösningar för de särskilda förutsättningar Sverige har, med kallt och isigt klimat och mycket skog. Men också om att förbättra vindkraftens hållbarhetsaspekter, som dess miljöpåverkan över hela livscykeln och påverkan på andra samhällsintressen.

Projektfinansiering

Projektfinansiering sker i huvudsak genom utlysningar inom Energimyndighetens program Framtidens elsystem.

Framtidens elsystem