Nätverk och beställargrupper

Här får du veta mer om olika nätverk och beställargrupper.

Energimyndigheten finansierar flera beställargrupper som syftar till en minskad energianvändningen i byggnader.

LÅGAN – för energieffektiva byggnader

LÅGAN är ett samarbete mellan Byggföretagen, Energimyndigheten, Boverket, SBUF, byggentreprenörer, byggherrar och konsulter. LÅGAN stöttar regionala nätverk inom byggande av lågenergibyggnader.

LÅGAN

BeLok - Nätverk för energieffektiva lokaler

Beloks uppgift är att driva utvecklingsprojekt och att testa nya metoder, produkter och system. En lika viktig uppgift är att föra ut erfarenheter från projekten till fastighetsbranschen och till närliggande branscher.

Belok

Bebo - Beställargrupp Bostäder

BeBo är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket utgörs av fastighetsägare från både allmännyttan och det privata.

Bebo

ReLivs - Resurseffektiv livsmedelshantering

Relivs är ett nätverk som verkar för energieffektivisering i storkök och livsmedelshandel via kunskapsspridning och utvecklingsprojekt inom utrustning, fastighetsteknik, beteende, livsmedelskyla med mera.

ReLivs

BeSmå - Nätverk för energieffektiva småhus

Beställarnätverket Småhus, BeSmå, är ett nätverk som syftar till att skapa dialog och driva utveckling för att minska energianvändningen i småhussektorn.

Besmå