Nätverk och innovationsstöd

Energimyndigheten har avtal med sex innovationsmiljöer såsom inkubatorer, science parks och tillväxtacceleratorer för att de ska kunna bidra med stöd och rådgivning till små och medelstora företag med energiinnovationer.

De upphandlade innovationsmiljöerna har i uppdrag av Energimyndigheten att genomföra olika typer av insatser och aktiviteter som syftar till att påskynda tillväxt hos små och medelstora företag. Nedan visas de aktuella innovationsmiljöerna samt kontaktuppgifter till projektledare för respektive uppdrag. Till dessa innovationsmiljöer kan ni vända er gällande insatser kopplade till kommersialisering samt om ni behöver rådgivning i processen att söka till våra utlysningar.

Syfte med uppdraget

 • Öka fokus på energiområdet: stärka intressenter (exempelvis investerare, små och medelstora företag etc.) för att öka kommersialiseringstakten av innovationer som bidrar till de energi- och klimatpolitiska målen.
 • Öka medvetenheten om Energimyndighetens finansiering samt främjandeinsatser: Att nå ut till en bredare målgrupp av sökande kan öka mångfalden av idéer och innovationer som adresserar olika aspekter av energifrågor.
 • Öka samverkan i det befintliga innovationssystemet: På nationell nivå genom värdeskapande samarbeten.
+

Upphandlade innovationsmiljöer och kontaktuppgifter

Stockholms län

 • STING (sammanhållande)
 • KTH Innovation
 • KTH Holding
 • Things Incubator
 • Ignite Sweden

Projektledare: Katarina Fegeant

Uppsala län

 • Uppsala Innovation (sammanhållande)
 • Connect Uppsala
 • STUNS

Projektledare: Emma Hansson

Blekinge och Örebro län

 • NetPort Science Park (sammanhållande)
 • Blekinge Business Incubator
 • Blue Science Park
 • Örebro Universitet

Projektledare: Anders Qvarnström

Östergötlands län

 • Linköping Science Park
 • LEAD
 • Cleantech Östergötland

Projektledare: Elise Karlborg 

Västerbottens och Norrbottens län

 • Science City Skellefteå
 • Arctic Business Incubator
 • Piteå Science Park
 • Luleå Science Park
 • LTU Business

Projektledare: Efrem Bergqvist

Skåne län

 • Ideon
 • Lunds universitet
 • MINC
 • Greengreener
 • OpenLabXL

Projektledare: Johan Vaernholt

 

+

Exempel på områden och insatser för genomförande av uppdraget

1. Utbildningar, workshops och kunskapshöjande seminarier

Kompetenshöjande aktiviteter inom vissa områden är särskilt viktiga för företag med energiinnovationer i tillväxtfas. Detta tror vi kan vara en bidragande orsak till att snabbare nå nationell samt internationell marknad med sin innovation, leda till ökad jämställdhet samt hjälpa Sverige att bli ännu bättre på att kommersialisera samt skala upp idéer från forskning.

Exempel på aktiviteter:
Forskningskommersialisering, patent, Svensk och internationell marknad, uppskalning, diversifierade team (genus och jämställdhetsfrågor i innovativa företag och grupper) och beräkning av koldioxid-ekvivalenter.

2. Insatser som främjar investeringar i energiinnovationer

Sverige ligger långt fram i utvecklingen av grön teknik och de företag som har lösningar med stor påverkan på FN:s hållbarhetsmål kommer på sikt att ha en starkare värdeutveckling. Energimyndigheten vill främja dessa företag och påskynda denna utveckling genom att driva på privata investeringar i hållbara lösningar.

Exempel på aktiviteter:
Insatser för att öka attraktiviteten för energiområdet, information till investerare om hävstångsfinansiering och riskavlyft, kvinnliga investerarnätverk, utbildningar som syftar till en ökad förståelse hos investerare för energiområdet.

3. Matchmaking

För tidiga innovationer är det av stor vikt att få komma i kontakt med potentiella kunder och kommersiella partners tidigt, både för att validera om företaget är på rätt väg men också för att ta första stegen och inleda kommersiella samarbeten.

Inom ramen för matchmaking finns aktörer som arbetar ingående med området, vars syfte är att skapa mötesplatser och möjligheter för etablerade företag och start-ups att träffas för att driva gemensamma projekt och därigenom skapa ett mer hållbart, innovativt och konkurrenskraftigt klimat för både svenska stora företag, offentlig sektor och energiinnovativa start-ups.

Exempel på aktiviteter:
Matchmaking entreprenörer och forskare, investerare och start-ups, storbolag och start-ups, start-ups och kunder/slutanvändare, utbildning, utveckling eller framtagande av metodik och processer för lyckad matchmaking.

4. Förberedande insatser inför internationalisering

Mot bakgrunden av de globala hållbarhetsmålen, brådskan med att adressera klimatförändringar och ett stort och ökat intresse för svenska lösningar internationellt, finns det många skäl att ytterligare förstärka internationaliseringen av svenska energiinnovationer. Särskilt på tillväxtmarknader med höga och växande utsläpp.

Sverige är i ett globalt perspektiv en liten marknad och många svenska företag behöver redan från start ha ett internationellt perspektiv. Det är därför viktigt att företagen i Sverige som har intresse för internationalisering på ett givande sätt kan dra nytta av befintliga stöd och främjandeaktiviteter för internationalisering som bedrivs.

Exempel på aktiviteter:
Identifiera, analysera samt förbereda energiinnovationer som är redo för internationalisering. Genomföra förberedande insatser för innovationer med internationell potential som är i ett tidigt skede av internationalisering.

Marknadsanalyser, behovsinventeringar, tillvägagångssätt för industrialisering samt andra relevanta aktiviteter med koppling till internationalisering. Identifiera, kartlägga samt etablera kontakt med internationaliseringsfrämjande organisationer och nätverk som är relevanta för företag med energiinnovationer.

 

 

+

Uppdragets arbetssätt

Bilden visar arbetssättet i upphandlingen. Till vänster Energimyndighetens erbjudande till företag med energiinnovationer samt innovationsmiljöer. Till höger innovationsmiljöernas insatser utifrån utvalda ramar i uppdraget. Aktiviteter inom dessa områden pågår under uppdragets löptid (fram till 2024) hos innovationsmiljöerna.

Ada bild.png

+

Aktiviteter inom uppdraget:

Utbildningar, workshops och kompetensutveckling

Kompetenshöjande aktiviteter är viktiga för företag med energiinnovationer i tillväxtfas. Dessa aktiviteter bidrar till att företagen snabbare når den nationella och internationella marknaden med sina energiinnovationer, ökar jämställdheten och kommersialiserar forskningsidéer. Nedan följer exempel på insatser:

 • Utveckling och uppskalning av produkter och tjänster.
 • Affärsutveckling.
 • Immateriella rättigheter.
 • Forskningskommersialisering·
 • Finansiering /investering.
 • Diversifierade team (genus och jämställdhetsfrågor i innovativa företag och grupper).
 • Främja kvinnors företagande.
 • Beräkning av innovationers energipotential (energieffektivisering, flexibilitet eller ökad tillgång på fossilfri energi till elsystemet).

Främja investering i energiinnovationer

Energimyndigheten strävar efter att främja och påskynda utvecklingen för små och medelstora företag med innovationer som bidrar till energiomställningen. Detta görs genom att skapa ökad investeringsvilja i hållbara lösningar. Nedan följer exempel på konkreta insatser:

 • Insatser för att öka attraktiviteten för energiområdet.
 • Information till investerare om hävstångsfinansiering. Vilka finansieringar som finns tillgängliga och som ger investerare en ökad hävstång samt riskavlyft, till exempel Energimyndighetens stöderbjudande, annan offentlig finansiering eller EU-finansiering.
 • Insatser som syftar till att öka andelen kvinnliga investerare.
 • Utbildningar som syftar till en ökad förståelse hos investerare för energiområdet.
 • Utveckla samarbetet med nationella, regionala och lokala investeringsfrämjande aktörer.
 • Framtagande och/eller vidareutveckling av finansieringsplan.
 • Utveckla förmågan hos företagen att presentera sin lösning för investerare.
 • Andra främjande aktiviteter inom fokusområdet.

Matchmaking

Matchmaking är viktigt för att effektivt sammanföra individer, företag och resurser baserat på gemensamma intressen och behov. Detta ökar möjligheterna till framgångsrika samarbeten, kommersialisering och internationalisering. Nedan följer exempel på konkreta matchmakinginsatser:

 • Arrangera samarbeten mellan entreprenörer och forskare.
 • Arrangera möten mellan investerare och start-ups.
 • Sammanföra storbolag och start-ups för potentiella samarbeten.
 • Skapa möjligheter för start-ups att träffa potentiella kunder eller slutanvändare.
 • Andra främjande aktiviteter inom fokusområdet.

Internationalisering

Internationaliseringsinsatser är av avgörande betydelse för företag av flera skäl då de möjliggör marknadstillväxt, riskdiversifiering, tillgång till resurser, konkurrensfördelar och teknologisk utveckling. Sammantaget möjliggör dessa insatser en bredare och mer hållbar företagsverksamhet i en globaliserad ekonomi. Nedan följer exempel på konkreta internationaliseringsinsatser:

 • Identifiering och analys av energiinnovationer som är redo för internationalisering.
 • Genomförande av förberedande åtgärder för energiinnovationer i ett tidigt skede av internationaliseringsprocessen. Exempel på sådana åtgärder inkluderar marknadsanalyser, behovsinventeringar, industrialiseringsstrategier och andra relevanta aktiviteter kopplade till internationalisering.
 • Identifiering, kartläggning och etablerande av kontakter med internationaliseringsfrämjande organisationer och nätverk som är relevanta för företag med energiinnovationer.
 • Kartläggning av nuvarande kompetensnivå och identifiering av behov av kompetensutveckling.
 • Utveckling av samarbeten med internationella innovationsfrämjande aktörer.
 • Genomförande av aktiviteter för att attrahera internationella talanger, företag och entreprenörer till energiområdet.