Nationellt centrum för CCS

För att Sverige ska klara klimatmålen till 2045 och därefter nå negativa utsläpp, krävs omfattande utsläppsminskningar. Avskiljning och lagring av koldioxid, CCS, är viktiga pusselbitar i det arbetet.

Energimyndigheten har i uppdrag att vara ett nationellt centrum för CCS. I uppdraget ingår att underlätta, främja och stödja användningen av CCS och bio-CCS i Sverige. 

Implementeringen av CCS är inte längre en fråga om ja eller nej, utan om hur och när. Att CCS kommer på plats är en förutsättning för att vi ska klara våra klimatåtaganden och Parisavtalets temperaturmål. 

Vad händer inom CCS just nu?

Arbetet med att tillgängliggöra lagringskapacitet tog ett stort kliv framåt den 15 april 2024. Då undertecknade Sverige bilaterala överenskommelser om gränsöverskridande transport av avskild koldioxid för geologisk lagring med Norge och Danmark.

Samma dag undertecknade även Danmark, Belgien och Nederländerna likalydande överenskommelser med Norge.

Överenskommelserna möjliggör gränsöverskridande transport av koldioxid för geologisk lagring i andra länder. Det innebär ett större utbud av lagringsoperatörer, vilket är positivt för svenska aktörer då Sverige ännu inte har några egna lagringsplatser.

Fem nordeuropeiska länder ingår bilaterala överenskommelser, regeringen

På EU-nivå träder snart Net Zero Industry Act i kraft – en viktig drivkraft för ytterligare utbyggnad av CCS i Europa.

Net-Zero Industry Act, EU-kommissionen