Forskarskola Energisystem (FoES)

Forskarskolan Energisystem (FoES) är en tvärvetenskaplig forskarskola som har som mål att utveckla ny kunskap och kompetens som möjliggör långsiktig utveckling mot ett hållbart energisystem.

Forskarskolan Energisystem (FoES), är en del av Energimyndighetens strategiska satsning inom området "Energisystemen i samhället". Området betonar samspelet mellan människa och teknik, tjänster och nya lösningar såväl som politik, lagar och andra samhällsinstitutioner. Dessa delar kan motverka varandra, men de behöver samspela för att Sverige ska nå klimatmålen och de energipolitiska målen om försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

Det finns ett stort behov av kunskap och individer som förstår och kan hantera flera perspektiv och komplexa samband som rör energisystemens utveckling. Doktoranderna i Forskarskolan Energisystem utbildas för att få ett systemperspektiv som kan användas för att utveckla hållbara energisystem inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi.

Alla högskolor och universitet är välkomna att söka till Forskarskolan Energisystem.

+

Forskarskolan Energisystem etapp 3

Med Forskarskolan Energisystem (FoES) etapp 3 skapar Energimyndigheten expertkompetens som ska accelerera omställningsarbetet, bidra till nya aktörskonstellationer och höja kunskapsnivån inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi.

Forskarskolan Energisystem etapp 3 är en fortsättning på programmet Forskarskolan Energisystem etapp 2 och Forskarskolan Energisystem etapp 1. Programmet sträcker sig mellan 1 januari 2022 och 31 december 2027 och har en budget som omfattar 103 miljoner kronor. Cirka 20 ̶ 25 doktorander ska finansieras inom satsningen. Inom programmet planeras två utlysningar under 2021/2022, respektive 2023/2024.  

Programmet välkomnar tvärvetenskapliga projekt där perspektiv, metoder, terminologi och forskare från samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner möter forskare från tekniska och naturvetenskapliga forskningsdiscipliner. Projektet bör ha en gemensam problemformulering där två till tre doktorander med handledare ingår i varje projekt.

Doktorander och seniora forskare i projekten ska, utöver samarbeta inom projektet, delta i Forskarskolan Energisystems gemensamma aktiviteter. Det ingår bland annat att organisera och delta i de gemensamma doktorandkurserna, delta i regelbundna möten och seminarier med hela forskarskolan, samt vara aktiv i konferenser och dialogaktiviteter.  

Under hösten 2021 genomförde Energimyndigheten en utvärdering av tidigare etapper av forskarskolan som visade att satsningen utmärker sig med stark vetenskaplig kvalitet och hög andel kvinnor, cirka 70 procent

+

Forskarskolan Energisystem etapp 2

Programmet "Forskarskolan Energisystem" etapp 2 utgör för perioden 2017–2024 en sammanhållen satsning på en tvärvetenskaplig forskarskola i studier av energisystemen.

Etapp 2 stödjer vetenskaplig forskning som utförs i tvärvetenskapliga doktorandprojekt om två-tre doktorander med tillhörande seniora handledare. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt innebär här att projektet för sitt genomförande behöver sakkunskaper, forskningsfrågor, metoder, terminologi och forskare inom samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsdiscipliner som kombineras med forskare inom naturvetenskap och teknik. Forskarskolans gemensamma kurser och aktiviteter koordineras av ett samverkansforum som finns vid Linköpings universitet. Här kan du  läsa mer om de pågående projekten i Forskarskolan Energisystem.

Under hösten 2020 antas 13 nya doktorander till Forskarskolan, i följande fem projekt:

Massive Urban Missions (MUM): Att utveckla och leverera klimatneutrala städer

 • Projektledare: Lunds universitet
 • Projektdeltagare: Linköpings universitet
 • Doktorander: 2

Energiomställning för en mer hållbar flygindustri

 • Projektledare: Kungliga tekniska högskolan
 • Projektdeltagare: Linköpings universitet
 • Doktorander: 3

Socio-teknisk ekologi: Energisystem i urbana områden med hög hållbarhetsprofil

 • Projektledare: Lunds tekniska högskola
 • Projektdeltagare: Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet
 • Doktorander: 3

Nätresiliens – bostäders möjligheter att bidra till ett mer resilient elnät

 • Projektledare: Chalmers tekniska högskola
 • Projektdeltagare: Högskolan Väst, RISE
 • Doktorander: 2

Energieffektiv negativa utsläpp från jordbrukssektorn

 • Projektledare: Kungliga Tekniska Högskolan
 • Projektdeltagare: Sveriges lantbruks- universitet, SLU, Uppsala universitet, UU
 • Doktorander: 3

Under 2018 påbörjade 10 doktorander sin utbildning inom etapp 2.

Urban Refinery 

 • Sökande: Luleå tekniska universitet
 • Medsökande: Linköpings universitet
 • Doktorander: 3

Smart symbios – samverkan för gemensamma resursflöden

 • Sökande: Lunds universitet
 • Medsökande: RISE, Linköpings universitet
 • Doktorander: 3

Koldioxidneutral industri ur ett tvärvetenskapligt systemperspektiv

 • Sökande: Linköpings universitet
 • Medsökande: KTH
 • Doktorander: 2

Mot en teori om energiledning genom kontrasterande fallstudier från sjöfarten och tillverkande industri

 • Sökande: Linköpings universitet
 • Medsökande: Göteborgs universitet
 • Doktorander: 2

Dokument

Etapp 2, programbeskrivning Forskarskola energisystem

Läs även: Senaste utlysningar inom Forskarskolan

+

Forskarskolan Energisystem etapp 1

Forskarskolan etapp 1 startade 2014 och beräknas avslutas under 2020. Totalt har tio doktorander finansiering inom etappens fyra projekt:

En hållbar omställning av energisystemet mot en ökad andel bioenergi

 • Sökande: Luleå tekniska universitet
 • Medsökande: Chalmers Tekniska Högskola
 • Doktorander: 3

Flexibla el-kunders roll i ett framtida förnybart kraftsystem

 • Sökande: Kungliga Tekniska Högskolan
 • Medsökande: Mälardalens högskola
 • Doktorander: 2

Kollektivtrafikens strategiska styrning och omställningsförmåga

 • Sökande: Lunds tekniska högskola
 • Medsökande: Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI
 • Doktorander: 2

Framväxt, spridning och konsekvenser av alternativa elsystemarkitektur

 • Sökande: Chalmers Tekniska Högskola
 • Medsökande: Linköpings universitet
 • Doktorander: 3