Internationella insatser

Energimyndighetens forsknings- och innovationsarbete sker även med andra länder. Samarbeten finns inom de nordiska länderna, via EU-samarbeten, men även globalt genom International Energy Agency (IEA) samt bilaterala samarbeten.

Gemensamt för de internationella insatserna är att de sker inom områden som är relevanta för Sverige och har en koppling till de nationellt prioriterade forskningsområdena.

De nordiska länderna samarbetar för att utveckla effektiva, konkurrenskraftiga, säkra och hållbara energisystem. Energimyndigheten bidrar med medel till Nordisk Energiforskning som ansvarar för det nordiska energiforskningsprogrammet.

Inom EU sker insatserna främst inom SET-plan (Strategic Energy Technology Plan) och EU:s ramprogram Horisont Europa där bland annat partnerskap är ett instrument för samverkan mellan nationella och regionala forskningsfinansiärer. Energimyndigheten planerar att delta i de samfinansierade partnerskapen Clean Energy Transition (CETP) och Driving Urban Transitions towards a Sustainable Future (DUTP). 

Inom International Energy Agency (IEA) är Energimyndigheten aktiv inom över 20 olika tekniksamarbeten.

International Energy Agency, IEA

Samarbetena kallas för IEA Technology Collaboration Programmes, som ska effektivisera forskningsverksamheten och bedriva teknikbevakning.

Tekniksamarbeten

De bilaterala samarbetena varierar till karaktär och omfattning. Vissa har större forskningstyngd medan andra är mer implementerings- och marknadsorienterade.