Satsning för svenska företag inom vätgassektorn i USA

Insatsområdet riktar sig till svenska företag inom vätgassektorn och är en strategisk satsning mot uppbyggnaden av en marknad för vätgas. Insatsen ska även skynda på övergången till förnybar vätgas.

Vätgas är en energibärare som får en allt större betydelse för ett hållbart energisystem, men lösningar baserade på grön vätgas är idag ännu inte konkurrenskraftiga. Dessutom är den globala marknaden för vätgas i ett mycket tidigt stadie och standarder sätts fortfarande.

De amerikanska delstaterna Texas och Kalifornien har blivit annonserade som mottagare av stora federala investeringar. De två delstaterna har etablerat vätgashubbar som en del av de 7 miljarder USD som finns avsatta för förnybar vätgas under Inflation Reduction Act (IRA). Regionerna är ledande inom vätgas med innovativa projekt tillsammans med privata aktörer och ledande forskningsinstitut.

Mot denna bakgrund, startade Energimyndigheten upp ett nytt insatsområde om vätgas i USA hösten 2023. Detta drivs gemensamt med Business Sweden och Atlantic Council Global Energy Center.

Viktigt med kunskapsutbyte och kompetensutveckling

Insatsområdet avser att främja kunskapsutbyte och gemensam kompetensutveckling länderna emellan. Insatsen ska även:

  • bevaka uppbyggnaden av en kommersiell marknad
  • kartlägga och knyta kontakt med relevanta aktörer
  • förstå de ledande delstaternas ambitioner
  • bevaka implementerandet av 45V, finansieringsmodellen för förnybar vätgas under IRA

Att delta i aktiviteter inom insatsområdet är kostnadsfritt för behöriga företag och aktörer, det vill säga de som har en produkt, tjänst eller expertis inom värdekedjan. Det som krävs är resurser och engagemang för att kunna jobba med satsningen mot USA.

Programmet för 2024 syftar till att ge svenska företag insikter om vätgaspolitik på federal och lokal nivå, perspektiv på att snabba på kommersialisering av forskning och innovation samt att utveckla vätgasprojekt i stor skala.

Programmet är strukturerad kring 5 moduler:

  1. politikens och industrins roll för att möjliggöra förnybar vätgas
  2. utveckling av storskaliga vätgasprojekt
  3. förnybar vätgasproduktion, lagring och distribution i praktiken
  4. överbryggning av klyftan mellan ny teknik och kommersialiserade lösningar
  5. vätgasdrivna bränsleceller för att minska koldioxidutsläppen från tunga transporter