Vindval - forskning om vindkraftens påverkan

Vindval är ett forskningsprogram för att öka kunskapen om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet driver Energimyndigheten i samarbete med Naturvårdsverket.

Sedan starten 2005 har Vindval finansierat ett 40-tal forskningsrapporter om vindkraftens påverkan på marint liv, fåglar och fladdermöss, människors intressen och landlevande däggdjur. Forskningsresultaten har gett kunskapsunderlag för exempelvis miljökonsekvensbeskrivningar och i planerings- och tillståndsprocesser i samband med etablering av vindkraft.

Mer om Vindval hos Naturvårdsverket