Energigemenskaper för ett mer robust energisystem

Energimyndigheten har i uppdrag att undersöka möjligheten att främja energigemenskaper som en del av Sveriges övergång till ett hållbart och robust energisystem.

Energigemenskaper kan spela en viktig roll i samhället genom att främja lokal produktion och användning av energi på ett resurseffektivt sätt. Genom att öka möjligheterna att producera och använda energi på plats eller lokalt i närområdet kan vi minimera förluster och öka användningen av förnybara energikällor.

Energigemenskaper kan på så sätt även stärka energisystemets resiliens och robusthet.

Ökad delaktighet och lokal utveckling

En av de viktigaste fördelarna med energigemenskaper är potentialen att öka delaktigheten hos olika aktörer inom energisektorn. Att få fler aktörer involverade i produktionen och användningen av energi ökar möjligheterna till lokal utveckling och stärka energisystemet.

Dessutom kan energigemenskaper bidra till att stärka beredskapsförmågan och minska sårbarheten för externa störningar.

Om uppdraget

Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att bilda och bedriva verksamhet i gemenskaper för förnybar energi och medborgarenergigemenskaper och vid behov föreslå ytterligare insatser för att främja sådana gemenskaper.

Regeringsuppdraget redovisas till regeringen den 2 september 2024.

Uppdrag att utreda förutsättningarna för energigemenskaper, regeringen