Tillgänglighetsredogörelse

Energimyndigheten vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur energimyndigheten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Så tillgänglig är energimyndigheten.se

För att göra energimyndigheten.se tillgänglig är vårt mål att uppfylla kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så långt som möjligt följer vi de officiella riktlinjerna för offentlig sektor "Vägledningen för webbutveckling". Dessa baseras på internationell standard WCAG 2.1 nivå AA. 

Brister i digital tillgänglighet

Vi har kända tillgänglighetsbrister på energimyndigheten.se. Nedan listas dessa:

Otillgängliga dokument

Publicerade dokument ska uppfylla tillgänglighetskraven, exempelvis pdf-, Excel- och Word-dokument. Vissa av dessa dokument är tillgänglighetsanpassade, men inte alla. 

Äldre dokument, som offentliggjorts före den 23 september 2018, är undantagna från kraven, om de inte behövs för att "genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda myndighetens uppgifter”.

Alternativ saknas för videoinnehåll

Alla digitala videoproduktioner ska kunna användas av alla oavsett funktionsförmåga. De ska fungera för dem som inte kan se, inte kan höra, har begränsad handkraft eller inte är datorvana.

Våra filmproduktioner är inte alltid översatta till svenska eller textade, syntolkade eller teckenspråkstolkade. På sikt strävar vi efter att texta alla våra filmer.

Bristande kontrast

Det finns objekt på webbplatsen där kontrasten mellan text och bakgrund inte är tillräckligt stor. I samband med en större teknisk utveckling under 2023 ser vi över och åtgärdar detta.

Långa komplicerade texter 

Många av våra texter är långa och komplicerade. De hanterar komplexa ämnen och det är inte alltid lätt att göra dessa texter enkla att förstå.

Vi arbetar aktivt med klarspråk och vår vision är att så många som möjligt av våra texter ska vara klarspråkade.

Andra brister

  • Vissa bildobjekt saknar alternativtexter.
  • Inkorrekta rubriksnivåer som inte följer hierarkin.
  • Funktioner benämns inte konsekvent.
  • På vissa webbsidor görs avsteg från en förutsägbar och konventionell meny som kan försvåra navigeringen.
  • Otillräckliga länktexter och länkbeskrivningar.
  • Brutna länkar.

Vi jobbar kontinuerligt med att åtgärda dessa brister.

Undantag från regler

Energimyndigheten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vissa av våra system skapar innehåll, dokument och länkar som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa system.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har använt oss av självskattning, det vill säga intern både manuell bedömning och automatiserad testning, samt en extern konsult för att bedöma webbplatsens tillgänglighet.

Den senaste bedömningen gjordes den 3 januari 2023.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du anmäla detta till oss via ett formulär.

Anmäl brister i tillgänglighet

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning