2024-05-29
Yttrande angående Remiss av förslag till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader
Mottagare: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2024-05-22
Delredovisning av uppdrag 6- Utvecklingsmöjligheter för den kommunala energi- och klimatrådgivningen
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2024-05-15
Yttrande angående Förlängning av pausen av omprövning för moderna miljövillkor
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2024-05-15
Yttrande angående Remittering av underlag för ändring i förordning (2026:363) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter med anledning av delegerad förordning om realtidstrafikinformation (EU) 2022/670
Mottagare: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2024-05-03
Uppdrag 2- Övervakningsrapport avseende skattebefrielse för vissa biobränslen vid användning som bränsle för uppvärmning år 2023
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2024-04-24
Yttrande angående säkerh och effektiv tillgång till mätvärden på den svenska slutkundsmarknaden (Ei R2024:03)
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden