Godkänt: 36 miljarder till nytt stöd för bio-CCS

EU-kommissionen godkänner Energimyndighetens nya stödsystem för bio-CCS genom omvänd auktion. En första utlysning beräknas öppna efter sommaren.

Sverige har som mål att uppnå netto-nollutsläpp till 2045 och därefter åstadkomma negativa utsläpp av växthusgaser. Detta kräver många olika typer av insatser och åtgärder. En åtgärd är att satsa på bio-CCS, där koldioxid från förnybara källor avskiljs och lagras.

För att förverkliga en fullskalig bio-CCS-anläggning med tillhörande lösningar för transport och geologisk lagring av koldioxiden krävs omfattande investeringar. Hittills har svenska företag saknat incitament att investera i bio-CCS eftersom både marknaden och lönsamheten har varit osäkra. Med statligt stöd ökar investeringsviljan och lösningarna kan komma fortare på plats.

- Att stödsystemet nu godkänns möjliggör stora utsläppsminskningar och underlättar Sveriges arbete med negativa utsläpp. Det här är ett stort kliv framåt i att uppnå både Sveriges klimatmål och EU:s vision om klimatneutralitet till 2050, säger Johanna Mossberg, chef för avdelningen Resurseffektivt samhälle på Energimyndigheten.


Stödet kommer att fördelas genom omvänd auktion. Företag som kan erbjuda tjänsten att avskilja, transportera och geologiskt lagra koldioxid från förnybara källor och samtidigt har lägst behov av stöd per lagrad ton koldioxid vinner auktionen. Stödet betalas ut under 15 år, när den biogena koldioxiden lagrats permanent. Energimyndigheten kommer att vara auktionsförrättare och kan fördela totalt 36 miljarder kronor mellan 2026 och 2046. Stödet kommer att kunna användas för investerings- och driftkostnader för hela bio-CCS-kedjan inklusive avskiljning, transport och lagring.

- Vi har arbetat hårt tillsammans med Regeringskansliet, EU-kommissionen och många andra aktörer för att realisera stödsystemet och vi är glada att EU-kommissionen, precis som vi, bedömer att stödsystemet är viktigt för att vi ska kunna nå klimatmålen, säger Helen Andréasson, projektledare på Energimyndigheten.

EU-kommissionen, pressmeddelande

Regeringskansliet, pressmeddelande

Energimyndigheten: stöd för bio-CCS genom omvänd auktion

Energimyndigheten: information kring den omvända auktionen och vad ansökan ska innehålla

Frågor om stödsystemet ställs till cc...@energimyndigheten.se

Bio-CCS i Sverige

Sverige har bra förutsättningar för bio-CCS genom god tillgång på biomassa såsom restprodukter från skogsbruk och skogsindustri. Verksamheter som använder biomassa i produktionen kan bidra till negativa utsläpp genom att avskilja koldioxiden som bildas när biomassan förbränns. Framför allt gäller det kraftvärmeanläggningar och pappers- och massabruk. Potentialen för att minska utsläppen med hjälp av bio-CCS uppskattas till cirka tio miljoner ton biogen koldioxid per år, motsvarande cirka en fjärdedel av Sveriges totala årliga utsläpp.

Myndighetens uppdrag inom CCS och bio-CCS

År 2021 gav Sveriges regering Energimyndigheten i uppdrag att vara ett nationellt centrum för CCS-frågor, med ansvar för att planera och driva samordning och främjande av CCS i dialog med industrier, branschorganisationer, andra myndigheter och Regeringskansliet. Energimyndigheten fick i samband med detta även uppdraget att utreda hur ett stödsystem för bio-CCS kan utformas. Nu är stödsystemet godkänt på EU-nivå. Det betyder att svenska staten, genom Energimyndigheten, kan finansiera svenska bio-CCS-projekt med start 2026.

Nyheter