Forskning om hållbara batterier för stärkt svensk konkurrenskraft

Energimyndigheten satsar 160 miljoner under sex år i ett nytt forskningsprogram med fokus på en hållbar svensk värdekedja för batterier. Programmet ska bidra till att Sverige stärker sin konkurrenskraft och tillväxt på batteriområdet.

Batterier är en viktig pusselbit för elektrifieringen av transportsektorn och ett robust elsystem. Behoven av forskning och utveckling ökar inom flera områden kopplat till batterier, både i Europa och globalt. Den bilden delar många aktörer i Sverige, EU och i andra delar av världen.

– Utvecklingen på batteriområdet går snabbt internationellt och Sverige har goda möjligheter att bibehålla och stärka sin konkurrenskraft och öka sin tillväxt på området. Genom att satsa långsiktigt på batterirelaterad forskning och innovation möjliggör vi uppbyggnaden av attraktiva forskarmiljöer som kan attrahera talanger och kompetens och det är av stor vikt om vi ska kunna fortsätta ligga i framkant, säger Peter Engdahl, chef för avdelningen forskning, innovation och affärsutveckling på Energimyndigheten.

Batterier är ett av flera strategiska områden som Sverige behöver förstärka särskilt vad gäller forskning och innovation. Batteritekniker behövs i produkter och lösningar som samhället är alltmer beroende av. Det lyfter Energimyndigheten också i sitt underlag till regeringens energiforskningsproposition.

Strategisk prioritering inom energiforskning och innovation

En av Sveriges huvudsakliga satsningar på batterirelaterad forskning och utveckling

Energimyndighetens nya forskningsprogram Hållbar batterivärdekedja har fokus på områden där några av de största utmaningarna finns och där mer forskning och innovation behövs. Det handlar bland annat om utveckling av nya och befintliga batteritekniker och resurseffektiva tillverkningsprocesser. Programmet utgör en av Sveriges huvudsakliga satsningar på batterirelaterad forskning och utveckling.

– Energimyndigheten och många aktörer med oss ser ett stort behov av långsiktig forskning på batteriområdet. Behoven av hållbara lösningar på batteriområdet ökar i samhället, för att kunna möta det behövs ett ökat anslag till programbunden forskning. Programmet är flexibelt utformat för att vi snabbt ska kunna växla upp i linje med behoven av forskning på området, säger Linda Svanhed, chef för enheten för hållbar transport på Energimyndigheten.

Om programmet och utlysningar

Programmet Hållbar batterivärdekedja är en sexårig satsning. Programmet pågår under perioden första juni 2024 till sista december 2029 och har en inledande budgetram på 160 miljoner kronor för hela perioden. Huvuddelen av medlen fördelas genom öppna, återkommande utlysningar.

Om programmet

Den första utlysningen är öppen.

Ökad resurseffektivitet och cirkularitet längs batterivärdekedjan

Nyheter