Tillstånd för vindkraft - stora anläggningar

För att få bygga storskalig vindkraft på land behövs flera tillstånd. Miljöbalken är central i prövningen.

Den som söker tillstånd för att bygga storskalig vindkraft ansvarar för att ta fram underlag och ansökan till miljöprövningsdelegationen.

Så går en tillståndsprövning enligt miljöbalken till, Naturvårdsverket

Samråd med berörda parter

Processen med ansökan för miljöfarlig verksamhet inleds med att verksamhetsutövaren genomför ett samråd med berörda parter, till exempel länsstyrelsen och närboende.

Samråd - för dig som är ansvarig för en verksamhet som ska söka tillstånd enligt miljöbalken, Länsstyrelsen

Ansökan till miljöprövningsdelegationen

Efter genomförda samråd sammanställer verksamhetsutövaren ansökan, som ska ta hänsyn till förhållanden som framkommit i samrådet. Verksamhetsutövaren lämnar in ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse till miljöprövningsdelegationen.

Ansök om tillstånd för miljöfarlig verksamhet, Länsstyrelsen

Handläggning av ansökan

Miljöprövningsdelegationen bereder ansökan och tar in synpunkter från länsstyrelsen och andra sakägare. Miljöprövningsdelegationen gör sedan en bedömning av om ansökan behöver kompletteras. När ansökan bedöms vara komplett skickas den ut på remiss till berörda parter.

Kommunal tillstyrkan

För att tillstånd ska kunna ges behöver verksamhetsutövaren även kommunal tillstyrkan från den eller de kommuner där vindkraftparken är belägen.

Beslut

När remisstiden är över fattar miljöprövningsdelegationen beslut om tillstånd. Vid prövningen görs bland annat en avvägning gentemot andra allmänna intressen. Tillstånd som ges är tidsbegränsade och förenade med villkor, som beskrivs i beslutet. Sakägare, till exempel verksamhetsutövaren, kan överklaga miljöprövningsdelegationens beslut till mark- och miljödomstolen. Vidare överklagan kan sedan ske till Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen.

 

+

Kontaktpunkt för tillstånd

I kontaktpunkten har vi samlat information om vilka lagar du behöver tänka på och vilken myndighet som hanterar vilka tillstånd.

+

Bygglov

På Boverkets webbplats finns information om bygglov för vindkraftverk

Kontakta din kommun för ansökan och information om bygglov.