Tillstånd för vattenkraft

För att få bedriva vattenverksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken. Många vattenkraftverk i Sverige är äldre och behöver gå igenom en omprövning för att få moderna miljövillkor.

Alla tillståndspliktiga vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel ska ha moderna miljövillkor enligt ändring som infördes i miljöbalken den 1 januari 2019. Moderna miljövillkor innebär att hela verksamheten har prövats efter miljöbalkens införande 1999. Har verksamheten inte moderna miljövillkor ska tillstånd att bedriva vattenkraft omprövas.

Omprövning

För att en vattenverksamhet ska få moderna miljövillkor krävs att verksamhetsutövaren ansöker om omprövning hos mark- och miljödomstolen. En översyn av miljövillkoren ska därefter ske, som huvudregel inom fyrtio år.

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Tidplan för moderna miljövillkor

Verksamheter för produktion av vattenkraftsel har delats upp i olika prövningsgrupper. Indelningen har skett utifrån vattendrag eller avrinningsområde så att verksamheterna prövas vid samma tidpunkt. För varje prövningsgrupp finns det en tidpunkt för när verksamhetsutövarna senast ska ha lämnat in sin ansökan till mark- och miljödomstolen.

Regeringens beslut och prövningsgrupper, Havs- och vattenmyndigheten

Samverkan inför omprövning

För att säkerställa en effektiv prövning ska samverkan ske innan verksamhetsutövaren skickar in ansökan om omprövning. Det är länsstyrelserna som genomför samverkan med de verksamheter som omfattas av den nationella planen för moderna miljövillkor, samt med berörda kommuner, myndigheter och intresseorganisationer. Samverkan ska ske i god tid innan verksamhetsutövaren senast ska ha lämnat in en ansökan om prövning.

Vägledning om samverkan inför prövning enligt nationella planen, Havs- och vattenmyndigheten

Ny verksamhet

För att få driva ett vattenkraftverk måste man ha tillstånd enligt miljöbalken eller motsvarande äldre lagstiftning. I tillståndet står det hur verksamheten ska skötas och vad som måste göras för att minimera påverkan på miljön. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet görs hos Mark- och miljödomstolen.

Samråd med berörda parter

Innan domstolen prövar tillståndet ska verksamhetsutövaren ha haft ett samråd med myndigheter och enskilda berörda.

Förändring av befintlig verksamhet

Även underhållsarbeten eller ombyggnad av anläggning kan kräva tillstånd från mark- och miljödomstolen eller en formell anmälan till Länsstyrelsen.

 

+

Kontaktpunkt för tillstånd

I kontaktpunkten har vi samlat information om vilka lagar du behöver tänka på och vilken myndighet som hanterar vilka tillstånd.

+

Bygglov för anläggningar och byggnader

På Boverkets webbplats finns information om: 

Kontakta din kommun för ansökan och information om bygglov.