Tillstånd för solcellspark

Storskaliga solcellsanläggningar kräver ofta ett samråd och prövning mot miljöbalken. Anläggningen kan även kräva bygglov.

En storskalig solcellsanläggning innebär ofta att naturmiljön ändras naturmiljön väsentligt, vilket kräver samråd. Den som ska bygga en solcellspark behöver alltid kontakta kommunens bygglovsavdelning och länsstyrelsen.

Bedömning av lovplikt

Vid etablering av en fristående solcellspark ska kommunens bygglovsavdelning kontaktas. Även om parken planeras utanför detaljplanerat område, vilket i regel inte kräver bygglov, ska kommunen alltid informeras. Beroende på anläggningens storlek och utformning kan det krävas bygglov även utanför område som är bygglovsbefriat och utan områdesbestämmelser. Transformatorstationen kräver alltid bygglov.

Solfångare och solcellspaneler, Boverket

Anmälan om samråd

Storskaliga solcellsanläggningar betraktas i princip alltid som en åtgärd som väsentligt ändrar naturmiljön. Då behöver den som vill sätta upp solceller på marken anmäla om samråd hos Länsstyrelsen, som sedan granskar och bedömer om anläggningen kommer strida mot lagar som till exempel skydd av jordbruksmark eller naturvärden. I samrådet har berörda parter, som närboende och länsstyrelse, möjlighet att yttra sig om anläggningen.

Även om marken inte är klassad som skyddad natur kan det behövas en anmälan om samråd. Det är Länsstyrelsen som bedömer om naturmiljön riskerar att ändras och om det krävs samråd för anläggningen.

Den som planerar att bygga en storskalig solcellsanläggning ansvarar för att ta fram ett fullständigt underlag till samrådet som beskriver anläggningens påverkan på naturmiljön. När samrådet är genomfört fattar Länsstyrelsen beslut om anläggningen får byggas, om försiktighetsmått krävs eller om verksamheten ska förbjudas.

Flera länsstyrelser har tagit fram material för att stötta aktörer som vill placera solceller på marken. Kontakta din länsstyrelse för att få information kopplat till just ditt län.

Solceller på mark, Länsstyrelsen

+

Checklista för samråd

 • Hur är förutsättningarna på platsen?
 • Behövs dispenser och tillstånd?
 • Planerar du en solcellsanläggning på jordbruksmark?
 • Hur kommer naturmiljön att påverkas, exempelvis djur och växter?
 • Hur kommer kulturmiljön att påverkas?
 • Finns det riksintressen som påverkas?
 • Finns det kommunala planer som berörs?
 • Hur kommer friluftslivet att påverkas?
 • Finns det kartor med layoutskiss och måttangivelser, samt foton på platsen från olika håll?
 • Hur ska marken i anläggningen skötas?
 • Krävs en miljökonsekvensbeskrivning?

Ansökan om frivilligt tillstånd

Den som vill anlägga solceller på mark kan också välja att söka frivilligt tillstånd för anläggningen. I det fallet bereder Länsstyrelsen ansökan. Beredningen kan bland annat bestå i ett samråd och det kan även krävas en miljökonsekvensbeskrivning.

Beslut om ansökan tas av Miljöprövningsdelegationen. Miljöbalken är central i prövningen och det görs en avvägning gentemot andra allmänna intressen. Tillstånd som ges är tidsbegränsade och förenade med villkor, som beskrivs i beslutet. Sakägare, till exempel verksamhetsutövaren, kan överklaga miljöprövningsdelegationens beslut till mark- och miljödomstolen. Vidare överklagan kan sedan ske till Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen.

+

Kontaktpunkt för tillstånd

I kontaktpunkten har vi samlat information om vilka lagar du behöver tänka på och vilken myndighet som hanterar vilka tillstånd.

+

Bygglov

På Boverkets webbplats finns information om bygglov för solfångare och solcellspaneler

Kontakta din kommun för ansökan och information om bygglov.