Kriterier och undantag

De riksintresseområden för vindbruk som pekades ut 2013 och 2015 baseras på enhetliga kriterier och undantag för hela landet med ett försörjningstrygghets- och energisystemperspektiv. Större hänsyn har tagits till känsliga natur- och kulturvärden.

I beslutet om uppdaterade riksintressen för vindbruk kvarstår 116 riksintresseområden från 2008 med pågående projektering som i många fall sammanfaller med riksintressen 2013. Framtagna riksintressen har också miljöbedömts.

För mer information om metoden se beskrivningen av riksintressen för vindbruk 2013 (pdf)

Följande kriterier och undantag har använts vid utpekandet av riksintresseområden 2013:

På land
Till Havs
Vindförutsättningar – I vindområdet ska det blåsa mer än 7,2 m/s i årsmedelvind 100 meter ovan mark (MIUU 2011)
Vindförutsättningar – I vindområdet ska det blåsa mer än 8,0 m/s i årsmedelvind 100 meter ovan mark (MIUU 2011)
Området ska vara större än 5 kvadratkilometer (undantaget elområde 4)
Området ska vara större än 15 km2
Avstånd till bebyggelse (hus och kyrkor) – Avståndet mellan vindkraftverk och bebyggelse ska vara mer än 800 meter (Undantag för de områden som kvarstår sedan 2008 där 400 meter är gällande)
Vattendjup ned till 35 meter

Undantagna områden enligt miljöbalken:

  •  Riksintresse obruten kust, 4 kap. 3 § MB 
  • Riksintresse obrutet fjäll, 4 kap. 5 § MB 
  • Natura 2000-områden på land, 4 kap. 1 § och 7 kap. 28 § MB (ej till havs) 
  • Nationalparker, 7 kap. 2§ MB 
  • Natur- och kulturreservat, 7 kap. 4 och 9 §§ MB (ej till havs)