Lag och rätt om ursprungsgarantier

Här hittar du lag, förordning och andra styrande dokument för systemet med ursprungsgarantier.

Lag

Sveriges lagar beslutas av riksdagen och utgör grunden i svensk lagstiftning. Lagen kan innehålla bestämmelser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter (bemyndigande).

När förordningar och föreskrifter skrivs ska de hålla sig inom ramen för vad lagarna anger. Det vill säga att förordningar och föreskrifter närmare preciserar det som anges i lagarna.

Lag (2010:601) om ursprungsgarantier för el, Riksdagen

Förordning

Sveriges förordningar beslutas av regeringen.

Vissa slags bestämmelser behöver inte regleras i lag, utan det räcker att det regleras på förordningsnivå. Men det är vanligt att förordningar förtydligar och preciserar det som står i lagarna. För att regeringen ska få skriva en förordning på ett område som är reglerat i lag, måste riksdagen ge regeringen ett bemyndigande att skriva mer detaljerade regler.

Förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el, Riksdagen

Föreskrifter

Det är inte alltid som det räcker med den styrning som finns i lagar och förordningar utan det kan behövas ännu mer detaljerade regler. Då författas föreskrifter. Det är myndigheter som skriver föreskrifter. För att en myndighet ska få skriva föreskrifter måste det finnas ett bemyndigande i förordningen.

En konsoliderad version innebär att ändringar förs in i grundföreskriften. Den konsoliderade versionen finns enbart som PDF och kan inte användas i rättssammanhang men den ger en komplett bild av grundföreskriften med ändringar.

Föreskrifter om ursprungsgarantier för el, STEMFS 2017:2

Ändringsföreskrift STEMFS 2020:9

Konsoliderad version

Ei:s föreskrift om ursprungsmärkning av el

 

+

Formulär för dig som inte kommer åt e-tjänsten

Om du saknar Bank-ID som krävs för att komma åt våra digitala formulär i e-tjänsten, kan du istället ladda ner blanketter och formulär för systemet med ursprungsgarantier.

När du fyller i ansökan så kom ihåg att anläggningsnamnet syns publikt. Om du väljer din adress som anläggningsnamn ger du därmed ditt samtycke att den kommer att publiceras offentligt.

Ansökan om ursprungsgarantier (pdf)

Ansökan om godkännande av anläggning för rätt till tilldelning av ursprungsgarantier.

Bilaga PE UG (pdf)

Bilaga för produktionsenheter. Används i samband med ansökan om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier (om ansökan rör fler än en produktionsenhet)

Anmäl förändring om anläggning godkänd för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier (pdf)

Anmälan om förändring av uppgifter avseende anläggning som är godkänd för tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier.

Anmälan om återkallande och begäran om avslut av konto (pdf)

Anmälan återkallande avseende anläggning som är godkänd för ursprungsgarantier och /eller tilldelning av elcertifikat

Ansökan om EECS-ursprungsgarantier (pdf)

Ansökan om särskilt EECS-konto (pdf)

Anläggningen kan godkännas för EECS-ursprungsgarantier under förutsättning att anläggningen är godkänd för ursprungsgarantier och innehavaren har ansökt om ett särskilt EECS-konto i kontoföringssystemet Cesar.

I de fall anläggningen inte är godkänd för ursprungsgarantier och/eller innehavaren saknar särskilt EECS-konto, skickar innehavaren in även de ansökningsformulären samband med ansökan om EECS-ursprungsgarantier.

Mall för fullmakt (pdf)

Om du ska agera ombud för någon annan gentemot Energimyndigheten så behöver du skicka in en fullmakt. Använd gärna vår mall för fullmakt ovan.

Bilaga A2

Används om anläggningen ska ha fler än en registrerad innehavare. Observera att varje innehavare får ett cesarkonto och att ursprungsgarantier fördelas först när det finns tillräckligt många för att alla innehavare ska kunna få varsin.