Annullering av ursprungsgarantier

En ursprungsgaranti ska annulleras när den har använts. Annulleringen är en garanti för att det inte säljs mer el av ett visst ursprung än vad det produceras.

En ursprungsgaranti ska även annulleras om den inte har använts inom tolv månader från den tidpunkt då elen som ursprungsgarantin avser producerades. Annulleringen sker i kontoföringssystemet Cesar.

När ska jag som elhandelsföretag annullera?

 Årshjul

Klicka på bilden för att göra den större.

  • Ursprungsgarantier avseende produktion år X som annulleras innan den 31 mars år X+1 ingår normalt i märkningen för år X. Dock finns det en möjlighet även att annullera för år X+1 mellan januari och mars år X+1. Detta väljs i Cesar vid annulleringstillfället.
  • Ursprungsgarantier avseende produktionsår X som inte annullerats den 31 mars år X+1 men som annulleras inom 12 månader från produktionsstart ingår i märkningen för år X+1
  • Ursprungsgarantier avseende produktionsår X som inte annullerats den 31 mars år X+1 och som förfaller och annulleras automatiskt inom ramen för år X+1, räknas in i residualmixen som produktionsstatistik avseende år X+1

Vem ansvarar för att annulleringen genomförs?

I de fall då ursprungsgarantin har använts för ursprungsmärkning (för att garantera ursprunget på såld el till slutkund) är det elhandelsföretaget som är ansvarig för att rätt antal och rätt sorts ursprungsgarantier annulleras.

I de fall ursprungsgarantierna inte har använts för att motsvara en viss mängd såld el, förfaller de efter 12 månader och annulleras automatiskt på kontot i Cesar.

Mer information om annullering av ursprungsgarantier för ursprungsmärkning av el finns hos Energimarknadsinspektionen.

Ursprungsmärkning av el, Energimarknadsinspektionen

Vad krävs för att en ursprungsgaranti som finns i annat lands register ska kunna överföras till Sverige för annullering?

För att kunna verifiera en ursprungsgarantis äkthet behöver den vara utfärdad elektroniskt. I det fall ett företag köper ursprungsgarantier från annat land än Sverige kan den endast överföras till det svenska register- och kontoföringssystemet Cesar om utfärdarlandet är medlem i Europeiska unionen (EU) samt i Assocation of Issuing Bodies (AIB) och ansluten till AIB:s datorhubb. Energimyndigheten ansvarar för register- och kontoföringssystemet Cesar och är medlem i AIB för Sveriges räkning.

De regler som styr detta finns i lagen (2010:601) om ursprungsgarantier över vilken Energimyndigheten är tillsynsmyndighet. Enlig regelverkets 8 § ska ursprungsgarantier utfärdas, överföras och annulleras elektroniskt. Enligt 14 § ska en ursprungsgaranti från en annan medlemsstat inom EU erkännas, om det inte finns skäl att tvivla på dess riktighet.

Energimarknadsinspektionen är ansvarig för tillsyn av lagstiftningen om ursprungsmärkning. Verifiering görs genom att kontrollera att elhandelsföretag innehar så många ursprungsgarantier som behövs för den mängd el som sålts med garanterat ursprung. Regler som styr detta finns i 8 kap 12§ ellagen (1997:857), 25 § elförordningen (2013:208) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el (EIFS 2013:6).

Annullering av ursprungsgarantier i register utanför Sverige

Om ursprungsgarantierna inte importeras utan annulleringen sker i register hos andra medlemsstater inom EU till förmån för aktör i Sverige, kallas det ex-domänannullering. Energimyndigheten ser inte annulleringsbevis från ex-domänannulleringar som ursprungsgarantier. Därför hanterar vi inte godkännanden av ex-domänannulleringar i register utanför Sverige.

Om EECS ursprungsgarantier

AIB Member Countries / Regions (aib-net.org, på engelska)