Ordlista för elcertifikat och ursprungsgarantier

Här finns förklaringar på ord och begrepp som används inom elcertifikatsystemet.

A

Anläggningens namn

Det är helt valfritt vad anläggningen ska heta. Namnet används för att identifiera anläggningen i Energimyndighetens register och vid kontakt med er.

Anläggnings-ID

Vid ansökan efterfrågas det anläggnings-ID som du har för produktion (inmatning till nätet). Information om anläggningens anläggnings-ID kan inhämtas hos din nätägare och/eller rapporterande företag. Anläggnings-ID består vanligtvis av 18 siffror.

Annullering av elcertifikat

Innebär att elcertifikat lämnas in till staten från den kvotpliktiges konto i Cesar. När ett elcertifikat annulleras förbrukas det och kan inte säljas eller användas till uppfyllandet av kvotplikten igen. Annullering sker den 1 april för föregående års kvotplikt.

 

B

Beräknad förnybar normalårsproduktion

Den beräknade årliga produktionen av förnybar el under normala driftförhållanden. Denna information kan inhämtas från din installatör. Vid ansökan anges den i megawattimmar (MWh), 1 MWh = 1000 kWh.

Bränsledeklaration

Från bland annat anläggningar som producerar el med biobränsle samt torv lämnas en bränsledeklaration in till Energimyndigheten senast den 14:e månaden efter produktionsmånaden. I deklarationen anges hur stor andel respektive bränsle utgör av totalt tillförd energimängd. Se Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat STEMFS 2011:4.

 

C

Cesar

Energimyndighetens elektroniska kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. För att kunna tilldelas, köpa och sälja elcertifikat måste man inneha ett certifikatkonto i Cesar. Cesarkontot skapas efter att Energimyndigheten beslutat om godkännande av tilldelning eller ägarbyte. Privatpersoner kan logga in redan dagen efter beslut, medan organisationer först måste anmäla vem som ska få behörighet att logga in.

Elcertifikatkontot i Cesar är förenat med en årsavgift på 200 kronor per år.

 

D

Deklaration för kvotpliktiga

Ska lämnas in till Energimyndigheten senast den 1 mars avseende föregående kalenderår. I deklarationen deklareras såld el, använd el samt eventuella avdrag för till exempel elanvändning i den industriella tillverkningsprocessen, hjälpkraft, frikraft och förlustel.