En svensk-norsk elcertifikatmarknad

Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Det innebär att handel med elcertifikat kan ske över landsgränserna.

Målet för den gemensamma elcertifikatsmarknaden var att öka den förnybara elproduktionen med 46,4 TWh mellan åren 2012 och 2030. Sverige skulle finansiera 15,2 TWh och Norge 13,2 TWh, men det var upp till marknaden att bestämma var och när ny produktion skulle ske.

Sverige hade även som mål att öka den förnybara elproduktionen med ytterligare 18 TWh. Ökningen med 18 TWh finansierades enbart av Sverige. Målet för den gemensamma elcertifikatmarknaden nåddes redan i mars 2021.

Råd och kommitté

Inom den svensk-norska elcertifikatmarknaden finns två gemensamma institutioner, rådet och kommittén. De ska genomföra och utveckla samarbetet.

Rådet ska säkra att den gemensamma elcertifikatmarknaden fungerar och utvecklas i enlighet med avtal. Kommittén ska diskutera och informera varandra gällande utformning och tillämpning av regelverk för tilldelning.

Rådet består av representanter från Klimat- och näringslivsdepartementet i Sverige och Olje- och energidepartementet i Norge. Kommittén består av representanter från de både ländernas energimyndigheter, Energimyndigheten och Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE).

Mer information om rådet och kommittén finns i avtalet om en gemensam elcertifikatmarknad.