Deklaration av kvotplikt

Uppdatering till aktuella tidpunkter för kommande års deklarationsperiod och annullering sker i januari 2025.

Varför behöver jag deklarera?

Kvotpliktiga aktörer är skyldiga att varje år deklarera sin kvotpliktiga el till Energimyndigheten enligt 4 kap 3§ i Lagen (2011:1200) om elcertifikat. Den som varit kvotpliktig under beräkningsåret ska senast den 1 mars lämna in en deklaration med uppgifter om den el som ska ligga till grund för beräkningen av kvotplikten, det vill säga den kvotpliktiga elen samt eventuella berättigade avdrag. Utifrån dessa uppgifter och årets aktuella kvotnivå beräknas det antal elcertifikat som den kvotpliktige aktören behöver inneha inför årets annullering.

Kvotnivåer

Läs mer om skyldigheten att deklarera under 4 kap i Lagen (2011:1200) om elcertifikat.

Lagen (2011:1200) om elcertifikat

Vad händer om jag inte lämnar in min deklaration i tid?

De som inte har lämnat in sin deklaration senast den 1 mars kommer att få en förseningsavgift på 1000 kr.

+

Hur kommer jag åt mitt företags deklarationsärende?

Du deklarerar elektroniskt via Energimyndighetens Mina sidor och e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen).

Mina sidor

Följ instruktionen Här finner du din deklaration för hjälp med att hitta ditt deklarationsärende.

Instruktion: Här finner du din deklaration (pdf)

För att kunna deklarera krävs att du:

  1. Är behörig att företräda företaget. En deklaration ska alltid skrivas under av behörig företrädare för företaget. Behörig företrädare är antingen företagets firmatecknare eller ett ombud. Ett ombud behöver alltid en fullmakt för att företräda företaget.
    Mall för fullmakt (pdf)
  2. Har behörighet för företaget i vår e-tjänst för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen).
    Ansök om behörighet via Mina Sidor

    Instruktion: Så ansöker du om behörighet för e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (pdf)
+

Hur hittar jag föregående års ifyllda deklarationsblankett?

Denna hittar du via Mina sidor och e-tjänsten elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen). 

Mina sidor

Guide: Så hittar du förgående års kvotpliktsdeklaration (pdf)

+

Behöver jag deklarera trots att jag återkallat min anläggnings tilldelning av elcertifikat?

Ja. Är du kvotpliktig behöver du deklarera oavsett om du har egen tilldelning av elcertifikat eller inte. Har du ingen egen tilldelning eller inte får tillräcklig tilldelning, behöver du köpa in elcertifikat från någon annan aktör för att uppfylla mängden elcertifikat som din kvotplikt uppgår i. Det är många kvotpliktiga aktörer som inte har någon egen tilldelning av elcertifikat.

+

Hur byter jag kontaktperson för mitt företag?

Ange den nya kontaktpersonen i anvisade fält i den digitala deklarationsblanketten i e-tjänsten Eugen. Kontaktinformationen kommer då att uppdateras för ditt företag till nästa år.

+

Hur deklarerar jag som ombud för ett företag?

Om du är registrerad som ombud genom att Energimyndigheten har mottagit en fullmakt, kommer du åt företagets deklaration elektroniskt E-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen) efter att du ansökt om behörighet för företaget via Mina sidor.

Mall för fullmakt (pdf)

Om du inte redan är registrerad som ombud behöver du skicka in en fullmakt till Energimyndigheten via e-post till elcert...@energimyndigheten.se eller post.

OBS: Det är viktigt att du meddelar Energimyndigheten om ditt åtagande som ombud upphör eller kommer att upphöra.

Fullmakten ska då återkallas. I samband med detta är det också viktigt att du överlämnar ansvaret till den registrerade kvotpliktige för att denne ska vara medveten om sina skyldigheter, såsom deklarationsskyldighet och skyldighet att inneha elcertifikat för annullering. Företaget är även skyldigt att anmäla väsentliga förändringar, till exempel att företaget ska avregistreras som kvotpliktig.

+

Vad har kvotpliktiga för övriga skyldigheter? (gäller alla kategorier av kvotpliktiga)

Den som är kvotpliktig ska se till att det finns ett underlag som styrker de uppgifter som lämnats i deklarationen. Detta innebär att den som är kvotpliktig är skyldig att se till att det genom räkenskaper, anteckningar eller på annat sätt finns möjlighet att kontrollera uppgifterna som angetts i deklarationen. Sådana handlingar ska bevaras i sju år efter utgången av det år då deklarationsskyldigheten förekom.

Hur deklarerar jag?

Hur deklarerar jag som elleverantör?

En kvotpliktig elleverantör är den som yrkesmässigt levererar el i en elanvändares uttagspunkt. Det innebär att den som köper el från nätet som denne sedan förmedlar vidare inom ett internt nät inte är kvotpliktig. Interna nät kan exempelvis användas för att förmedla vidare el till hyresgäster eller till laddstationer för elbilar.

+

Vilken el ska en kvotpliktig elleverantör ta upp i sin deklaration?

Elleverantören ska i sin deklaration ta upp alla elleveranser till slutanvändare. Observera att det är fakturerad el och inte såld el under beräkningsåret som ska anges i fältet för fakturerad försäljning till elanvändare.

El som en kvotpliktig elanvändare köper från en elleverantör är elleverantören kvotpliktig för.

De företag som är registrerade som kvotpliktiga elanvändare är bara kvotpliktiga för den el de producerar, importerar eller köper från den nordiska elbörsen och använder själv. 

+

Får jag göra avdrag för leverans av el till en elintensiv industri?

En elleverantör beviljas endast avdrag i deklarationen för el som använts av en kvotpliktig elintensiv industri, det vill säga om det elintensiva företaget är registrerat av Energimyndigheten och finns med i listan över registrerade kvotpliktiga aktörer.

Lista över registrerade kvotpliktiga aktörer

Elleverantören ska göra avdrag för all el som faktureras till det elintensiva företaget. Det elintensiva företaget deklarerar sedan själv till Energimyndigheten om det använder el som är kvotpliktig.

+

Får elleverantörer göra avdrag för el som levererats till hjälpkraft?

Elleverantörer som gör avdrag för el fakturerad som hjälpkraft (el som använts vid produktion av el) som avser ett kraftvärmeverk eller en mottrycksanläggning ska redovisa vilken metod som använts för att beräkna hur mycket el som förbrukats som hjälpkraft.

Om avdraget görs för faktisk hjälpkraft ska det i deklarationen framgå hur avdragets storlek beräknats. Läs mer om hjälpkraft och beräkningsmetoder nedan.

+

Hur räknar jag ut storleken på avdraget för el som levererats till hjälpkraft?

Avdrag för el som används för produktion av el, så kallad hjälpkraft, kan göras som ett schablonavdrag eller genom mätning. Schablonavdraget är 1% för vattenkraft, 0,5% för vindkraft, 1,5% för mottryckskraft och 5% för kondenskraft.

Om anläggningen har mätning av den el som använts i produktionen av el kan schablonavdraget frångås och istället görs avdrag för den faktiska hjälpkraften. Det finns olika metoder för att bestämma den faktiska hjälpkraften. Det finns en beräkningsmall som kan användas för att bestämma avdragets storlek med de olika metoderna.

Beräkningsmall: Faktiskt hjälpkraft (excel)

Den faktiska hjälpkraften kan bestämmas med ledning av mängden använd el i förhållande till mängden producerad värme, så kallad proportionering. En annan godkänd metod är den beräkning som innebär att hjälpkraften uppskattas med hjälp av en jämförelse mellan anläggningens elverkningsgrad och elverkningsgraden hos ett typiskt kondenskraftverk, som i regel antas vara 38 procent.

Om du gör avdrag för faktisk hjälpkraft ska det i deklarationen framgå hur du har beräknat avdragets storlek. Det räcker inte att till exempel hänvisa till föregående års deklaration.

Med anledning av tidigare avgöranden i Kammarrätten vill Energimyndigheten förtydliga följande. För att avdraget ska anses vara rimligt krävs någon form av fördelning av producerad el respektive värme. Den meråtgångsmetod som innebär att den ytterligare mängd el som använts, jämfört med om bara el producerats i anläggningen, hänförs till värmeproduktionen godkänns inte av Energimyndigheten. Detta eftersom metoden inte innebär någon egentlig fördelning av den gemensamt förbrukade elen.

+

Hur gör en elleverantör avdrag för förluster i batterier?

Elleverantörer som levererar el till elanvändare gör avdrag för förluster under fältet ”Förlustel” om det är ett nätanslutet batteri utan produktionsanläggning. När det gäller ett batteri i anslutning till en produktionsanläggning görs avdraget under ”Levererad el som använts i produktion av el (hjälpkraft)”.

Energimyndighetens ställningstagande gällande kvotplikt för förluster i batterier

Hur deklarerar jag som kvotpliktig elanvändare?

En kvotpliktig elanvändare är den som använder el som de själva producerat om mängden använd el uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår och har producerats i en anläggning med en installerad effekt som är högre än 50 kilowatt, eller använder el som de har importerat eller köpt på den nordiska elbörsen.

+

Vilken el ska en kvotpliktig elanvändare ta upp i sin deklaration?

All egenproducerad el som producenten har använt under 2023 ska deklareras, dock inte sådan el som producerats i en anläggning med en installerad effekt om högst 50 kW.

Om totalt använd egenproducerad el uppgår till högst 60 MWh för beräkningsåret är kvotplikten 0. Observera att även om kvotplikten blir 0 ska producenten deklarera och lämna in sin deklaration till Energimyndigheten för beräkningsåret 2023.

El som en kvotpliktig elanvändare köper från en elleverantör, är elleverantören kvotpliktig för.

+

Får elanvändare göra avdrag för el som levererats till hjälpkraft?

Elanvändare som gör avdrag för el fakturerad som hjälpkraft (el som använts vid produktion av el) som avser ett kraftvärmeverk eller en mottrycksanläggning ska redovisa vilken metod som använts för att beräkna hur mycket el som förbrukats som hjälpkraft.

Om avdraget görs för faktisk hjälpkraft ska det i deklarationen framgå hur avdragets storlek beräknats. Läs mer om hjälpkraft och beräkningsmetoder nedan.

+

Hur räknar jag ut storleken på avdraget för el som levererats till hjälpkraft?

Avdrag för el som används för produktion av el, så kallad hjälpkraft, kan göras som ett schablonavdrag eller genom mätning. Schablonavdraget är 1% för vattenkraft, 0,5% för vindkraft, 1,5% för mottryckskraft och 5% för kondenskraft.

Om anläggningen har mätning av den el som använts i produktionen av el kan schablonavdraget frångås och istället görs avdrag för den faktiska hjälpkraften. Det finns olika metoder för att bestämma den faktiska hjälpkraften. Det finns en beräkningsmall som kan användas för att bestämma avdragets storlek med de olika metoderna.

Beräkningsmall: Faktiskt hjälpkraft (excel)

Den faktiska hjälpkraften kan bestämmas med ledning av mängden använd el i förhållande till mängden producerad värme, så kallad proportionering. En annan godkänd metod är den beräkning som innebär att hjälpkraften uppskattas med hjälp av en jämförelse mellan anläggningens elverkningsgrad och elverkningsgraden hos ett typiskt kondenskraftverk, som i regel antas vara 38 procent.

Om du gör avdrag för faktisk hjälpkraft ska det i deklarationen framgå hur du har beräknat avdragets storlek. Det räcker inte att till exempel hänvisa till föregående års deklaration.

Med anledning av tidigare avgöranden i Kammarrätten vill Energimyndigheten förtydliga följande. För att avdraget ska anses vara rimligt krävs någon form av fördelning av producerad el respektive värme. Den meråtgångsmetod som innebär att den ytterligare mängd el som använts, jämfört med om bara el producerats i anläggningen, hänförs till värmeproduktionen godkänns inte av Energimyndigheten. Detta eftersom metoden inte innebär någon egentlig fördelning av den gemensamt förbrukade elen.

+

Hur gör elanvändare avdrag för förluster i batterier?

Elanvändare som använder egenproducerad el gör avdrag för förluster under fältet ”Faktisk hjälpkraft”. Elanvändare som använder el som importerats eller köpts på den nordiska elbörsen gör avdrag för förluster under fältet ”Faktisk hjälpkraft”.

Energimyndighetens ställningstagande gällande kvotplikt för förluster i batterier

Hur deklarerar jag som kvotpliktig elintensiv industri? 

Kvotpliktiga elintensiva industrier är sådana elintensiva industrier som registrerats av Energimyndigheten. Läs gärna mer om registrering och vad den innebär.

Registrering som elintensiv industri

+

Vilken el ska en kvotpliktig elintensiv industri ta upp i sin deklaration?

Kvotpliktiga elintensiva industrier tar upp all inköpt eller använd egenproducerad el som använts under året i deklarationen. Du får dock göra avdrag för hela eller delar av tillverkningsprocessen. De företag som uppfyller kravet på 190 MWh elförbrukning/miljoner kronor i förädlingsvärde har rätt att göra avdrag för all el som används i tillverkningsprocessen. De företag som är registrerade för att de uppfyller kraven enligt 11 kap 9 § 2, 3 eller 5 LSE har rätt att göra avdrag för den el som använts i den specifika process för vilken de är registrerade. Avdraget för de företag som är registrerade enligt LSE omfattar alltså inte hela tillverkningsprocessen.

Mer information om registrering som elintensiv industri

+

Får kvotpliktiga elintensiva industrier göra avdrag för el som levererats till hjälpkraft?

Kvotpliktiga elintensiva industrier som gör avdrag för el fakturerad som hjälpkraft (el som använts vid produktion av el) som avser ett kraftvärmeverk eller en mottrycksanläggning ska redovisa vilken metod som använts för att beräkna hur mycket el som förbrukats som hjälpkraft.

Om avdraget görs för faktisk hjälpkraft ska det i deklarationen framgå hur avdragets storlek beräknats. Läs mer om hjälpkraft och beräkningsmetoder nedan.

+

Hur räknar jag ut storleken på avdraget för el som levererats till hjälpkraft?

Avdrag för el som används för produktion av el, så kallad hjälpkraft, kan göras som ett schablonavdrag eller genom mätning. Schablonavdraget är 1% för vattenkraft, 0,5% för vindkraft, 1,5% för mottryckskraft och 5% för kondenskraft.

Om anläggningen har mätning av den el som använts i produktionen av el kan schablonavdraget frångås och istället görs avdrag för den faktiska hjälpkraften. Det finns olika metoder för att bestämma den faktiska hjälpkraften. Det finns en beräkningsmall som kan användas för att bestämma avdragets storlek med de olika metoderna.

Beräkningsmall: Faktiskt hjälpkraft (excel)

Den faktiska hjälpkraften kan bestämmas med ledning av mängden använd el i förhållande till mängden producerad värme, så kallad proportionering. En annan godkänd metod är den beräkning som innebär att hjälpkraften uppskattas med hjälp av en jämförelse mellan anläggningens elverkningsgrad och elverkningsgraden hos ett typiskt kondenskraftverk, som i regel antas vara 38 procent.

Om du gör avdrag för faktisk hjälpkraft ska det i deklarationen framgå hur du har beräknat avdragets storlek. Det räcker inte att till exempel hänvisa till föregående års deklaration.

Med anledning av tidigare avgöranden i Kammarrätten vill Energimyndigheten förtydliga följande. För att avdraget ska anses vara rimligt krävs någon form av fördelning av producerad el respektive värme. Den meråtgångsmetod som innebär att den ytterligare mängd el som använts, jämfört med om bara el producerats i anläggningen, hänförs till värmeproduktionen godkänns inte av Energimyndigheten. Detta eftersom metoden inte innebär någon egentlig fördelning av den gemensamt förbrukade elen.

+

Vi registrerades/avregistrerades som kvotpliktig elintensiv industri under året, vad gäller?

Elintensiva industrier som avregistrerats eller registrerats under beräkningsåret ska bara deklarera för den period som de varit registrerade som elintensiv industri. För resterande tid är elleverantören kvotpliktig.

+

Vi omregistrerades under året, vad gäller?

Ibland leder Energimyndighetens omprövning till att företag i början av året varit registrerade eftersom de uppfyller kravet på 190 MWh elförbrukning/miljoner kronor i förädlingsvärde, och under den andra delen av året varit registrerat för att de uppfyller kraven enligt 11 kap 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE). Dessa företag gör i deklarationen avdrag enligt respektive regel för respektive period.

+

Vi har fått ett beslut om deklarationsbefrielse under året, vad gäller?

Om ett elintensivt företag tidigare varit registrerat som deklarationsskyldigt men under år 2023 fått ett beslut om deklarationsbefrielse, gäller deklarationsbefrielsen för hela beräkningsåret 2023. Ingen deklaration behöver därför lämnas in för beräkningsåret 2023.

+

Hur gör en elintensiv industri avdrag för förluster i batterier?

Elintensiv industri gör avdrag för förluster under fältet ”Fakturerad el som inte beaktas vid beräkning av kvotplikt”.

Energimyndighetens ställningstagande gällande kvotplikt för förluster i batterier