Tilldelningsperiod

I elcertifikatsystemet finns det regler som begränsar hur länge en anläggning kan tilldelas elcertifikat. Begränsningen syftar till att inte belasta elkunden med omotiverat höga kostnader för stöd till anläggningar som redan är kommersiellt självbärande.

Anläggningar som tagits i drift efter den 1 maj 2003 tilldelas elcertifikat i högst 15 år, dock längst till utgången av år 2035. 

Nya anläggningar, varaktiga produktionsökningar och vissa ombyggnader som genomförts eller tagits i drift efter utgången av 2021 får inte tilldelas elcertifikat. Elproduktionsanläggningar som sätts i drift i Sverige före stoppdatum, och som uppfyller kraven för att tilldelas elcertifikat, kan godkännas fram till och med 2035. Tilldelning av elcertifikat sker då under återstående tid och som längst till utgången av 2035. Men det finns i vissa fall möjlighet att få tilldelning av elcertifikat utöver vad begränsningsreglerna anger.

Möjlighet till ny tilldelningsperiod

Anläggningar kan få möjlighet till en ny tilldelningsperiod av elcertifikat om den förnybara elproduktionen ökats eller om anläggningen genomgått omfattande ombyggnader.

Ny tilldelning för produktionsökningar

Varaktiga produktionsökningar från och med 1 januari 2007 kan berättiga till elcertifikat i 15 år för den ökade andelen förnybar el. Tilldelning för produktionsökning sker 15 år från det att produktionen ökade. Läs mer i 4 kap STEMFS 2011:4. För vattenkraft finns möjlighet att få tilldelning för produktionsökningar som skett från utgången av april 2003.

Tilldelning för produktionsökning sker 15 år från det att den ökade produktionen har kunnat fastställas.

Ny tilldelning på grund av omfattande ombyggnation

Ombyggnader som är så omfattande att en anläggning är att betraktas som ny berättigar till en ny tilldelningsperiod av elcertifikat i 15 år från det att anläggningen är att anse som ny. Läs mer i faktablad om omfattande ombyggnad eller i 4 kap STEMFS 2011:4.