Vindkraft till havs

Tillståndsprövningen av vindparker inom territorialgränsen (12 sjömil, dvs. drygt 22 km) sker enligt 9 och 11 kap. miljöbalken, utanför är det lagen om Sveriges ekonomiska zon (1992:1140, LEZ) som gäller. 

För undersökningar i havsbotten och dragningen av ledningar på allmänt vatten krävs ett separat tillstånd enligt kontinentalsockellagen (1966:314, KSL). Prövningarna enligt såväl LEZ som KSL sker hos regeringen. Bland hindren för utbyggnad av vindkraft till havs dominerar hänsynen till totalförsvaret, men även artskyddet för tumlare och vissa fåglar är viktiga motintressen.

+

Regeringen 2023-07-27 Stora Middelgrund, Södra Kattegatt

KN2023/01037

Regeringen avslog en ansökan om ändringstillstånd för en vindpark vid Stora Middelgrund då intresset av naturvård, friluftsliv, yrkesfiske och kommunikationer/sjöfart på ett lämpligare sätt än vindbruk främjar en långsiktig hushållning med de allmänna resurserna i området.

Bakgrund: Vattenfall fick 2008 tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (LEZ) att inom ett område vid Stora Middelgrund anlägga en vindpark med högst 108 turbiner med maxhöjd på 200 meter (regeringen 2008-05-22; M2006/02007 resp. 2014-11-14; M2013/02519). Nu ansökte bolaget ändringstillstånd för verksamheten till att omfatta högst 50 turbiner med totalhöjd på 290 meter. Enligt ansökan ska vindparken ligga i den svenska ekonomiska zonen utanför territorialgränsen på två utsjöbankar, Stora Middelgrund och Röde bank. Projektområdet ligger i sin helhet inom ett Natura 2000-område (SE510186) och påverkar utpekade riksintressen för naturvård, friluftsliv, yrkesfiske och farleder. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen kan projektet få negativ inverkan på olika fiskarter, tumlare, sjöfågelarter. Regeringen överlät 2021 till Länsstyrelsen i Halland att bereda ärendet. Under samrådet yttrade sig bl.a. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Svenska Kraftnät och flera organisationer. Danska myndigheter och organisationer yttrade sig inom ramen för Esbo-samrådet (se 6:33 MB). I sitt förslag till beslut i ärendet menade Länsstyrelsen i Halland att regeringen borde avslå ansökan pga. de starka naturvärdena och kulturmiljövärdena i området.

Regeringen: Ansökan avslås.

Beslutsskäl: Tillståndet enligt de s.k. Natura 2000-reglerna prövas i annan ordning, men frågor om verksamhetens påverkan på dessa intressen har också betydelse för tillståndsprövningen enligt LEZ. Sammantaget anser regeringen att verksamheten – trots tillskottet av fossilfri energi – inte kan tillåtas genom dess påverkan på de motstående intressena. Området har stor betydelse för tumlare, sjöfågel, naturtypen bubbelrev, marinarkeologin samt de allmänna naturvärdena och kulturmiljövärdena. Utöver dessa intressen väger även risken för negativ påverkan på riksintressena sjöfart och yrkesfiske in i bedömningen.

Anm: I beslut 2023-03-13 (dnr 3406-2021) avslog Länsstyrelsen i Hallands län Vattenfalls ansökan om Natura 2000-tillstånd för verksamheten. Beslutet överklagades inte.

Sök efter regeringsbeslutet KN2023/01037 hos Regeringen

+

Regeringen 2023-05-15 Galatea-Galene, Kattegatt

KN2023/01077

Regeringen 2023-05-15; KN2023/01077 Tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (LEZ) till vindkraftsparken Galatea-Galene i Kattegatt
Regeringen meddelade Galatea-Galene Vindpark AB tillstånd enligt LEZ till en gruppstation för vindkraft med högst 21 turbiner med en totalhöjd om max 340 meter i ett delområde (Galene) i Kattegatt. Då en annan ansökan (Kattegatt Syd, se ovan) avser delområde Galatea avslogs ansökan i den delen med hänvisning till den långsiktiga hushållningen av allmänna resurser.

Bakgrund: Galatea Galene Vindpark AB ansökte om tillstånd till en vindpark om 101 turbiner i Sveriges ekonomiska zon i Kattegatt. Parken planeras ligga i närheten av Natura 2000-områdena Fladen (SE0510127), Lilla Middelgrund (SE0510126) respektive Stora Middelgrund och Röde Bank (SE0510186). Samtidigt ansökte bolaget om Natura 2000-tillstånd, tillstånd enligt kontinentalsockellagen (KSL) och tillstånd enligt miljöbalken (MB) för utläggning av undervattenskablar och landanslutning. Enligt ansökan om tillstånd enligt LEZ och den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen kan vindparken påverka bottenflora och bottenfauna, fisk, marina däggdjur, fåglar och fladdermöss, landskapsbild, rekreation och friluftsliv, marinarkeologi, yrkesfiske, sjöfart, luftfart, radio- och telekommunikation, totalförsvaret samt ekosystemtjänster och klimatet. Kumulativa effekter med de planerade vindparkerna Kattegatt Offshore, Kattegatt Syd, Stora Middelgrund och danska Anholt kan uppstå vid både byggandet och driften av vindparken. Regeringen överlät 2022 till Länsstyrelsen i Halland att bereda ärendet. Under samrådet yttrade sig ett stort antal myndigheter, kommuner och organisationer. Ansökan tillstyrktes av bl.a. av Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Statens Energimyndighet samt länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland. Bland dem som avstyrkte var Naturvårdsverket, Sjöfartsverket och Riksantikvarieämbetet samt ett antal föreningar och miljöorganisationer. Försvaret tillstyrkte ansökan i delområde Galene. Danska myndigheter och organisationer yttrade sig inom ramen för Esbo-samrådet (se 6:33 MB). I sitt förslag till beslut i ärendet menade Länsstyrelsen i Halland att regeringen bör tillstyrka ansökan med undantag för två delområden i Galatea som utreds för att ingå i det näraliggande Natura 2000-området Lilla Middelgrund.

Regeringen: Regeringen meddelade tillstånd för 21 turbiner med en maxhöjd om 340 meter i delområde Galene, men avslog ansökan för delområde Galatea. Tillståndet gäller i 40 år och förenades med villkor om bl.a. placering, samråd och information, hindersmarkering, driftsreglering av hänsyn till fåglar och fladdermöss, hänsyn och ekonomiska bidrag till yrkesfisket, kontrollprogram och uppföljning av påverkan på tumlare, fisk och skaldjur och fåglar. Därutöver föreskrevs ett villkor om ett treårigt undersökningsprogram för migrerande fladdermöss och rovfåglar inom verksamhetsområdet som ska redovisas till tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen i Halland). Länsstyrelsen fick också delegation att göra undantag från eller förlängning av villkoren om driftsreglering av hänsyn till fladdermöss och rovfåglar om de föreskrivna undersökningarna visade på ett sådant behov. Även ett undersökningsprogram för påverkan på bottenfauna, fisk, skaldjur, sjöfåglar och tumlare ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. Slutligen erinrar regeringen att även andra tillstånd kan krävas för verksamheten, varvid man framhåller att ett lagakraftvunnet Natura 2000-tillstånd behövs innan tillståndet enligt LEZ kan tas i anspråk.

Beslutsskäl: Inledningsvis konstaterar regeringen att frågan om Natura 2000-tillstånd prövas i annan ordning och att Länsstyrelsen meddelade ett tillstånd enligt 7:28a MB i januari 2023 (se nedan). Efter att miljökonsekvensbeskrivningen godkänts konstaterades sedan att den energipolitiska och miljömässiga nyttan av projektet väger tungt. Då emellertid en stor del av det planerade verksamhetsområdet omfattas av en annan ansökan till vindkraftsverksamhet (Kattegatt Syd, se ovan) måste en av dessa prioriteras då båda parkerna inte kan byggas på platsen. Även om projekten är likartade och ansökningarna likvärdiga, bedömer regeringen att Kattegatt Syd på ett bättre sätt främjar en långsiktig hushållning med de allmänna resurserna och därför bör ges prioritet. Den del av ansökan som avser delområde Galatea avslås därför. Lokaliseringen av 21 vindkraftverk i delområde Galene kan däremot tillåtas då den energipolitiska och klimatmässiga nyttan av projektet har stor betydelse i den avvägning som ska göras mot andra intressen. Då Galene ligger i närheten av Natura 2000-områden bör emellertid villkor som skyddar utpekade arter och naturtyper föreskrivas. Uppföljande studier av sådan påverkan bör också genomföras. Verksamheten kan vidare förenas med riksintressena för yrkesfiske, kommunikation och sjöfart samt totalförsvar genom placeringskrav, information och samverkan. Då dessutom verksamheten inte försvårar uppnåendet av miljökvalitetsnormerna för undervattensbuller bör tillstånd enligt LEZ meddelas. Tillståndstiden bestäms till 40 år efter att verksamheten satts i drift.

HFD: Pågående rättsprövning, HFDs mål nr 4170-23

Anm: Länsstyrelsen i Hallands län meddelade Natura 2000-tillstånd för verksamheten med undantag för två delområden av Galatea genom beslut 2023-01-27 (dnr 8121-2021). Tilllståndet är överklagat av bl.a. sökanden, BirdLife Sverige och Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL). Mark- och miljödomstolen har ännu (2024-01-10) inte meddelat dom i målet (M 783-23).

Sök efter regeringsbeslutet KN2023/01077 hos Regeringen

+

Regeringen 2023-05-15 Kattegatt syd, Kattegatt utsjö

KN2023/01060

Regeringen meddelade Vattenfall tillstånd enligt LEZ till en gruppstation för vindkraft med högst 80 turbiner med en totalhöjd om max 350 meter i Kattegatt utsjö. Regeringen bedömde att verksamheten – efter att två delområden uteslutits – kan tillåtas på platsen med föreskrivna villkor. Då en annan ansökan (Galatea-Galene Vindpark) avser delvis samma område uttalade regeringen att båda parkerna inte kan byggas och att företräde därför ska ges till Kattegatt Syd då den parken på ett bättre sätt främjar en långsiktig hushållning av de allmänna resurserna där parkerna överlappar varandra.

Bakgrund: Vattenfall Vindkraft AB ansökte om tillstånd till en vindpark om 80 turbiner i inom Sveriges ekonomiska zon (”Kattegatt Syd”). Parken planeras ligga i Kattegatt utsjö mellan de två Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund (SE0510126) respektive Stora Middelgrund och Röde Bank (SE0510186). Samtidigt ansökte Vattenfall om Natura 2000-tillstånd, tillstånd enligt kontinentalsockellagen (KSL) och tillstånd enligt miljöbalken (MB) för utläggning av undervattenskablar och landanslutning. Enligt ansökan om tillstånd enligt LEZ kommer vindparken inte att påverka utpekade riksintressen (yrkesfiske, naturvård, friluftsliv, kulturmiljö, kommunikationer och rörligt friluftsliv). Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att projektet kan få negativ inverkan på olika fiskarter, marina däggdjur (tumlare och säl), sjöfågelarter och fladdermöss. Regeringen överlät 2021 till Länsstyrelsen i Halland att bereda ärendet. Under samrådet yttrade sig ett stort antal myndigheter, kommuner och organisationer. Ansökan tillstyrktes av bl.a. Havs- och vattenmyndigheten, Transportstyrelsen och Länsstyrelsen i Halland, medan Naturvårdsverket, Sjöfartsverket och Försvarsmakten och flera miljöorganisationer avstyrkte. Danska myndigheter och organisationer yttrade sig inom ramen för Esbo-samrådet (se 6:33 MB). I sitt förslag till beslut i ärendet menade Länsstyrelsen i Halland att regeringen bör tillstyrka ansökan med undantag för två delområden (Kummelgrunn) som utreds för att ingå i det näraliggande Natura 2000-området Lilla Middelgrund.

Regeringen: Regeringen meddelade tillstånd för 80 turbiner med en maxhöjd om 350 meter i det ansökta området med undantag för de två delområdena vid Kummelgrunn. Tillståndet gäller i 40 år och förenades med villkor om bl.a. placering, samråd och information, hindersmarkering, driftsreglering av hänsyn till fåglar och fladdermöss, hänsyn och ekonomiska bidrag till yrkesfisket, kontrollprogram och uppföljning av påverkan på tumlare, fisk och skaldjur och fåglar. Därutöver föreskrevs ett villkor om ett treårigt undersökningsprogram för fladdermöss inom verksamhetsområdet som ska redovisas till tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen i Halland). Länsstyrelsen fick också delegation att göra undantag från villkoren om driftsreglering av hänsyn till fladdermöss om undersökningarna visade att den är obehövlig.

Beslutsskäl: Inledningsvis konstaterar regeringen att frågan om Natura 2000-tillstånd prövas i annan ordning och att Länsstyrelsen meddelade ett tillstånd enligt 7:28a MB i oktober 2022 (se nedan). Efter att miljökonsekvensbeskrivningen godkänts lyfts sedan fram att den energipolitiska och miljömässiga nyttan av projektet väger tungt. Lokaliseringen kan godtas under förutsättning att delområdena vid Kummelgrund undantas. Då verksamhetsområdet ligger i närheten av Natura 2000-områden bör villkor som skyddar utpekade arter och naturtyper föreskrivas. Verksamheten kan också förenas med riksintressena för kommunikation och yrkesliv genom placeringskrav och samverkan. När det gäller förenligheten med totalförsvarets intressen bedömer regeringen att det i Södra Västerhavet finns förutsättningar för utbyggnad av vindkraft, men att den behöver anpassas för att säkerställa att skada inte uppstår för det militära försvaret. När det gäller Kattegatt Syd kan lokaliseringen godtas. Då dessutom verksamheten inte heller försvårar uppnåendet av miljökvalitetsnormerna för undervattensbuller bör tillstånd enligt LEZ meddelas. Tillståndstiden bestäms till 40 år efter att verksamheten satts i drift. Slutligen avgör regeringen frågan om konkurrens mellan Vattenfalls ansökan och en annan från Galatea-Galene Vindpark AB som delvis gäller samma område. Efter att ha konstaterat att båda parkerna inte kan byggas där de överlappar varandra, bedömer regeringen att Kattegatt Syd på ett bättre sätt främjar en långsiktig hushållning med de allmänna resurserna och därför bör ges prioritet (se beslutet om Galatea-Galene nedan).

HFD: Pågående rättsprövning, HFDs mål nr 4193-23

Anm: Länsstyrelsen i Hallands län meddelade Natura 2000-tillstånd för verksamheten i beslut 2022-10-19 (dnr 6050-2021). Efter överklagande från BirdLife Sverige och Vattenfall ändrade Mark- och miljödomstolen i Vänersborg vissa villkor i tillståndet, men avslog överklagandena i övrigt (MMD/Vänersborg 2023-05-30; M 4698-22). Miljöorganisationen och Vattenfall gick vidare till MÖD (M 7648-23) som ännu (2024-01-09) inte tagit ställning till frågan om prövningstillstånd.

Sök efter regeringsbeslutet KN2023/01060 hos Regeringen

+

Regeringen 2022-05-19 Kriegers flak

M2018/02437

Med ändring av ett tillstånd från 2006 meddelade regeringen tillstånd till en gruppstation för vindkraft om högst 128 turbiner med en totalhöjd på maximalt 280 meter. Tillståndet förenades med en rad villkor, bland annat av hänsyn till totalförsvaret, sjöfarten och fisket samt till fåglar och havslevande däggdjur.

Bakgrund: Vattenfall fick 2006 tillstånd av regeringen enligt LEZ till en gruppstation för vindkraft vid Kriegers flak med 128 turbiner med en maxhöjd på 170 meter (2006-06-29; M2004/4159). Efter förlängning av tillståndet genom regeringsbeslut (2014-12-18; M2012/2276) ansökte Vattenfall 2018 om ändringstillstånd så att vindkraftverkens totalhöjd kan vara högst 280 meter. År 2016 utpekades Sydvästskånes utsjövatten som Natura 2000-område vilket delvis överlappar vindkraftsområdet. Länsstyrelsen lämnade under 2021 tillstånd enligt 7:28a MB för verksamheten med villkor till skydd för fåglar och havslevande arter. I ärendet hos regeringen yttrade sig svenska och tyska myndigheter.

Regeringen: Tillstånden ändras i enlighet med ansökan och villkor föreskrivs av hänsyn till totalförsvaret, sjöfarten och fisket samt till fåglar och havslevande däggdjur. Den närmare placeringen av turbinerna ska bestämmas i samråd med Kustbevakningen och Länsstyrelsen i Skåne.

Beslutsskäl: Havsbaserad vindkraft är en viktig del i att nå målet om 100% förnybar elproduktion till 2040. Verksamheten kan påverka det närliggande Natura 20000-området, men länsstyrelsen har beslutat att verksamheten kan tillåtas med villkor enligt reglerna i 7:28a och 7:28b MB. Natura 2000-tillståndet har vunnit laga kraft. Regeringen ansluter till den tillåtlighetsbedömning som gjordes redan 2006 och anser att med lämpliga villkor om försiktighetsåtgärder, uppföljning och möjligheter för tillsynsmyndigheten att vid behov föreskriva om ytterligare krav till skydd av fladdermöss och fåglar kan verksamheten bedrivas med godtagbar påverkan på känsliga arter och den marina miljön.

HFD: Föreningen Svenskt Landskapsskydd begärde rättsprövning och anförde jäv, att man inte hade bjudits in till samråd och att miljökonsekvensbeskrivningen varit bristfällig. HFD ansåg däremot att regeringen inte varit jävig, att allmänheten haft möjligheter att yttra sig och att utredningen i ärendet hade uppfyllt de krav som ställs i lagstiftningen. Då det inte heller hade framkommit annat som tyder på att regeringen felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som de tillämpliga bestämmelserna ger, ska beslutet stå fast (HFD 2023 not. 23; HFD 2023-06-08; 5235-22).

Sök efter kungörelsen hos Regeringen

Sök efter domen M2018/02437 hos Högsta förvaltningsdomstolen

+

MÖD 2017-11-17 - Taggen Hanöbukten Kristianstad, Sölvesborg

M 8189-16

Frågor om regelverket för ändring av miljöfarlig verksamhet jämfört med ändring av vattenverksamhet. Höjning från 170-220 meter. Ändringen består bland annat i att fundamentens diameter att ökas med en meter vilket kommer att medföra ökad ljudemission vid pålning. Ljuden påverkar bland annat tumlare. MÖD konstaterar att ändringen är tillståndspliktig vattenverksamheten.

Reglerna om ändringstillstånd i 16:2 MB rör bara miljöfarlig verksamhet. Den problematik som finns för frågan om ändringstillstånd avseende miljöfarlig verksamhet rör inte vattenverksamhet, där är utgångspunkten att det gällande tillståndet har rättskraft och att det enbart är den sökta ändringen som prövas.

Inga problem att pröva ansökan om ändringstillstånd för både den miljöfarliga verksamheten och vattenverksamheten. Sökanden anger ramen för prövningen men det är tillståndsmyndigheten som avgör om avgränsningen fungerar i prövningen. Formkraven är olika vid prövning enligt 9 kap (MFV) och prövning enligt 11 kap (vattenverks). Då prövningen i MMD endast utgått från att det var 9 kap-prövning ska målet återförvisas till MMD för prövning avseende båda delarna.

+

MÖD 2016-02-11 – Rosenholm och Horshaga i Uppvidinge kommun

P 9468-15

Upphävande av detaljplan för gruppstation för vindkraft till havs ca 7 km från land.

Fråga om rätt för en ideell förening (MB 16:13) att överklaga beslut om upphävande av detaljplan (PBL 13:12). Även fråga om kopplingen till MB-tillstånd för vindkraft inom området och påverkan från unionsrätten om rätt till överklagande.

Rätten att överklaga gäller planer som kan antas medför betydande miljöpåverkan. MÖD uttalade att frågan om betydande miljöpåverkan ska anses föreligga måste avgöras utifrån vad som kan antas bli följden av att detaljplanen upphävs. Konsekvensen i nu aktuellt fall var att området blev oreglerat, Beslutet kan därför inte anses medföra någon betydande miljöpåverkan eftersom det inte innebär att området får tas i anspråk för någon sådan verksamhet eller åtgärd som anges i 4 kap. 34 § PBL. Att upphävandet fick konsekvenser för tillståndsdomen (MB) i fråga om vindkraftverkens totalhöjd medför ingen annan bedömning eftersom prövningen av denna påverkan redan har skett i tillståndsärendet. Eftersom den ideella föreningen var part i tillståndsärendet (MB) var föreningens rättigheter enligt unionsrätten tillgodosedda i tillräcklig utsträckning.

Det var inte fråga om ett beslut som kunde antas medföra betydande miljöpåverkan. Föreningen saknade därmed klagorätt. Överklagandet avvisades.

+

MÖD 2015-12-08 – Falkenberg Kattegatt Offshore

M 6960-14

Fåglar och fladdermöss

Etablering till havs av 50 vindkraftverk.

MÖD bedömde att merparten av de migrerande fladdermössen följer kusten och inte flyger ut över havet, det krävdes inget särskilt fladdermusvillkor.

Ekonomisk säkerhet och nedmontering

Ekonomisk säkerhet ska ställas innan anläggningsarbeten för respektive verk

påbörjas. I detta fall var säkerheten på 1,5 Mkr per verk (gällde vindkraftverk

till havs). Säkerheten ska justeras efter konsumentprisindex där året för

driftstart utgör bas.

Tidsbegränsning av tillstånd

Tillståndet tidsbegränsades till 35 år.
 

Ett tillstånd till vindkraftsverksamhet bör normalt tidsbegränsas.

+

NJA 2012 s 921 HD 2012-12-18 – Taggen Hanöbukten

Ö 4925-11

Målet gällde 83 vindkraftverk till havs. Talerätt nekades bland annat enskilda boende på 11-12 km. HD uttalade dessutom bl.a. följande: 1. De som inte hade överklagat MMD:s tillståndsdom hade inte rätt att överklaga MÖD:s avgörande. De avvisades i HD. 2. Om en organisation svarar mot de uppställda kriterierna i 16 kap. 13 §, har den rätt att överklaga.

Om den däremot inte svarar mot kriterierna, får det göras en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. 3. Enskilda boende på 11-12 km avstånd som klagat ansågs inte berörda eftersom olägenheterna för dem är helt obetydliga i rättslig mening. Vindkraftsparken kommer inte att leda till sänkta marknadsvärden på deras fastigheter, ett förhållande som annars hade kunnat ge dem rätt att överklaga.

Att begränsa det fria synfältet över havet och på så sätt påverka landskapsbilden ger inte de enskilda klagandena en rätt att överklaga. Det var rätt att avvisa deras överklaganden. 4. En förening med ca 10 medlemmar och som inte på annat sätt kunde påvisa allmänhetens stöd hade inte klagorätt. 5. Ej prövningstillstånd för organisation som hade talerätt.

+

MÖD 2011-06-23 - Storgrundet Söderhamn

M 8211-10

Tillåtligt.
Tillstånd gavs i MD. Länstyrelsen klagade till MÖD och yrkade till slut bara ändrad villkorsutformning.Fråga om sakkunnigutredning enligt MB 22:6 3 st. Anläggningsarbeten ska ske efter samråd med både tillsynsmyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten.

Kontrollprogram BACI-metoden.

+

MÖD 2008:30 2008-06-25 - Trolleboda Kalmarsund

M 3887-08

Talerätt.
Klagande på 7,5 km hade inte rätt att överklaga.
Se även NJA 2004 s 590.

+

Regeringen 2008-05-22 M 2006/2007/F/M Stora Middelgrund

Tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Omfattande villkor med krav på undersökningar. Ek säkerhet för återställning på 51 Mkr + 51 Mkr.

+

MÖD 2008:29 2008-05-14 - Skottarevet Falkenberg

M 294-08 Ej pt i HD 2008-09-29

Talerätt.
De enskilda klagande hade inte talerätt, de ansågs inte berörda eftersom deras bostäder låg 8-9 km från de planerade verken.

+

MÖD 2005:59 2005-11-03 – Utanför Näsudden

M 9505-04

Talerätt avseende vindkraft (över vatten)
Boende 2,5 km från vindkraftverken hade rätt att överklaga då de kunde drabbas av buller.