Tillsyn, upphävande och omprövning av tillstånd

Vindkraftverk med tillstånd blir emellanåt föremål för tillsynsåtgärder eller begäran om upphävande eller omprövning av tillståndet. Sådana initiativ kan tas av tillsynsmyndigheten eller närboende som har synpunkter på hur verksamheten bedrivs eller att det uppstått störningar som inte förutsågs när tillståndet meddelades. 

Även tillståndshavaren kan begära omprövning av villkor i tillståndet. Den rättspraxis som utvecklats kring dessa frågor är viktig för att förstå tillståndssystemet, inte minst om tillståndens rättskraft.

+

MÖD 2021-03-09 Tvinnesheda, Uppvidinge

M 2426-20

Tillsyn, upphävande och omprövning av tillstånd.

Tillstånd att uppföra 50 vindkraftverk i området meddelades 2011. I tillståndet angavs villkor för placering, totalhöjd, buller och skuggning. Under projekteringen framkom det att bolaget tänkte välja ett vindkraftverk med en annan rotordiameter än den som beskrevs i ansökan om tillstånd. Ett antal grannar och organisationer begärde därför att länsstyrelsen skulle ingripa då de ansåg att den förändrade rotordiametern stred mot tillståndet. Myndigheten ansåg emellertid att så inte var fallet och avslutade tillsynsärendet utan åtgärd (Länsstyrelsen i Kronoberg beslut 2019-09-10; dnr 555-4721-2019). Klagandena gick vidare till mark- och miljödomstolen, men fick inte heller där något gehör för sina synpunkter (MMD/Växjö 2020-02-10; M 4581-19). Grannarna och organisationerna överklagade därefter till MÖD.

MÖD avslog överklagandena.

Enligt det så kallade allmänna villkoret ska en tillståndsgiven verksamhet bedrivas ”i huvudsakligen överensstämmelse med vad sökanden i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet har angivet eller åtagit sig”. I det här fallet delar MÖD underinstansernas bedömning av vad som sagt i den tekniska beskrivningen av verksamheten inte utgör ett konkret åtagande om rotordiametern som medför att den frågan är reglerad i tillståndet. Det har alltså inte funnits något skäl för länsstyrelsen att vidta tillsynsåtgärder, varför man hade fog för att avsluta ärendet utan åtgärd.

+

MÖD 2021-04-16 Svärdsjö

M 7411-20

Miljöprövningsdelegationen meddelade tillstånd till maximalt 20 vindkraftsverk i ett område i Svärdsjö (MPD/Dalarna 2019-03-21; dnr 551-4223-2016). Enskilda och Svartnäsbygdens Vildmarksförening överklagade till Mark- och miljödomstolen som delvis ändrade i tillståndet (MMD/Nacka 2020-06-15; M 2579-19). De klagande gick vidare till MÖD och yrkade att tillståndet skulle undanröjas. Verksamhetsutövaren begärde att överklagandet från organisationen skulle avvisas.

MÖD avslog yrkandet om avvisning av miljöorganisationen och undanröjde tillståndet, målet återförvisade till MPD/Dalarna för fortsatt behandling.

Inledningsvis ansåg MÖD att Svartnäsbygdens Vildmarksförening hade klagorätt enligt 16:13 MB. När det sedan gällde målet i sak menade domstolen att utredningen av buller och transporter var otillräcklig. I den första frågan pekade man på att utredningen i målet inte innehåller någon beräkning av påverkan genom lågfrekvent buller, en fråga som särskilt bör belysas då vindkraftparken kommer att ligga inom samma påverkansområde som flera befintliga parker. Med avseende på transporterna ansåg MÖD att det inte gick att utläsa vilken påverkan som skulle uppstå genom dessa under anläggningsfasen, både i fråga om transportväg och omfattning. Utifrån de tillgängliga uppgifterna gick det därför inte att avgöra om transporterna kan ge upphov till sådana störningar att de ska beaktas som s.k. följdföretag (jfr. NJA 2004 s. 421). Mot denna bakgrund är det inte möjligt att avgöra om verksamheten är tillåtlig, varför utredningen måste kompletteras genom fortsatt behandling i MPD.