Samråd, formalia med mera

Formaliafrågor dyker upp i vindkraftsmål precis som i andra mål, nedanstående är exempel på formaliafrågor.

 

+

MÖD 2020-10-20; M 10548-19 Förbud mot fortsatt drift av ett vindkraftverk vid Lilla Kulleryd i Ronneby

En rättelse i ett tillstånd underkändes av MÖD då felet inte var uppenbart och objektivt konstaterbart.

M 10548-19

Bakgrund:
Det 100 meter höga vindkraftverket bedrivs som en C-verksamhet efter beslut enligt MB. Med stöd av 26 kap. 9 § MB förbjöd Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby fortsatt drift genom beslut 2019-04-24 (§ 88). Beslutet fastställdes av länsstyrelsen (Lst/Blekinge 2019-06-03; 505-2283-19), men upphävdes av MMD/Växjö (2019-09-20; M 2741-19).

MÖD:
MÖD ändrade MMDs dom enbart på så sätt att driftsreglering föreskrevs av hänsyn till fladdermöss, s.k. BAT-mode. Domskäl: Utredningen som bolaget presenterat är tillräcklig för att bedöma påverkan på fladdermöss och fåglar. Även om det förekommer flera rödlistade fladdermöss i området är det visat att verksamheten inte medför någon beaktansvärd risk för dessa arter om stoppreglering används. Inte heller föreligger någon otillåten risk enligt AF för häckande och födosökande havsörnar i området. De vaga uppgifterna om berguvar kan heller inte läggas till grund för ett förbud mot verksamheten. MÖD förutsatte dock att verksamhetsutövaren inom ramen för sin egenkontroll regelbundet inventerar påverkan på fladdermöss och fåglar samt att miljönämnden kontrollerar att så sker. Om det visar sig att påverkan är större än vad som förutses i domen kan nämnden besluta om justering av stoppregleringen, ytterligare försiktighetsmått eller förbud mot verksamheten.

Kategori:
Fåglar och fladdermöss.

Sökord:
Lilla Kulleryd, artskydd, fladdermöss, havsörn, berguv, tillsynsföreläggande, BAT-mode, 26 kap. 9 § MB.

+

MÖD 2019-04-24 – Jönköping

M 8368-17

Tillsyn avseende buller från vindkraft.

Allmänheten kan anmäla störningar till tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten måste lägga upp ett tillsynsärende som avslutas med ett beslut. Tillsynsbeslutet får (i den mån det gått denne emot) överklagas av en anmälare som berörs av den aktuella verksamheten. MMD har dock på eget initiativ (ex officio) prövat bullerstörningar för andra fastigheter än de som berörts av överklagandet. Det skulle MMD inte gjort. MMD:s avgörande upphävdes och tillsynsmyndighetens beslut att avsluta tillsynen utan åtgärd fastställdes.