Buller

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i flera avgöranden uttalat sig om buller från vindkraftverk. Avgörandena visar att fast praxis är att bullret från vindkraftverken inte får överstiga 40 dB(A) ekvivalent nivå utomhus vid bostäder och att sökanden ska visa att denne har tekniska och faktiska förutsättningar att klara den nivån. 

Det krävs inte någon marginal till detta värde. MÖD har vidare uttalat att bullervillkor 35 dB(A) kan behövas i naturreservat som särskilt pekats ut som tyst område i den fördjupade översiktsplanen. MÖD har också varit tydlig med att regleringen i tillstånden måste avse de kumulerade störningarna från samtliga vindparker i ett område. På så vis får alltså vindparkerna i ett område ”dela på bullerutrymmet” (se MÖD 2016:14 om tillstånd till vindparkerna i Horshaga respektive Rosenholm, liksom MÖD 2016:32 om tillstånd till vindkraftverk vid Marhult respektive MÖD 2016-12-14; M 4596-15 om tillstånd till vindkraftverk vid Karlskruv, samtliga i Uppvidinge kommun). Det finns exempel på att lågfrekvent buller villkorsreglerats.

+

MÖD 2023-09-28 Finnåberget, Sollefteå och Ragunda

M 6204-22

MÖD fastställde villkor om buller och hänsyn till rennäringen i ett tillstånd. I förhållande till rennäringen uttalade domstolen att sökandens ansvar för kompensationsåtgärder bör vara begränsat till visst belopp och avse en skyddszon om 5 kilometer från vindkraftverk.

Bakgrund: Miljöprövningsdelegationen meddelade tillstånd till en gruppstation med 26 vindkraftverk med en maxhöjd på 240 meter på Finnåberget i Sollefteå och Ragunda kommuner (MPD/Västernorrland 2021-04-28; 551-787-2020). Bolaget och enskilda klagade och mark- och miljödomstolen som fastställde ytterligare villkor om bullermätning och hänsyn till rennäringen (MMD/Östersund 2022-05-10; M 1526-21). Bolaget överklagade till MÖD och ville ha ändringar i dessa villkor.

MÖD: Fastställde tillståndsbeslutet med viss ändring av villkoren.

Domskäl: Bullervillkoret bör ändras på så vis att mätmetoden inte anges, utan det blir en fråga som får behandlas inom ramen för tillsynen och kontrollprogrammet. Vidare bedöms vindparken få begränsad påverkan på renskötseln i området. Då samebyarna inte överklagade MPDs beslut bör också försiktighet iakttas med att ändra de villkor som bolaget föreslagit. Som bolaget påpekat är villkoren om kompensationsåtgärder som mark- och miljödomstolen föreskrivit är också oförutsebara och riskerar att bli oskäligt betungande. Det är heller inte fråga om sådana villkor av mindre betydelse som kan delegeras till tillsynsmyndigheten. Bolagets ansvar bör därför förtydligas och beloppsmässigt begränsas i ett samlat villkor. När det sedan gäller inom vilket område som kompensationsåtgärder och avstängning bör gälla anser MÖD – med tanke på att det är svårt att fastställa renarnas undvikandezon till vindkraft och med tillämpning av försiktighetsprincipen – att villkoret bör gälla fem kilometer från vindkraftverk. En sådan gräns är i överensstämmelse med tidigare rättspraxis (MÖD 2011-11-23; M 824-11 mfl.).

Sök efter domen M 6204-22, Mark- och miljööverdomstolen

+

MÖD 2021-04-16 Svärdsjö

M 7411-20

Miljöprövningsdelegationen meddelade tillstånd till maximalt 20 vindkraftsverk i ett område i Svärdsjö (MPD/Dalarna 2019-03-21; dnr 551-4223-2016). Enskilda och Svartnäsbygdens Vildmarksförening överklagade till Mark- och miljödomstolen som delvis ändrade i tillståndet (MMD/Nacka 2020-06-15; M 2579-19). De klagande gick vidare till MÖD och yrkade att tillståndet skulle undanröjas. Verksamhetsutövaren begärde att överklagandet från organisationen skulle avvisas.

MÖD avslog yrkandet om avvisning av miljöorganisationen och undanröjde tillståndet, målet återförvisade till MPD/Dalarna för fortsatt behandling.

Inledningsvis ansåg MÖD att Svartnäsbygdens Vildmarksförening hade klagorätt enligt 16:13 MB. När det sedan gällde målet i sak menade domstolen att utredningen av buller och transporter var otillräcklig. I den första frågan pekade man på att utredningen i målet inte innehåller någon beräkning av påverkan genom lågfrekvent buller, en fråga som särskilt bör belysas då vindkraftparken kommer att ligga inom samma påverkansområde som flera befintliga parker. Med avseende på transporterna ansåg MÖD att det inte gick att utläsa vilken påverkan som skulle uppstå genom dessa under anläggningsfasen, både i fråga om transportväg och omfattning. Utifrån de tillgängliga uppgifterna gick det därför inte att avgöra om transporterna kan ge upphov till sådana störningar att de ska beaktas som s.k. följdföretag (jfr. NJA 2004 s. 421). Mot denna bakgrund är det inte möjligt att avgöra om verksamheten är tillåtlig, varför utredningen måste kompletteras genom fortsatt behandling i MPD.

+

MÖD 2019-05-09 Grönhult, Tranemo och Gislaved

M 4293-18

13 verk 201 meter höga

Boxmodell, buller, tjäder, ekonomisk säkerhet med mera.

En förutsättning för att tillstånd ska lämnas för en ansökan med relativt fri placering av verken är att det med stöd av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen går att bedöma alla de konsekvenser som verksamheten kan komma att ge upphov till vid olika alternativutformningar. Ett tillstånd enligt boxmodellen förutsätter att det utifrån ansökan och den utredning som finns är möjligt att bedöma alla tänkbara placeringar inom det angivna verksamhetsområdet utifrån miljöbalkens krav, se bland annat MÖD 2017:27 och MÖD 2018:19 samt MÖD:s domar den 13 april 2018 i mål nr M 3648-17 och den 2 oktober 2018 i mål nr M 9618-17. Bullernivån får vara 40 dB(A) ekv nivå, finns inte skäl att föreskriva 35 dB(A). Faktiskt och tekniskt möjligt för VU att innehålla 40 dB(A), i viss del med hjälp av åtagande att hålla avstånd om 750 m. Hänsyn har visats genom undantagsområden för naturvärden, våtmarker, fornlämningar med mera. Slutsatsen är att antalet möjliga placeringar är starkt begränsade. Boxmodell OK.

Tjäderspelplats med sju tuppar hindrade placering på ett delområde. Ekonomisk säkerhet sattes till 1 250 000 kronor per verk , bolagets yrkande om 500 000 kronor per verk avslogs.

+

MÖD 2018-06-14 Nässjö kommun

M 2968-17

Fråga om bullermätningar vid tillsyn av buller från vindkraft.

I målet förelåg mätningar och beräkningar från verksamhetsutövarens konsult och från de boendes konsult. MÖD konstaterade att bedömningen skulle ske enligt utredningen från verksamhetsutövarens konsult då ljudimmissionsmätningen hade utförts enligt metod C i mätmetod Elforsk rapport 98:24 (1), vilken anvisas av Naturvårdsverket för kontroll av ljudimmission från vindkraft. Bullerberäkningen var utförd enligt modellen Nord2000 som rekommenderas av Naturvårdsverkets. De andra mätningarna i målet var utförda på annat sätt och bedömdes inte ge rätt bild av bullret.

Det var rätt av tillsynsmyndigheten att avsluta tillsynsärendet utan att vidta åtgärd.

+

MÖD 2017-04-27 Enviksberget

M 2917-16

Det är OK att fastställa verkens slutliga placering senare om det finns regler som säkerställer att bullret inte blir för högt.

Innehållande av begränsningsvärdet 40 dB(A) utomhus generellt vid bostäder, respektive 35 dB(A) vid bostäder i planlagda fritidshusområden har i praxis bedömts godtagbart för att förhindra att olägenheter för människors hälsa och miljön uppkommer till följd av vindkraftverksamhet.

För att det kumulativa bullret utomhus vid bostäder inte ska överstiga ovan angivna nivåer har det i tillståndet angivits särskilt bestämda bullernivåer på angivna platser där bullret inte får överstiga 34 dB(A). m viss angiven annan vindkraftspark inte kommer till stånd så kan man bortse från den särskilda regleringen.

+

MÖD 2017-02-20 – Tomelilla

M 298-16

Det fanns inte skäl att ifrågasätta mätning som gjorts enligt vedertagen mätstandard. beräkningsosäkerheten i metoden är inte av sådan storlek att den ska beaktas vid jämförelsen med det föreskrivna högsta värdet för buller, dvs. 40 dB(A) vid tomtgräns till bostäder. Det fanns inte anledning att vidta ytterligare åtgärder.

+

MÖD 2017-01-20 – Ystad

M 2008-16

Anmälningsärende.

Förelägganden om försiktighetsmått har inte samma rättskraft som tillstånd (jfr 24 kap 1 § MB). En tillsynsmyndighet är oförhindrad att vid behov och på eget initiativ besluta om nya försiktighetsmått.

Den som får föreläggandet ska själv kunna följa det. Det är samma princip som tidigare slagits fast vid tillståndsprövningar av verksamheter som stör samma område. (MÖD 21 september 2016 i mål M 10647-15 och den 2 mars 2016 i mål M 1064-15). Varje verksamhetsutövare ska ha egna ljudnivåvärden att förhålla sig till. Bullerutrymmet ska fördelas mellan olika verksamhetsutövare. I det aktuella anmälningsärendet bestämde MÖD att bullret skulle begränsas till 37 dB(A) på en angiven plats (där samverkande buller förelåg). På övriga platser fanns inget samverkande buller och där kunde nivån 40 dB(A) gälla.

+

MÖD 2016-12-14 – Uppvidinge Marhult

M 1344-16

MÖD hänvisar till avgörandena Rosenholm Horshaga i Uppvidinge (MÖD 2016-03-02 M 1064-15, M 1067-15) och de allmänna utgångspunkterna vid tillståndsskrivning för flera verksamhetsutövare med kumulativt buller. MÖD har vidare öppnat för alternativa bullervillkor som gjorts beroende av om tillstånden för närliggande parker förfaller.

Ändring av skrivning om lågfrekvent buller (bara bolaget klagade)

+

MÖD 2016-12-14 – Uppvidinge Karskruv

M 4596-15

MÖD hänvisar till avgörandena Rosenholm Horshaga i Uppvidinge (MÖD 2016-03-02 M 1064-15, M 1067-15) och de allmänna utgångspunkterna vid tillståndsskrivning för flera verksamhetsutövare med kumulativt buller. MÖD har vidare öppnat för alternativa bullervillkor som gjorts beroende av om tillstånden för närliggande parker förfaller.

Förhållanden 8 m/s på 10 meters höjd utgör ett referensförhållande som väljs i enlighet med praxis för ljudnivåmätningar finns ej skäl att ändra det.

Villkor om lågfrekvent buller anges. Det sägs dock att det är låg sannolikhet för att verksamheten ska ge upphov till störningar på grund av lågfrekvent buller. Den lämpligaste regleringen för att säkerställa att bostäder i omgivningen inte utsätts för oacceptabla nivåer av sådant buller är ett åtgärdsinriktat villkor. Värdena baseras på Folkhälsomyndighetens allmänna råd men ska anges explicit i villkoret. Viss delegation till tillsynsmyndigheten om kumulativt lågfrekvent buller

+

MÖD 2016-03-29 – Myggedalen/Norra Hunna

M 6039-15

Målet rörde fyra verk. Fråga var om byggnader skulle räknas som bostäder och därmed beröras av bullervillkoret eller inte. Även fråga om hur man bedömer ett bygglov som ännu inte vunnit laga kraft.

Nya omständigheter ska beaktas. Fyra mindre byggnader som ska användas för tillfällig övernattning för vilka bygglov meddelats och vunnit laga kraft var inte av sådan beskaffenhet att de kan jämställas med bostäder vid bedömningen av tillståndsansökans bullervillkor. De utgjorde därmed inte hinder för bygglovet. Bygglov för fritidshus som ännu inte vunnit laga kraft utgjorde inte hinder för tillståndet enligt MB.

+

MÖD 2016-03-02 – Rosenholm och Horshaga i Uppvidinge kommun

M 1064-15

M 1067-15

Avsåg 16 respektive 11 verk som delvis påverkade samma område.

Den forskning som för närvarande pågår kring amplitudmodulerat ljud från vindkraftverk har ännu inte föranlett någon ändring i Naturvårdsverkets vägledning för buller från vindkraft eller utmynnat i andra vägledande råd eller liknande från annan myndighet. Det har heller inte framkommit andra skäl att i detta mål föreskriva om lägre begränsningsvärde vid förekomst av amplitudmodulerat ljud.

Om flera vindkraftsparker påverkar samma område måste villkorsregleringen säkerställa att boende inte riskerar att utsättas för högre bullernivåer än vad som kan godtas från hälso- och miljösynpunkt. Vid samtidig prövning av två parker räknas båda med samt redan lagakraftvunna tillstånd som påverkar samma område. Tillståndshavaren ska ha egna begränsningsvärden att förhålla sig till. I nu aktuella fall fick respektive verksamhetsutövare angivna nivåer (36,37,38,39 dBA) i angivna punkter (kartbilaga). Detta syftade till att ingen bostad sen skulle få över 40 dBA vilket vid bostäder i praxis har bedömts godtagbart för att förhindra olägenheter för människors hälsa och miljön.

Ljudnivåmätningar vid en vindstyrka om 8 m/s på 10 meters höjd är ett referensförhållande som väljs i enlighet med praxis och är som Naturvårdsverket påpekat sådana förhållanden då bullret typiskt sett upplevs som mest störande. Det finns inte skäl att föreskriva om mätningar vid andra vindstyrkor, höjder och temperaturer.

Villkor för lågfrekvent buller sattes för olika tersband. MÖD angav dock i motiveringen att det är en låg sannolikhet för att verksamheten ska ge upphov till störningar på grund av lågfrekvent buller. I ett av målen angavs kringboendes oro som skäl till att det ändå föreskrevs villkor om lågfrekvent buller. Med dagens kunskaper har det inte funnits anledning att regelmässigt föreskriva villkor om lågfrekvent buller vid vindkraftverksamheter

+

MÖD 2015-10-19

M 3674-15

Att ange bullervillkor som föreskriver att gränsvärdet 40 dB(A) ska innehållas vid "störningskänslig plats" är för oprecist. Bolaget har inte har visat att det har faktiska och tekniska förutsättningar att uppfylla villkoret. Målet återförvisas till MMD för vidare utredning av bullerfrågan

+

MÖD 2014-11-19

M 12035-13

Bullervillkor 35 dB(A) inom ett område som pekats ut som tyst område i ÖP.

Det kan behövas ett bullervillkor på 35 dB(A) ekvivalent nivå för att ta hänsyn till den delen av ett naturreservat som särskilt pekats ut som tyst område i den fördjupade översiktsplanen.

+

MÖD 2014-10-23

M 4107-14

Det är ytterst bullervillkoret som ska säkerställa att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppkommer på grund av buller från vindkraftverken (se även Mark- och miljööverdomstolens dom i mål M 473-13). Det är ur bullersynpunkt inte miljömässigt motiverat med ett preciserat krav på visst avstånd utan att det är tillräckligt att placeringen av vindkraftverken regleras genom ett villkor om maximalt tillåtet buller vid bostäder. Villkorsskrivning om 1000 meters skyddsavstånd upphävdes.

+

MÖD 2014-08-27

M 9473-14

Det räcker med närfältsmätningar och beräkningar vid kontroll av buller, immissionsmätningar behövs inte.

MÖD uttalade följande.
Det är bolagets skyldighet att se till att den i tillståndet föreskrivna bullernivån inte överskrids. För att kontrollera att denna skyldighet följs är det motiverat att ställa krav på ljudmätningar. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att det tillkommande värdet av immissionsmätningar vid bostäder är tveksamt. Syftet med villkoret i denna del kan tillgodoses genom närfältsmätningar och beräkningar. Dessa bör dock första gången göras inom sex månader från det att vindkraftsanläggningen tas i drift. Villkoret ska således ändras enbart på det sättet att kravet på immissionsmätningar vid bostäder utgår. Bullervillkoret fick följande utformning:

" Den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder får på grund av vindkraftsanläggningen inte överstiga 40 dBA.
Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras vid en förstagångsbesiktning genom närfältsmätningar och beräkningar. Denna kontroll ska genomföras inom sex månader från det att vindkraftsanläggningen tagits i drift.
Kontroll av den ekvivalenta ljudnivån ska därefter ske genom närfältsmätningar och beräkningar så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller efter tillsynsmyndighetens begäran, dock minst en gång vart femte år."

+

MÖD 2013-12-19

M 6740-12
M 6741-12

Tillstånd gavs, fråga om bullervillkorens utformning då flera vindkraftparker med olika sökande påverkar samma omgivning. Två parker (en på sex verk och en på tre verk) var under samtidig prövning, dessa låg nära en tidigare tillståndsgiven park (36 verk). Det var bolaget med det tidigare givna tillståndet som klagade till MÖD.

Den tidigare tillståndsgivna parken hade bullervillkor 40 dB(A). Dess tillstånd var inte under prövning nu och kunde inte ändras på grund av de tillkommande tillstånden. De tillkommande tillstånden kunde jämkas enligt reglerna i MB 16:11.

Sökandena till de två tillkommande parkerna visade i bullerberäkning att deras verk gav högst 39 dB(A) vid närmaste bostad, den nivån användes av MÖD som ett bullervillkor på 39 dB(A). Vidare angav MÖD i domen att det av tillståndet till den redan tillståndsgivna parken framgick att det ankom på det bolaget att anpassa sin verksamhet så att det kumulativa bullret begränsas.

Den angivna bullernivåerna om 39 dB(A)förefaller vara tillämpliga i och med att sökanden åtagit sig dessa. Det är svårt att se att just nivån 39 dB(A) skulle få någon styrande verkan vid andra förhållanden.

+

MÖD 2013-01-24 – Växjö

M 8236-12

Fråga om buller

40 dB(A) är praxis . VU ska ha faktiska och tekniska möjligheter att klara bullervillkoret. MÖD bekräftar därmed vad som anges nedan i MÖD 2012-04-27
M 8512-11 och M 7022-11. MÖD tillägger genom detta rättsfall att det inte krävs några marginaler till det angivna värdet.

+

MÖD 2012-04-27 – Önnestad (tillståndsärende) Kristianstad MÖD 2012-04-27 (anmälningsärende) Sölvesborg

M 8512-11 (tillståndsärende)

M 7022-11 (anmälningsärende)

Fråga om buller och därmed tillåtligheten av tillkommande verk som fått avslag respektive förbjudits i underinstans

MÖD konstaterar i både tillståndsärendet och i anmälningsärende att sökanden har åtagit sig att inte överskrida ljudnivån 40 dB(A) vid bostäder och den nivån är praxis som begränsningsvärde för vindkraftverksamhet. Innehållandet av detta värde har bedömts godtagbart för att förhindra att olägenheter för människors hälsa och miljön uppkommer till följd av vindkraftverksamhet. Det har inte framkommit omständigheter som ger anledning att ställa strängare krav än detta värde. I målen redovisade ljudberäkningar och möjliga åtgärder visar att sökanden har faktiska och tekniska förutsättningar att innehålla angiven ljudnivå vid bostäder.

De tillkommande verken är alltså tillåtliga eftersom sökanden visat att de kan klara 40 dB(A) ekvivalent nivå utomhus vid bostäder.

+

MÖD 2011-11-23 Sollefteå Ragunda

M 847-11
M 825-11
M 824-11

Bland annat fråga om yrkande om 35 dB(A) i renskötselområde

Yrkande framfördes om att bullret skulle villkoras till 35 dB(A) i områden som användes för renskötsel. MÖD avslog yrkandet och framhöll att skyddet för rennäringen får anses vara erforderligt beaktat genom de redan existerande villkor och provisoriska föreskrifter som tidigare bestämts.

+

MÖD 2010:38 2010-10-14 Glötesvålen

M 10316-09

Bullervillkor satt till 35 dB(A)?

Bullervillkoret på 35 dB(A) sattes redan i första instans (lst), det överklagades inte av sökande så MD eller MÖD prövade aldrig frågan om 35 dB(A) var rimligt.

+

MÖD 2010-05-14 – Umeå Hörneå

M 7411-09

Fråga om det är motiverat att bestämma bullervillkoret till 35 dB(A) utomhus vid fritidsområde/fritidsbebyggelse
Det var endast bolaget som klagade och MÖD hade därmed endast att ta ställning till bolagets yrkande. MÖD konstaterar att det inte är motiverat att ange bullervillkoret till 35 dB(A) för ett friluftsområde. Bullervillkoret ska vara 40 dB(A) ekvivalent nivå utomhus vid bostäder.
Av bakgrunden i målet framgår att det aktuella området inte är särskilt utpekat i ÖP som tyst område, inte heller av DP för områdena framgår att låga ljudnivåer är en särskild kvalitet för områdena. Dessa förhållanden torde ha påverkat MÖD:s bedömning av vilket bullervillkor som skulle gälla i området.

+

MÖD 2009-11-10 Kårehamnsporten

M 5960-08

Fråga om utformning av bullervillkor för buller till luft MÖD anger att riktvärden (efter 2009) ska utmönstras men att mot bakgrund av att ursprungsdomen kom tidigare och att bullret vid Ölandskusten alltid understiger 40 dB(A) ekvivalentnivå så finns det inge anledning att ändra underinstansens villkor.

Fråga om buller till vatten Kammarkollegiet yrkade att bl.a. frågor om buller till vatten skulle utredas under en prövotid. MÖD ansåg att det angeläget att kunskapen om hur fiskar påverkas av buller under vatten förbättras men att sådan forskning görs dock lämpligen branschvis eller på nationell och internationell nivå. MÖD sa vidare (utifrån Fiskeriverkets utredning) att närmast vindkraftverken inom en zon på något eller några tiotal meter uppfattar fisken partikelaccelerationen från bullret och flyr. Längre bort, på avstånd upp till flera kilometer, uppfattar fisken ljudtryckets effekter från bullret men kan vänja sig vid detta utan att fly. Mot denna bakgrund bedömer Miljööverdomstolen att det inte finns skäl att föreskriva ett villkor om bullernivå under vatten.

+

MÖD 2009:32 Tolvmanstegen

M 7051-07

Fråga bland annat om bullernivå i villkor
MÖD anger att underinstansen angett bullervillkor i enlighet med praxis det vill säga, 40 dB(A) ekvivalent nivå utomhus vid bostäder.

+

MÖD 2008-07-29 Östra Herrestad Simrishamn

M 8489-07

Fråga bland annat om bullernivå i villkor
MÖD anger att det inte finns skäl att frångå praxis d.v.s., 40 dB(A) ekvivalent nivå utomhus vid bostäder.

+

MÖD 2006:8 2006-02-03 Utgrunden

M 1265-05

Fråga om villkor för buller vid fritidsbostäder
I målet fanns yrkande om bullervillkor på 35 dB(A) vid fritidsbostäder. MÖD uttalade att enbart det förhållandet att ett område används som fritidsområde är inte tillräckligt för att beslut om lägre bullervillkor än 40 dB(A) ekvivalent nivå utomhus vid bostäder. Även om de aktuella bostäderna i huvudsak brukas som fritidsbostäder ska inte området bedömas som ett sådant ostört område där låg bullernivå utgör en särskild kvalitet som skulle kunna motivera särskilt hänsynstagande i fråga om vilken bullerpåverkan som kan tillåtas.

+

Ytterligare rättsfall om buller

Äldre rättsfall om buller:
MÖD 2006-01-13 M 3914-05 Lövstaviken Falkenberg
MÖD 2005:59, 2005-11-03 M 9505-04 Utanför Näsudden Gotland
MÖD 2005-11-01 M 2966-04 Hunnebostrand Sotenäs
MÖD 2005-01-17 M 1607-04 Ystad
MÖD 2004:40 2004-07-05 M 9178-02 Lund/Eslöv
MÖD 2003-11-07 M 9282-02 Motala
MÖD 2001:8 2001-02-13 M 8782-99 Tanum