Brukningsvärd jordbruksmark

Vindkraftsetableringar ställs ibland mot förlusten av brukningsvärd jordbruksmark, en fråga som är viktig för Sveriges matförsörjning. I dessa situationer blir det fråga om en avvägning mellan olika intressen enligt 3 kap. miljöbalken (3:4 resp. 3:8 MB).

+

MÖD 2023-07-03 Jordberga, Trelleborg

P 2006-22

MÖD ansåg att brukningsvärd jordbruksmark fick tas i anspråk för etablering av tre vindkraftverk då lokaliseringsutredningen var tillräcklig för att avgöra att behovet inte kunnat tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. Målet återförvisades därför till mark- och miljödomstolen för prövning av övriga förutsättningar för bygglov.

Bakgrund: Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommun beslutade 2021-01-12 (dnr SBM 2020/274) att bevilja bygglov för tre vindkraftverk med 150 meters höjd på två fastigheter vid Jordberga. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Skåne län som upphävde nämndens beslut och avslog ansökan (2021-05-31; dnr 403-8395-2021). Bolaget överklagade till MMD/Växjö som emellertid fastställde avslagsbeslutet, väsentligen med hänvisning till att sökanden inte hade visat hur regeln om skydd av brukningsvärd jordbruksmark i 3:4 MB uppfyllts, eller om behovet av vindenergi kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. Bolaget gick vidare till MÖD och anförde att utredningen av alternativa lokaliseringar var tillräckligt för att visa att den föreslagna platsen var den lämpligaste.
MÖD: Undanröjde domen och återförvisade målet för fortsatt handläggning i mark- och miljödomstolen

Domskäl: Inledningsvis konstaterar MÖD att prövningen ska ske mot bestämmelserna i 2 kap. PBL med hänvisning till hushållningsbestämmelserna i 3 kap. MB. En aktuell översiktsplanen kan då vara vägledande, men det beror på hur konkret och nyanserad den är (MÖD 2005:66 och NJA 2021 s. 321). I den aktuella översiktsplanen utpekas området – som präglas av storskaliga ägostrukturer, större gårdar och moderna ekonomibyggnader – som mindre känsligt för vindkraft. Det är därmed inte uteslutet att etablera vindkraft på platsen. Enligt 3:4 MB får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk endast för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och det måste utredas om den sökta verksamheten inte kan lokaliseras på annan och lämpligare plats. Här har sökanden gjort en utförlig utredning om alternativa platser, vilka samtliga framstår som mindre lämpliga av hänsyn till sämre vindförhållanden, naturvärden eller närheten till bostäder. Placeringen stämmer också i huvudsak med de riktlinjer om avstånd m.m. som kommunen angett i översiktsplanen. Mot den bakgrunden kan bygglov inte vägras på de angivna grunderna, varför målet ska återförvisas till mark- och miljödomstolen för fortsatt prövning av frågor om naturvärden, buller m.m.

Sök efter domen P 2006-22, Mark- och miljööverdomstolen