Boxmodell

Det är principiellt möjligt att ge tillstånd till så kallad boxmodell (det vill säga att den slutliga placeringen inom ett givet område bestäms senare än vid själva tillståndsgivningen). En förutsättning för ett sådant tillstånd är att alla konsekvenser av möjliga placeringar är utredda i ansökan och MKB:n. Om alla miljökonsekvenser inte är utredda minskar möjligheten att ge sådant tillstånd.

Det finns även gränser för möjligheten att delegera placeringen av verken till tillsynsmyndigheten beroende på att 22 kap. 25 § 3 st MB endast medger delegation av villkor av mindre betydelse.

Senare praxis under 2017-2018 visar att boxmodell kan accepteras för färre antal verk med mindre möjlighet till olika placeringar, då kan boxmodell vara möjlig.

+

2019-09-04-Vilhelmina, Storuman, Lycksele kommuner

M 6860-17

Pauträsk vindkraftpark i Storuman och Vilhelmina kommuner

M 6974-19

Norrbäck i Lycksele kommun

81 respektive 37 verk, 200 m totalhöjd.

Boxmodell har inte bedömts lämplig då det rört sig om för stor frihet att placera verken inom stora ytor. Fasta placeringar med flyttmån om 100 m har bedömts OK.

+

2019-05-24-Lannaberget/Broboberget i Rättvik och Ovanåkers kommuner

M 3304-18 Lannaberget i Rättviks kommun 

M 3305-18 Broboberget i Ovanåkers och Rättviks kommuner

80 verk + 35 verk   230 m totalhöjd

Ansökningarna avser tillsammans 115 verk (80 i ena projektet och 35 i det andra cirka 7 km från varandra) inom cirka 14 km2 område. MMD och MÖD har bedömt att underlaget inte är tillräckligt för att tillstånd enligt boxmodellen med någorlunda fri placering ska kunna ges. Motsvarande bedömning har gjorts avseende en flyttmån på 300 m radie. 

Bolaget har i MÖD framföra som sistahandsyrkande att ges tillstånd till fasta positioner enligt exempellayout. MÖD konstaterar att yrkandet kan göras inom ramen för prövningen men inte som första instans bör prövas av MÖD. Målet återförvisas till lst-MPD för prövning av det yrkandet.

+

MÖD 2019-05-09 – Grönhult, Tranemo och Gislaved

M 4293-18

13 verk 201 meter höga

En förutsättning för att tillstånd ska lämnas för en ansökan med relativt fri placering av verken är att det med stöd av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen går att bedöma alla de konsekvenser som verksamheten kan komma att ge upphov till vid olika alternativutformningar. Ett tillstånd enligt boxmodellen förutsätter att det utifrån ansökan och den utredning som finns är möjligt att bedöma alla tänkbara placeringar inom det angivna verksamhetsområdet utifrån miljöbalkens krav, se bland annat MÖD 2017:27 och MÖD 2018:19 samt MÖD:s domar den 13 april 2018 i mål nr M 3648-17 och den 2 oktober 2018 i mål nr M 9618-17.

Bullernivån får vara 40 dB(A) ekv nivå, finns inte skäl att föreskriva 35 dB(A). Faktiskt och tekniskt möjligt för VU att innehålla 40 dB(A), i viss del med hjälp av åtagande at hålla avstånd om 750 m. Hänsyn har visats genom undantagsområden för naturvärden, våtmarker, fornlämningar m.m. Slutsatsen är att antalet möjliga placeringar är starkt begränsade. Boxmodell OK.

+

MÖD 2018-10-02 – Vitberget Kramfors

M 9618-17

Fråga om boxmodell, 35 verk 185-2015 meter.

Jämförelse med MÖD 2017:27 och MÖD 2018-04-25 i mål nr M 6419-16, det är en grundläggande princip vid tillståndsprövningen enligt miljöbalken att det för varje anläggning sker en individuell prövning utifrån en bestämd lokalisering. En förutsättning för att tillstånd ska lämnas för en ansökan med relativt fri placering av verken är att det med stöd av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen går att bedöma alla de konsekvenser som verksamheten kan komma att ge upphov till vid olika alternativutformningar. Det är inte möjligt att överlåta placeringen (22:25 3 st MB) till tillsynsmyndigheten om det är oförutsebart.

Nu aktuellt fall avser tre delområden med stopp- eller begränsningsområden. Möjliga placeringar i boxen är starkt begränsade. All påverkan kan förutses. Beslutsunderlaget är tillräckligt för att i detta fall kunna bedöma och godta alla tänkbara placeringar av vindkraftverk och övriga anläggningar inom det angivna verksamhetsområdet utifrån miljöbalkens krav.

Boxmodell OK.

+

2018-05-03-Tornäs, Krokom

M 1802-17

10 verk

Vindkraft boxmodellen= OK

(Jfr MÖD 2017:27 ang boxmodell, dvs ej boxmodell om MKB inte förutser och beskriver "allt" samt att fri placering inte är av mindre betydelse dvs ej delegeringsbart MB 22:25 3 stycket)

Boxmodell med 10 verk, fem verk vardera i två delområden.

Nu begränsad storlek på delområdena och påverkan på motstående intresse (rennäring) kan bedömas ändå. Den fria placeringen var inget hinder mot att pröva verksamheten.

Ansökan avser två mindre etableringsområden för vindkraftverk med fri placering inom ett område där rennäring bedrivs.

+

2018-04-25 Sollefteå, Örnsköldsvik

M 6419-16

144 verk

Vindkraft boxmodellen= Ej OK

(Jfr MÖD 2017:27 ang boxmodell, dvs ej boxmodell om MKB inte förutser och beskriver "allt" samt att fri placering inte är av mindre betydelse dvs ej delegeringsbart MB 22:25 3 stycket)

Boxmodell med 144 verk i ganska fri placering. Vid fri placering är det svårt att bedöma de motstående intressena. Underlaget beskriver inte alla konsekvenser och ngn bedömning enligt miljöbalken går inte att göra. Det går inte att avgöra om verksamhetens lokalisering är lämplig utifrån kraven i 2 kap. 6 § miljöbalken. Att delegera placeringen av stort antal verk och vägar tillsynsmyndigheten stämmer inte med MB 22:25 3 stycket, det är inte av mindre betydelse. Avslag. Boxmodell inte OK.

+

2018-04-13 Storhöjden, Kramfors

M 3648-17

36 verk

Vindkraft boxmodellen = OK

(Jfr MÖD 2017:27 ang boxmodell, dvs ej boxmodell om MKB inte förutser och beskriver "allt" samt att fri placering inte är av mindre betydelse dvs ej delegeringsbart MB 22:25 3 stycket).

Boxmodell med fri placering av 36 verk godkändes. Det var inte lika fri placering som i MÖD 2017:27, vidare finns begränsningsytor, antalet möjliga placeringar är färre. Det motstående intresset rennäringen har inte ansetts påverkas av den fria placeringen. Beslutsunderlaget är därmed tillräckligt för att kunna bedöma effekten för rennäringen. Boxmodell OK.

+

MÖD 2017-06-19 – Kölvallen

M 4276-16

MÖD 2017:27

Tillstånd har i underinstanserna givits till 92 verk enligt s k boxmodell inom en 36 kvkm stort område. Slutlig placering skulle bestämmas av tillsynsmyndigheten. MÖD som upphävde tillståndet uttalade bl.a. följande.

Lokaliseringsbedömningen enligt 2 kap. 6 § MB är en central del av tillåtlighetsprövningen. Först när den är gjord beslutas om eventuella villkor för verksamheten. Prövningsmyndigheten får överlåta till tillsynsmyndigheten att sätta villkor som är av mindre betydelse. Verksamhetsutövaren ska visa att miljöbalkens krav uppfylls miljöpåverkan ska framgå av MKB:n.

Generellt sett kan det finnas möjlighet att ge tillstånd med fri placering då det kan ge stora ekonomiska vinster att inte redan vid ansökningstillfället fastställa verkens exakta placering. Det krävs då att det i ansökan och MKB:n är utrett alla konsekvenser som kan uppstå, MÖD nämner därvid ljud- och skuggor samt påverkan på arter. MÖD pekar vidare på problem med en sådan mer generell prövning där inte alla konsekvenser kan förutses.

Nu aktuellt fall avser ett stort antal vindkraftverk och ett stort projektområde som i vissa delar har höga naturvärden, våtmarker med skyddsvärda arter och kungsörnspar med revir och boplatser norr om området. Omfattande väg- och ledningsnät ska anläggas. Den slutliga placeringen av verken och antalet verk kommer att ha betydelse för vilka störningar som uppstår och i vilken omfattning t.ex. fåglar kommer att påverkas. Ansökan och MKB:n ger inte tillräckligt underlag för att bedöma alla de konsekvenser som verksamheten vid olika alternativutformningar kommer att ge upphov till. Lokaliseringsprövningen enligt 2 kap. 6 § MB går därmed inte att göra. Vidare är slutlig lokalisering av ett så stort antal (92 eller 59) verk inte heller av mindre betydelse så det går inte att delegera till tillsynsmyndigheten, 22 kap. 25 § 3 st MB.

Att i MÖD åta sig fast placering av 59 verk går inte då det strider mot instansordningsprincipen att MÖD som första instans ska ställning till det.

Ansökan avslogs.

+

MÖD 2016-12-14 – Uppvidinge Karskruv

M 4596-15

Boxmodell medges med hänvisning till MÖD 2014:34 (2014-10-23 M 4107-14 Fröskog Åmål).

Notera senare avgörande MÖD 2017-06-19 M 4276-16 som får sägas ha minskat utrymmet att medge tillstånd enligt boxmodell.

+

MÖD 2014-10-23 – Fröskog Åmål

M 4107-14

MÖD konstaterar inledningsvis att verksamhetens totala påverkan på omgivningen kan bedömas på det sätt som förutsätts i miljöbalken även om den exakta placeringen av verken inte fastställs förrän senare. Vid planerad etablering av vindkraftverk är det ofta svårt att på förhand slå fast vilken typ av verk som slutligen kommer att användas och den pågående teknikutvecklingen kan leda till att man genom att utnyttja ny teknik kan uppnå större nytta med mindre påverkan på omgivningen än vad som förutsågs när exemplen togs fram inför en ansökan. Det är istället ytterst bullervillkoret som ska säkerställa att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppkommer på grund av buller från vindkraftverken (se Mark- och miljööverdomstolens dom i mål M 473-13).

Det är tillräckligt att placeringen av vindkraftverken regleras genom ett villkor om maximalt tillåtet buller vid bostäder. Det finns inte heller något annat skäl att göra en annan begränsning i fråga om placeringen än den som Miljöprövningsdelegationen gjort. (Vilket var två delområden med vissa inskränkningar och restriktioner) Ett villkor om skyddsavstånd på 1000 meter till bostäder upphävdes.

Notera senare avgörande MÖD 2017-06-19 M 4276-16 som får sägas ha minskat utrymmet att medge tillstånd enligt boxmodell.

+

MÖD 2013-08-28 – Ljungby

M 473-13

MÖD uttalade följande. Vid planerad etablering av vindkraftverk ofta är det svårt att på förhand slå fast vilken typ av verk som slutligen kommer att användas. Den pågående teknikutvecklingen kan leda till att man genom att utnyttja ny teknik kan uppnå större nytta med mindre påverkan på omgivningen än vad som förutsågs när exemplen togs fram inför en ansökan.

Bullervillkoret ska säkerställa att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppkommer på grund av buller från vindkraftverken. Detta villkor styr därmed placeringen av kraftverken. Mot denna bakgrund är det inte miljömässigt motiverat att i nuläget ställa preciserade krav på lokaliseringen av verken och det finns således inte skäl att reglera placeringen av verken på något annat sätt än MPD gjorde. (Vilket var i ett område där det gjorts stora inskränkningar så det egentligen blev några tänkbara placeringsmöjligheter "flyttmån".)

Notera senare avgörande MÖD 2017-06-19 M 4276-16 som får sägas ha minskat utrymmet att medge tillstånd enligt boxmodell.