Vindkartering - MIUU

Vindkarteringen MIUU är en kartläggning av vindförhållanden i Sverige genom modellberäkning av vindhastigheten.

Vindkarteringen är tänkt att användas som underlag vid vindkraftsplanering hos länsstyrelser och kommuner. Den ska även ge projektörer och kraftbolag ett bra underlag för lokalisering av vindkraft.

Faktiska mätningar

Vid projektering görs faktiska vindmätningar på plats. Sådana mätningar bör långtidskorrigeras för att representera vindklimatet för en längre period. De faktiska vindmätningarna utgör ett viktigt komplement till den beräknade vindhastigheten som anges av MIUU-modellen.

+

Om modellen

Vindkarteringen är gjord med en matematisk-fysikalisk modell (MIUU-modellen). Modellen bygger på en stor mängd grunddata och modellberäkningarna baseras på 192 modellerade fall av väder samt olika vind- och temperaturförhållanden som vägs samman. Resultatet har sedan analyserats statistiskt ur ett långtidsperspektiv för att göra årsklimatet representativt för en 30–års period.

Upplösningen i vindkarteringen är 500 m (0,25 km2) vilket ger större variationer och upplösning i terräng och vindhastighet än tidigare vindkartering enligt MIUU-modellen. Trots detta förekommer det fortfarande variationer i terrängen vid mindre skala. Dessa variationer påverkar vindhastigheterna lokalt, men förbises av modellen på grund av vald upplösning. Detta betyder att lokala variationer och mer komplex terräng inte syns i vindkarteringen, vilket kan innebära att såväl högre som lägre vindhastigheter i praktiken förekommer.

Det bör noteras att modellberäkningen av årsmedelvinden är schablonkorrigerad avseende nollplansförskjutningen för att kunna ange höjd ovan mark. Nollplansförskjutningen är normalt cirka ¾ av vegetationens höjd, vilket i denna vindkartering innebär 15 meter.