Vindkraftens påverkan på renar

I Sverige har det gjorts en del forskning om hur renar påverkas av vindkraft. Renar är känsliga för störning, men det är svårt att ge generella svar på hur mycket vindkraften påverkar renar och vilka effekter det får för renskötseln.

Renskötseln är beroende av olika områden under året, exempelvis vinterbete, kalvningsland, sommarbete eller flyttleder. Vindkraftens påverkan på renarna beror dels på vilken typ av område de befinner sig i (fjäll, skog eller kustland), dels på vilken säsong det är.

Renar störs av vindkraftparker både under bygg- och driftsfasen. De tenderar att bli mer påverkade under perioden då vindkraftverken byggs jämfört med perioden då de är i drift, men resultaten skiljer sig mellan olika studier. Störningarna utgörs av till exempel tillfartsvägar, uppställningsplatser och kraftledningar. Renarna undviker området närmast vindkraftverken, men det beteendet minskar längre bort från vindkraftparken. Resultaten är dock inte entydiga.

Andra faktorer som påverkar renarnas undvikande beteende är:

  • hur vindkraften påverkar tillgången på bete
  • hur terrängen ser ut där vindkraftparken är lokaliserad
  • hur nära vindkraftparken ligger vägar/järnvägar
  • hur mycket annan mänsklig aktivitet det är i området.

Hos Naturvårdsverket finns det sedan 2018 en kunskapssammanställning om vindkraft och renar, och i juni 2021 slutrapporterades två forskningsprojekt om vindkraftens påverkan på renens vinterbete.