Vindkraftens påverkan på näringslivet och fastigheters värde

Den el som vindkraften ger möjliggör utveckling av näringslivet lokalt och regionalt. Ett sätt att låta lokalsamhället ta del av de vinster som vindkraften ger är bygdemedel.

Precis som för all annan näringsverksamhet går vinsten från el producerad av vindkraft till de som äger verksamheten.

Den ökande andelen vindkraft bidrar till att det finns stor tillgång på el på den nordiska elmarknaden. Detta, tillsammans med att vindkraft har relativt låga produktionskostnader i förhållande till andra kraftslag, har bidragit till att pressa ner elpriser lokalt och regionalt där vindkraft byggs ut. Lägre elpriser gynnar alla elanvändare, såväl hushåll som industrier.

Bygdemedel ger bygden del av vinsten

Avsikten med bygdemedel/bygdepeng är att det område där vindkraft etableras ska få ta del av vinsten som vindkraften genererar.

För vattenkraften är bygdemedlen reglerade i lag, men för vindkraften bygger de på frivilliga överenskommelser mellan vindkraftprojektören och bygden. Det är vanligt att bygdemedel hanteras av ekonomiska föreningar som ansvarar för att förvalta och fördela pengarna. 

Bygdemedel kopplade till vindkraft förekommer idag i olika utformningar. Det kan vara:

  • En fast summa som betalas ut per vindkraftverk och år.
    Bygdemedel som betalas ut per verk ligger vanligen i storleksordningen 10 000–15 000 kr per verk och år.
  • Ett bygdemedel baserat på en procentsats av nettoinkomsten från försäljningen av el.
  • En specifik tjänst, så som att anlägga eller underhålla vägar.

Faktorer som kan påverka bygdemedelsbeloppet är hur mycket det blåser, investerings- och driftskostnader, kostnader för elnät och markarrenden samt försäkringar. 

Får vindkraftsutbyggnaden ekonomiskt stöd?

Vindkraft som byggs idag är inte beroende av ekonomiskt stöd. Tidigare har vindkraft och annan förnybar kraft subventionerats via elcertifikatsystemet. Men nu har elcertifikatsystemet nått sitt utbyggnadsmål för förnybar elproduktion. Nya vindkraftverk under byggnation räknar därför inte med subventioner från elcertifikatsystemet.

Fastighetsskatt för vindkraftverk

Fastighetsskatt tas ut för vindkraftverk enligt lagen om statlig fastighetsskatt. Fastighetsskatten från vindkraftverk går in till statskassan, precis som för andra anläggningar med fastighetsskatt. Skatten beräknas utifrån anläggningens storlek.

Påverkas värdet på min fastighet av närhet till vindkraftverk?

2010 presenterades studien Vindkraftens påverkan på fastighetspriserna. Där analyserades uppgifter om cirka 42 000 försäljningar av småhus inom 5 kilometer från 120 nya vindkraftsanläggningar. Studien visade ingen generell påverkan på fastighetspriserna men det fanns enstaka fall där fastighetspriset påverkats negativt.

2021 publicerades publikationen Vindkraftens påverkan på människors intressen, och avsnitt 4.4.3 behandlar fastighetspriser.