Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. 

Syftet med strategin är att bidra till energiomställningen genom att skapa förutsättningar för att den framtida utbyggnaden av vindkraft sker på ett hållbart sätt. Strategin fokuserar på en utvecklad planeringsprocess för vindkraft.

Strategin föreslår en utvecklad planeringsprocess för vindkraft som utifrån ett nationellt och regionalt enhetligt underlag ska bidra till att skapa förutsättningar för en hållbar utbyggnad av vindkraft.

Klicka på bilden för en förstoring.

I strategin har vi gjort ett antagande om ett totalt nationellt utbyggnadsbehov av vindkraft till 2040-talet på 100 TWh, varav 80 TWh på land. Utifrån det antagandet har vi tagit fram en regional fördelning av det nationella utbyggnadsbehovet. Vi har också tagit fram ett nationellt kartunderlag och tematiska planeringsstöd. Vårt mål har varit att ta fram ett användbart planeringsunderlag för länsstyrelserna och i förlängningen för kommunerna, som stöd till den kommunala planeringen av vindkraft.

Förutom planeringsunderlagen innehåller strategin även ett åtgärdsförslag om förändrad kommunal tillstyrkan. Syftet med förslaget är få en mer förutsebar tillståndsprocess genom att tillstyrkan sker tidigt, innan prövningsprocessen startar och sedan inte kan ändras under tillståndsprocessen.

+

Definition: En hållbar vindkraftsutbyggnad

En utgångspunkt i uppdraget är att vindkraftsutbyggnaden ska vara hållbar. Med en hållbar vindkraftsutbyggnad menar vi i detta uppdrag en utbyggnad av vindkraft som

  • bidrar till energiomställningen och att de energipolitiska målen nås
  • fördelas jämnt över hela landet, såväl på land som till havs, för att bidra till en trygg och robust elförsörjning. Detta genom att en större geografisk spridning av vindkraften minskar variationerna i elproduktionen från vindkraften
  • i större utsträckning bidrar med driftsäkerhetsförmågor i alla systemdrifttillstånd så att kraftsystemets driftsäkerhet är fortsatt acceptabel och bidrar till ett leveranssäkert kraftsystem
  • sker på ett sätt så att inte möjligheten att nå miljömålen som Hav i balans, Levande kust och skärgård, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv försämras. Detta innebär bland annat att minimera vindkraftens negativa påverkan på höga naturvärden och hotade arter
  • sker med hänsyn till människors hälsa och livsmiljö när det gäller buller, upplevelser av landskapet och möjligheter att utöva friluftsliv
  • är väl förankrad i området där det byggs och att vindkraften genererar mervärden till lokalsamhället
  • sker resurseffektivt, vilket förutsätter att goda vindlägen används. Detta handlar idag till stor del om att använda bästa turbinteknik. Genom att utnyttja goda vindlägen behöver färre verk byggas, vilket i sin tur innebär att det behövs mindre markytor, att resursanvändningen och produktionskostnaderna blir lägre och att färre människor och djur påverkas.

Arbetet med att ta fram den nationella strategin för en hållbar vindkraftutbyggnad har genomförts i nära samarbete med länsstyrelserna. Vi har även samverkat med miljömålsmyndigheterna Havs- och vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Folkhälsomyndigheten. Dessutom har vi haft flera dialogmöten med Svenska Kraftnät, Försvarsmakten och Sametinget.

Ett av målen med strategin har varit att nå en bred samsyn på ett nationellt plan om hur staten kan bidra till att skapa förutsättningar för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Ett annat mål har varit att visa vägen för hur olika intressen och målkonflikter kan hanteras och att bidra till energiomställningen.